| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/407/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645; poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941; poz. 979; z 2013 r. poz. 87; poz. 827; poz. 1317; z 2014 r. poz. 7; poz. 290; poz. 538; poz. 598; poz. 642; poz. 811), art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827; zm. z 2014 r. poz. 811) oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. poz. 938; poz. 1646; z 2014 r. poz. 379; poz. 911), Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasta Łowicza przez inne niż Gmina Miasto Łowicz osoby prawne i fizyczne oraz dla innych niż Miasto Łowicz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady


Henryk Zasępa


Załącznik do Uchwały Nr LIX/407/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.

Regulamin ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania dotacji z budżetu Miasta Łowicza są prowadzone na terenie Miasta Łowicza przez inne niż Miasto Łowicz osoby fizyczne i prawne przedszkola niepubliczne oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, zwane dalej organami prowadzącymi.

§ 2. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, składa do Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3. 1. Dotacja z budżetu Miasta Łowicza udzielana jest na każdego ucznia na zasadach ustalonych w ust. 2-4.

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Łowicza wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Łowicza, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łowicz.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łowicz, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Łowicza, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łowicz.

4. Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Miasta Łowicza w wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łowicz.

§ 4. 1. Dotację na jednego ucznia ustala się na podstawie wydatków bieżących w przedszkolach publicznych określonych na dany rok w uchwale budżetowej Miasta Łowicza.

2. W przypadku zmiany wysokości ustalonych w budżecie Miasta Łowicza wydatków bieżących na utrzymanie ucznia w przedszkolach publicznych, zmianie ulega wysokość dotacji poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 5. 1. Dotacja udzielona organom prowadzącym, o których mowa w §1 Regulaminu, przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Podmioty, o których mowa w §1 Regulaminu, zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez organ prowadzący dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Łowicza;

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Łowicza w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

§ 7. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy organu prowadzącego niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego. Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do dnia 15-go grudnia.

2. Przekazanie dotacji nastąpi po złożeniu do 10 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, na których ma być przekazana dotacja według stanu na 1-szy dzień danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Dotacja za miesiąc lipiec i sierpień ustalona będzie według rzeczywistej liczby uczniów w miesiącu poprzedzającym przerwę wakacyjną.

4. Informacje, o której mowa w ust. 2, organ prowadzący składa do Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu.

§ 8. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, składa do Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) kwartalne - w terminie do 15 dnia, po zakończeniu każdego kwartału;

2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 9. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego składają, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

§ 10. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego lub do dnia zakończenia działalności oraz dotacja, która została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty podlega zwrotowi do budżetu Miasta Łowicza w terminach i na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. Organowi udzielającemu dotację przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów i prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji i miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Łowiczu na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Łowicza.

§ 12. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje zawiadomienie o kontroli na trzy dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie organów prowadzących w dniach i godzinach ich pracy.

3. Kontrolowany podmiot zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępnia pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępnia dokumentację organizacyjną i finansową;

2) udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących;

3) umożliwia sporządzanie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów oraz wyciągów z dokumentów i poświadcza je za zgodność z oryginałem.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kontrolowany.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli podmioty kontrolowane mogą złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole, do których organ udzielający dotacji ustosunkowuje się w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 13. 1. Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienia o przyczynach tej odmowy.

2. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu udzielającego dotacji, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 14. Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, do podmiotów kontrolowanych kierowane jest wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski.

§ 15. Podmioty kontrolowane w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego udzielają odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.


Załącznik Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr LIX/407/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 sierpnia 2014 r.

............................................ Łowicz, dnia ...........................

pieczęć wnioskodawcy

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
dla niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*
na rok ......

1. Nazwa i siedziba niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego*:

..................................................................................................................................................................

2. Nazwa i siedziba organu prowadzącego:

..................................................................................................................................................................

3. Adres, telefon, e-mail:

..................................................................................................................................................................

4. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Łowicz:

..................................................................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów:

styczeń-sierpień

wrzesień-grudzień

1.

Planowana liczba uczniów ogółem:

2.

Planowana liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych Gmin ogółem:
(podać liczbę uczniów z każdej Gminy)

Gmina .................................

Gmina .................................

Gmina .................................

3.

Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych1) :

4.

Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty1) :

1) 1) Należy podać liczbę uczniów, numer i datę wydania orzeczenia zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej: .............................................................................................................. .

6. Nazwa i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego*, na który ma być przekazywana dotacja:

..................................................................................................................................................................

Zobowiązuje się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów oraz rozliczenia otrzymanej dotacji w formach i terminach wskazanych przez organ dotujący.

Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

....................................

podpis i pieczęć

Termin składania wniosków do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Miejsce złożenia wniosku: Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu, ul. 3 Maja 4.

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Załącznika do Uchwały Nr LIX/407/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 sierpnia 2014 r.

............................................Łowicz, dnia ...........................

pieczęć wnioskodawcy

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o aktualnej liczbie uczniów (według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca) uczęszczających do niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego*

w miesiącu ..................

Niniejszym informuję, że liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego* jest zgodna ze stanem faktycznym na pierwszy dzień roboczy miesiąca, tj. na dzień ......................., i wynosi:

1.

Liczba uczniów ogółem:

2.

Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych Gmin ogółem:
(podać liczbę uczniów z każdej Gminy)

Gmina .................................

Gmina .................................

Gmina .................................

3.

Liczba uczniów niepełnosprawnych1) :

4.

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty1) :

1) 1) Należy podać liczbę uczniów, numer i datę wydania orzeczenia zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej: .............................................................................................................. .

W załączeniu lista uczniów (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania).

Niniejszym oświadczam, że powyżej przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

....................................

podpis i pieczęć

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Załącznika do Uchwały Nr LIX/407/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 sierpnia 2014 r.

............................................Łowicz, dnia ...........................

pieczęć wnioskodawcy

ROZLICZENIE
otrzymanej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca ............................... roku

1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego*:

..................................................................................................................................................................

2. Nazwa i numer rachunku bankowego, z którego poniesiono wydatki:

..................................................................................................................................................................

3. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.

Rodzaj wydatków

Kwota wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić:

Razem wydatki:

Otrzymana dotacja:

Różnica:

4. Liczba uczniów oraz kwota przekazanej dotacji:

Lp.

Miesiąc

Liczba uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych
(wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca)

W tym

Kwota przekazanej dotacji

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

4.

kwiecień

5.

maj

6.

czerwiec

7.

lipiec

8.

sierpień

9.

wrzesień

10.

październik

11.

listopad

12.

grudzień

Razem za rok:

Niniejszym oświadczam, że przedstawione powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

....................................

podpis i pieczęć

*niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »