| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Bielawy

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz 2012 poz. 567) i art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985), Rada Gminy Bielawy, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody - miłorzębu dwuklapowego o obwodzie pnia 300 cm, rosnącego na terenie działki nr 382 obręb Borówek, stanowiącej własność Skarbu Państwa, uznanego za pomnik przyrody decyzją dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach z dnia 30 kwietnia 1984 r. (Obwieszczenie Dyrektora WOŚiGW Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - poz. 1 p. 2 - Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1985 r. Nr 2, poz. 2).

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych.

3. Lokalizację pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1 zawiera mapa ewidencyjna stanowiąca Załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bielawy


Andrzej Zimiński


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/141/2013
Rady Gminy Bielawy
z dnia 30 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "BORÓWEK" im. Krystyny Bochenek zwrócił się do Wójta Gminy Bielawy o zniesienie statusu pomnika przyrody i wydanie zezwolenia na jego usunięcie dla miłorzębu o obwodzie pnia 300 cm rosnącego na działce nr 383 w obrębie Borówek. Jako przyczynę usunięcia wskazano, iż drzewo jest martwe w 80 % i stwarza zagrożenie dla ludzi.

Przedmiotowe drzewo zostało uznane za pomnik przyrody decyzją dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach z dnia 30 kwietnia 1984 r. (Obwieszczenie Dyrektora WOŚiGW Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - poz. 1 p. 2 - Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1985 r. Nr 2, poz. 2).

Oględziny potwierdziły dane zawarte we wniosku. Miłorząb dwuklapowy rośnie na terenie zabudowanym i zurbanizowanym w bliskim sąsiedztwie dwóch budynków (budynku administracyjnego i budynku mieszkańców) Domu Pomocy Społecznej w Borówku. Drzewo jest w bardzo złym stanie zdrowotnym. W pniu tego drzewa widoczne są znaczne ubytki kory i spękania z wypróchnieniami, a w koronie brakujące konary i bardzo liczny posusz.

Drzewo to stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić m.in. ze względu na utratę wartości przyrodniczej, ze względu na które ustanowiono formę ochrony lub na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. przytoczonej ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, który wydał w przedmiotowej sprawie postanowienie z dnia 5 grudnia 2012 r. znak: WST.SK.623.10.2012.PL.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »