| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014r. poz. 379), oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 104 355,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 104 355,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2014 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 10 791 761,62 zł, w tym:
dochody majątkowe 185 334,90 zł,
dochody bieżące 10 606 426,72 zł,

- wydatki ogółem 13 097 995,29 zł, w tym:
wydatki majątkowe 2 376 488,36 zł,
wydatki bieżące 10 721 506,93 zł.

§ 5. W uchwale Nr XLV/220/2014 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie § 7. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 348 604,66 zł, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetuw wysokości 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 768 626,66 zł,

3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 79 978,00 zł.

§ 6. Zmienia się zapis § 14 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/189/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2014, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczenie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) przenoszenia wydatków inwestycyjnych między paragrafami w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego lub powstania nowego zadania,

6) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Jerzy Łaski


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/226/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2014

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

5 869 965,00

104 355,90

5 974 320,90

75814

Różne rozliczenia finansowe

32 500,00

104 355,90

136 855,90

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00

104 355,90

104 355,90

Razem:

10 687 405,72

104 355,90

10 791 761,62


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/226/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2014

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 225 436,09

0,00

1 225 436,09

60017

Drogi wewnetrzne

479 000,00

0,00

479 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

40 000,00

57 000,00

4270

Zakup usług remontowych

140 000,00

- 130 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

90 000,00

110 000,00

750

Administracja publiczna

1 673 842,46

- 2 927,28

1 670 915,18

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 359 575,49

- 2 867,28

1 356 708,21

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 780,00

- 2 867,28

59 912,72

75095

Pozostała działalność

80 558,48

- 60,00

80 498,48

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 420,00

- 60,00

1 360,00

801

Oświata i wychowanie

5 152 213,98

106 087,18

5 258 301,16

80101

Szkoły podstawowe

2 797 788,21

106 155,90

2 903 944,11

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 800,00

1 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

431 430,78

104 355,90

535 786,68

80110

Gimnazja

1 379 119,81

1 800,00

1 380 919,81

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 800,00

1 800,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

238 272,40

- 1 868,72

236 403,68

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

116 715,12

- 1 868,72

114 846,40

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

475 427,13

1 196,00

476 623,13

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

158 451,13

1 196,00

159 647,13

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 257,00

1 000,00

32 257,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 780,00

171,00

5 951,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

830,00

25,00

855,00

Razem:

12 993 639,39

104 355,90

13 097 995,29


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/226/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie inwestycyjnym na 2014 rok i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2014r.)

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania)

Wykonano do dnia 31.12.2013r.

Nakłady planowane na 2014 r.

Źródła finansowania z tego:

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym:

Plan po zmianach

Budżet gminy

Dotacje darowizny

Kredyty i pożyczki

Środki z UE

Ogółem

2015r.

2016r.

2017r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1.

Budowa Szkoły podstawowej wraz z przebudowa, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku światlicowo - sportowo - gospodarczego w Koloni Trzepnica

4 461 733,52

Budowa Szkoły podstawowej wraz z przebudowa, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku światlicowo - sportowo - gospodarczego w Koloni Trzepnica

2009

3 350 768,85

431 430,78

535 786,68

x

x

x

575 177,99

575 177,99

x

x

2015

535 786,68

535 786,68

OGÓŁEM

4 461 733,52

3 350 768,85

535 786,68

535 786,68

x

x

x

575 177,99

575 177,99

x

x

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 2 376 488,36 zł.

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 575 177,99 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »