| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/549/2010 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 22 września 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący działek o nr ewidencyjnych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 , z późn . zm . ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r . , Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXI/215/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego działek o nr ewidencyjnych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej , stwierdzając że niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/260/2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2000 r.,

Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje.

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący działek o nr ewidencyjnych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej, zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem wyznacza się odpowiednim symbolem na rysunku planu, sporządzonym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Granicę obszaru objętego planem stanowią:

1) od zachodu: zachodnie granice działek 667/2, 1449/89, 1449/87, 1449/153;

2) od północy: północna granica działki 1449/153;

3) od południa: południowa granica ul. Szkolnej;

4) od wschodu: wschodnia granica działki 667/2.

4. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi: 1,54 ha.

§ 2.

1. Integralną częścią planu jest niniejsza uchwała oraz załącznik nr 1 – rysunek planu zawierający ustalenia planu w skali 1:1000.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 3.

1. W planie określa się: przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

2. W planie nie określa się:

1) granic terenów górniczych;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 4.

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego planem.

1. Na rysunku planu wyznacza się tereny o następujących przeznaczeniach:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oznaczony symbolem: MNi ;

2) teren zabudowy usług oświaty oznaczony symbolem: UO ;

3) teren zieleni parkowej oznaczony symbolem: ZP ;

4) teren dr o g i publiczn ej klasy lokalnej oznaczon e symbolem: KDL ;

5) teren dr o g i wewnętrzn ej oznaczony symbolem: KDW ;

6) teren komunikacji pieszo-jezdnej oznaczony symbolem: KPJ .

2. Określone w planie przeznaczenia poszczególnych terenów wskazują podstawowy, ustalony w planie sposób ich użytkowania.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania;

5) przeznaczenie terenów oznaczone numerem i symbolem literowym.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia;

2) granica strefy oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia.

§ 5.

Ilekroć w planie używa się określeń takich jak: "droga w liniach rozgraniczających" należy przez to rozumieć: pas terenu zawierający drogę z niezbędnymi obiektami, urządzeniami i instalacjami służącymi ruchowi drogowemu, zieleń izolacyjną i ozdobną oraz urządzenia i instalacje służące przesyłowi mediów i obsłudze inżynieryjnej terenów budowlanych;

1) "linia rozgraniczająca" należy przez to rozumieć: wyznaczoną na rysunku planu lin ię określającą granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) "nieprzekraczalna linia zabudowy" należy przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu linię, której nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub roz budowanego obiektu budowlanego,

3) "przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko" należy przez to rozumieć: zamierzenia budowlane lub inną ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również wydobywanie kopalin, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z wyłączeniem uzbrojenia terenu ;

4) "powierzchnia biologicznie czynna" należy przez to rozumieć: powierzchnię działki na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nieutwardzona, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo, a także wody powierzchniowe;

5) "przeznaczenie podstawowe" należy przez to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone jako jedyne lub przeważające, którego udział stanowi powyżej 60% powierzchni użytkowej zabudowy wszystkich istniejących i projektowanych na działce obiektów – na terenach przeznaczonych pod zabudowę lub terenów;

6) "przeznaczenie terenu" należy przez to rozumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania oraz działalności ustalone dla danego terenu;

7) "przeznaczenie towarzyszące" należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących 100% powierzchni działek lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu, w obrębie którego zostaną zlokalizowane;

8) "teren" należy przez to rozumieć: fragment obszaru objęty planem o określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym;

9) "usługa nieuciążliwa" należy przez to rozumieć: działalność usługową, która zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, nie została zakwalifikowane do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego jest wymagane albo może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 2.

Ustalenie ogólne – dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 6.

1. W zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się: możliwość lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

1) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w następujący sposób:

a) w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych;

b) wzdłuż granic nieruchomości;

2) dopuszcza się inne przebiegi w przypadku braku możliwości lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury, o których mowa w lit. a) i b)

3) dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących z istniejącym i pl anowanym przeznaczeniem terenów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez administratora sieci, w oparciu o ujęcia wody zlokali zowane poza i na obszarze planu.

3. W zakresie odprowadzania ścieków :

1) ustala się odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza obszarem planu;

2) zakazuje się odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

3) nakazuje się podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) nakazuje się utwardzanie i skanalizowanie terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

2) nakazuje się neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

3) nakazuje się zagospodarowywani e wód deszczowych na terenach własnych inwestorów, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej;

4) dopuszcza się odprowadzania wód opadowych i roztopowych niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i chemicznymi wzdłuż ulic, w ich poboczach lub w trawnikach przez system rozsączający;

5) nakazuje się podłączenia działek i budynków do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej do ich obsługi, najpóźniej 1 rok od dnia jej powstania.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę i modernizację sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia dla obszaru całego planu, stosownie do potrzeb, w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

2) ustala się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych SN/nN w wykonaniu słupowym, dopuszcza się w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnętrzowym;

3) ustala się przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudow ę urządzeń elektroenergetycznych, powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgodnie z przepisami odrębnymi ;

4) ustala się, iż w projektach zagospodarowania działek będą przewidywane rezerwacje miejsc i teren u dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiekt ów .

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) zakazuje się lokalizowanie ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;

2) nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz lub miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci gazowej;

3) dopuszcza się stosowani e indywidualnych zbiorników gazowych dla celów bytowych i gospodarczych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

1) nakazuje się stosowania indywidualnych – ekologicznych źródeł zaopatrzenia w ciepło;

2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania kominkowego, wyłącznie jako dodatkowe źródło ogrzewania obiektów.

8. W zakresie obsługi telekomunikacji:

1) dopuszcza się świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci.

9. W zakresie gospodarki odpadami:

1) nakazuje się gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.: ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i gminnymi regulaminami;

2) nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo – jezdnych;

3) nakazuje się selektywną zbi órkę odpadów na każdej działce.

Rozdział 3.

Ustalenie szczegółowe

§ 7.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 2.MNi ustala się:

1. przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe;

b) budynki gospodarcze;

c) miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: MNi ;

d) zieleń urządzona;

e) obiekty małej architektury;

f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się lokalizowanie budynków zgodnie z wyznaczoną w planie linią zabudowy: w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenem oznaczonym symbolem: 6.KDL;

2) dopuszcza się rozbudowę budynków wyłącznie przy nawiązaniu kompozycji elewacji oraz geometrii dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym;

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie w układzie: wolno stojącym i bliźniaczym , z jednym lokalem mieszkalnym;

4) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku mieszkalnego w obrębie jednej działki budowlanej ;

5) dopuszcza się wydzielanie lokali usługowych wyłącznie w parterach budynków o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

6) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie 1 budynku garażowego na jednej działce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 2 stanowiska postojowe;

7) nakazuje się stosowanie dachów: dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 2 00 - 450 ;

8) nakazuje się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

9) nakazuje się stosowanie kolorystyki w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;

10) zakazuje się sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;

11) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach;

12) nakazuje się zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce lub kilku działkach objętych jednym (w tym etapowym) pozwoleniem na budowę;

13) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;

14) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych i blach jako materiału wykończeniowego;

15) dopuszcza się umieszczanie reklam i elementów informacyjnych pod warunkiem:

a) lokalizowania reklam i elementów informacyjnych wyłącznie na płaszczyźnie elewacji budynków;

b) umieszczania reklam maksymalnie do wysokości stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną;

c) lokalizowania reklam na działkach wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną na da nej działce;

d) lokalizowanie reklam o maksymalnej powierzchni informacyjnej i promocyjnej jednej reklamy: 1m2 ;

e) utrzymanie łącznej powierzchni reklamowej na terenie nieruchomości nieprzekraczającej 2 m2;

16) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających z terenami dróg publicznych z dopuszczeniem miejscowego wycofania ogrodzenia w głąb działek do 2 m;

b) zachowania narożnych ścięć widoczności w obrębie skrzyżowań;

c) stosowania ogrodzeń ażurowych minimum w 50 % (rozliczonych w ramach jednej sekcji ogrodzenia) z cokołem pełnym maksymalnie do wysokości 0,5 m nad poziom terenu, o maksymalnej wysokości 1,80 m – warunek minimalnej ażurowości i maksymalnej wysokości nie dotyczy ogrodzeń w formie żywopłotów;

d) zakaz uje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej;

17) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne (łącznie z poddaszem użytkowym) – do 9 m;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

18) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,45;

19) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie inwestycji w ilości co najmniej:

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);

b) 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej usług handlu detalicznego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

c) 30 miejsc postojowych na 1000 m2 użytkowej powierzchni biurowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

d) 40 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych w usługach gastronom i i, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

e) 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

f) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek, na których będzie realizowana inwestycja;

20) ustala się zjazdy do działek z teren ów : 4.KPJ , 6.KDL .

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych co najmniej 50% powierzchni działki;

2) nakazuje się uzyskane każdorazowo pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów;

3) zakazuje się przekroczenia standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza poza granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

4) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane albo może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;

5) przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębny mi z zakresu ochrony środowiska;

6) nakazuje się stosowanie ogrzewania gazem, olejem opałowym lekkim o zawartości siarki do 0,3%, zasilanie elektrycznością, energią odnawialną lub innym paliwem ekologicznym;

7) ustala się gromadzenie i segregację odpadów powstałych wyłącznie na obszarze działek własnych inwestorów.

4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

1) teren częściowo znajduje się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, którą należy uwzględnić podczas prac inwestycyjnych, a w przypadku przebudowy, likwidacji lub skablowania istniejących sieci średniego napięcia plan dopuszcza zagos podarowanie wyznaczonych stref.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek przeznaczonych pod zabudowę, przy zachowaniu:

a) minimalnej powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym : 700 m2;

b) minimalnej powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie bliźniaczym : 600 m2;

c) minimalnej szerokości frontu działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym: 20 m;

d) minimalnej szerokości frontu działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie bliźniaczym: 13 m;

e) kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego:

- w zakresie: 700 – 1100 ;

- równolegle do istniejących granic działek;

2) dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określone w planie wyłącznie dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej, jako poszerzenie dróg publicznych oraz w przypadku , kiedy wydzielona działka zostanie przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej (poprzez jej scalenie), pod warunkiem, że działka uzyskana w wyniku tego podziału i nie przewidziana na powiększenie działki sąsiedniej będzie miała powierzchnię nie mniejszą niż ustalono w pkt.1;

3) dopuszcza się wykorzystywanie dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki, pod warunkiem stosowania określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej;

4) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej;

2) zakazuje się lokalizowania usług uciążliwych oraz związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego oraz warsztatów i myjni samochodowych, których działalność (w tym okresowa) może stanowić uciążliwość wykraczającą poza granice działek, na których są prowadzone;

3) nakazuje się wykonanie badań geotechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:

1) zakazuje się lok alizowania zabudowy tymczasowej;

2) do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowanie terenu, pod warunkiem że:

a) działalność prowadzona na ich obszarze nie stanowi źródła uciążliwości wykraczającej poza granice działki inwestora;

b) działalność prowadzona na ich obszarze nie uniemożliwi wprowadzenia ustaleń planu na działkach do nich przylegających.

§ 8.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 1.UO ustala się:

1. przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług oświaty w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne, z wyjątkiem szkół wyższych;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) usługi kultury;

b) zabudowa usług sportu i r ekreacji, w tym: sale sportowe, lodowiska, boiska ,

c) budynki gospodarcze;

d) miejsca postojowe przewiedzione do obsługi terenu: UO ;

e) zieleń urządzona;

f) obiekty małej architektury;

g) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się zachowanie budynków lub ich części:

a) z funkcjami innymi niż ustalone w planie, z możliwością ich przebudowy, pod warunkiem że działalność w nich prowadzona nie będzie stanowiła uciążliwości wykraczającej poza granicę lokali i/lub działek, na której jest prowadzona oraz nie będzie ograniczała możliwości wprowadzenia ustaleń niniejszego planu w lokalach i na działkach sąsiednich;

2) nakazuje się lokalizowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy: w odległości nie mniejszej niż: 5 m od linii rozgraniczających z terenem oznaczonym symbolem: 5.KDL ;

3) dopuszcza się rozbudowę budynków wyłącznie przy nawiązaniu kompozycji elewacji oraz geometrii dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym;

4) dopuszcza się umieszczanie elementów informacyjnych pod warunkiem:

a) lokalizowania elementów informacyjnych wyłącznie na płaszczyźnie elewacji budynków lub wolno stojącej konstrukcji, służącej do jej zamocowania;

b) umieszczania elementów informacyjnych maksymalnie do wysokości stropu nad najwyższą kondygnacją nadziemną;

c) umieszczania wyłącznie jednej sztuki tablicy informacyjnej na jednej wolno stojącej konstrukcji służącej do jej zamocowania;

d) lokalizowanie tablic informacyjnych o maksymalnej powierzchni informacyjnej: 4 m2;

e) utrzymanie łącznej powierzchni informacyjnej na terenie nieruchomości nieprzekraczającej 10 m2;

5) dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem:

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających z terenami dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych

z dopuszczeniem miejscowego wycofania ogrodzenia w głąb działek do 2 m;

b) zachowania narożnych ścięć widoczności w obrębie skrzyżowań;

c) stosowania ogrodzeń ażurowych minimum w 50 % (rozliczonych w ramach jednej sekcji ogrodzenia) z cokołem pełnym maksymalnie do wysokości 0,5 m nad poziom terenu, o maksymalnej wysokości 1,80 m – warunek minimalnej ażurowości i maksymalnej wysokości nie dotyczy ogrodzeń w formie żywopłotów;

d) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej;

6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a) usługowej: 4 kondygnacje nadziemne (łącznie z poddaszem użytkowym) - do 15 m;

b) gospodarczej: 6 m;

7) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1 ,0 ;

8) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie i nwestycji w ilości co najmniej 30 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;

9) ustala się zjazdy z terenów: 5.KDL , 4.KPJ .

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych co najmniej 10% powierzchni działki;

2) nakazuje się uzyskanie każdorazowo pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów;

3) zakazuje się przekroczenia standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza poza granicami dział ki , do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

4) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane albo może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;

5) przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnym i z zakresu ochrony środowiska;

6) nakazuje się stosowanie ogrzewania gazem, olejem opałowym lekkim o zawartości siarki do 0,3%, zasilanie elektrycznością, energią odnawialną lub innym paliwem ekologicznym;

7) dopuszcza się gromadzenie i segregację odpadów powstałych wyłącznie na obszarze działek własnych inwestorów.

4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

1) teren częściowo znajduje się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, którą należy uwzględnić podczas prac inwestycyjnych, a w przypadku przebudowy, likwidacji lub skablowania istniejących sieci średniego napięcia plan dopuszcza zagospodarowanie wyznaczonych stref bez potrzeby zmiany niniejszego planu.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek przeznaczonych pod zabudowę, przy zachowaniu:

a) minimalnej powierzchni działki : 10000 m2;

b) kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego:

- w zakresie: 700 – 1100 ;

- równolegle do istniejących granic działek;

2) dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określone w planie wyłącznie dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej, jako poszerzenie dróg publicznych oraz w przypadku kiedy wydzielona działka zostanie przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej (poprzez jej scalenie), pod warunkiem, że działka uzyskana w wyniku tego podziału i nie przewidziana na powiększenie działki sąsiedniej będzie miała powierzchnię nie mniejszą niż ustalono w pkt.1;

3) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:

1) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

§ 9.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 3.ZP ustala się:

1. przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń parkowa;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizowania reklam;

2) zakazuje się grodzenia.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się uzyskanie każdorazowo pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy;

2) zakazuje się lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej.

Rozdział 4.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego.

§ 10.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 5.KDL , 6.KDL ustala się:

1. przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDL ;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) zieleń urządzona;

b) obiekty małej architektury;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizowania reklam;

2) dopuszcza się zlokalizowanie chodników.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) w zakresie powiązań układu komuni kacyjnego z układem zewnętrznym ustala się:

a) dla terenu: 5.KDL powiązanie od wschodu z istniejącą drogą krajową 6 1 , od zachodu z ul. Modlińską;

2) w zakresie szerokości pasów drogow ych w liniach rozgraniczających ustala się:

a) dla terenu : 5.KDL część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 10,5 ÷ 14,0 m (pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza obszarem niniejszego planu);

b) dla terenu : 6.KDL część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 0,5 ÷ 2,5 m, (pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza obszarem niniejszego planu).

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:

1) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie działek.

§ 11.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 7.KDW ustala się:

1. przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) droga wewnętrzna – dojazdowa;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) zieleń urządzona;

b) obiekty małej architektury;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizowania reklam.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) w zakresie szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających, ustala się:

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 1 ,0 ÷ 1,5 m (pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza obszarem niniejszego planu).

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:

1) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie działek.

§ 12.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 4.KPJ ustala się:

1. przeznaczenie terenu:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) ciąg pieszo – jezdny;

2) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizowania reklam.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) w zakresie szerokości pasów drogowych w liniac h rozgraniczających, ustala się szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających na : 5 m.

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:

1) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie działek.

Rozdział 5.

Przypisy końcowe

§ 13.

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na: 30%, słownie: trzydzieści procent.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Barbara Wołosiewicz


Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/549/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 września 2010 r.

Przyjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej dnia 24 kwietnia 2008r. nr XXI/215/2008 przez Radę Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego działek o nr ewid. 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej.

Na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego działek o nr ewid. 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej zostały ogłoszone i opublikowane obwieszczenia o możliwości składania wniosków do projektu planu w terminie do 10.06.2009r. W terminie przewidzianym nie wpłynął żaden wniosek.

W dniu 07.05.2009r. zostało rozesłane zawiadomienie o podjęciu prac nad planem do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu.

W dniu 19.11.2009 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej, nie wydano opinii w sprawie projektu planu.

Projekt planu został wysłany do uzgodnień i opinii w dniu 16.02.2010r. Uzyskano opinie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym inspektorem Sanitarnym w dniu 25.03.2010 i 08.03.2010r. Projekt planu otrzymał wszystkie wymagane pozytywne uzgodnienia i opinie.

Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn zm.). W dniu 21.09.2009r. zwrócono się o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w związku z opracowywanym planem miejscowym. W dniu 07.10.2009r. zamieszczono w prasie lokalnej, na stronie internetowej i w obwieszczeniach na tablicach ogłoszeń zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu z możliwością składania wniosków do 4 listopada 2009r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Plan wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 13.05.2010r. do dnia 11.06.2010r. w tut. Urzędzie. Po wyłożenia wpłynęła w terminie 1 uwaga, która została uwzględniona.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U 2010 Nr 106 poz. 675) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej został zawiadomiony o przystąpieniu do sporządzenia planu wraz z prośbą o wydanie opinii o projekcie planu w dniu 11.08.2010r. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Do dnia 21 września nie wpłynęła opinia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowią załącznik nr 2. Rozstrzygnięcia sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania stanowią załącznik nr 3.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego działek o nr ewid. 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej jest zgodny z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna” przyjętym uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr XXV/260/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/549/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/549/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/549/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »