| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok


Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:
§ 11. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 2.793.081.950 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 2.036.401.399 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości 756.680.551 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 149.482.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 246.777.080 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 7.777.750 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 13.035.045 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały. 5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35.490 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały.
§ 2Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 3.159.839.950 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 2.026.384.794 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.133.455.156 zł.
§ 3Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 366.758.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w tabeli Nr 3 do uchwały, z tytułu: 1) długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 100.000.000 zł; 2) przychodów z prywatyzacji majątku Województwa Mazowieckiego w kwocie 241.658.000 zł; 3) spłat pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie 25.100.000 zł.
§ 4Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 375.100.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie deficytu w wysokości 366.758.000 zł; 2) spłatę długu w wysokości 8.342.000 zł.
§ 5Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 8.342.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.
§ 61. Ustala się limit zobowiązań na 2011 rok z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300.000.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań na 2011 rok na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100.000.000 zł. 3. Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2011 roku nie może przekroczyć 12.700.000 zł. 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości 54.200.000 zł. 5. Ustala się limit pożyczek na 2011 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 45.000.000 zł.
§ 71. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych w związku ze zmianą form organizacyjno-prawnych (likwidacje lub przekształcenia gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych) w kwocie 1.100.000 zł. 3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów w kwocie 58.460.883 zł. 4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000.000 zł. 5. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztu realizacji zadań w związku ze wzrostem stawki VAT oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.825.998 zł. 6. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wsparcie inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5.000.000 zł. 7. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z ochroną zabytków w kwocie 5.000.000 zł. 8. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.179.169 zł. 9. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 681.675 zł.
§ 8Ustala się plan wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 9Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 10Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 11Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 121. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 13Ustala się plan wydatków na dotacje na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 141. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa oraz plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do uchwały.
§ 15Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 16Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 17Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) oraz wydatków nimi finansowanych ze źródeł określonych w Uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 18Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem przeniesień pomiędzy zadaniami ; 3) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w § 11 i § 12 na poszczególne podmioty w ramach rozdziału; 4) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 5) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu; 6) opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 7) zmiany planów wydatków określonych w § 12 w załącznikach Nr 5 i Nr 6 do uchwały, w ramach działu, w zakresie podziału wydatków na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
§ 19Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 201. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 21Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski
 
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
b) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
c) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tab. 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tab. 1a
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tab. 1b
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tab. 1c
Załącznik nr 5
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tab. 1d
Załącznik nr 6
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tab. 1e
Załącznik nr 7
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Tab. 1f
Załącznik nr 8
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Tab. 1g
Załącznik nr 9
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Tab. 1h
Załącznik nr 10
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Tab. 2
Załącznik nr 11
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Tab. 3
Załącznik nr 12
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.xls

Tab. 4
Załącznik nr 13
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.xls

Zał. 1
Załącznik nr 14
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.xls

Zał. 2 IK
Załącznik nr 15
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.xls

Zał. 3 INNI
Załącznik nr 16
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.xls

Zał. 4 NIEZAL
Załącznik nr 17
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.xls

Zał. 5
Załącznik nr 18
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik18.xls

Zał. 6
Załącznik nr 19
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik19.xls

Zał. 7 JST
Załącznik nr 20
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik20.xls

Zał. 8 ADM
Załącznik nr 21
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik21.xls

Zał. 8 c
Załącznik nr 22
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik22.xls

Zał. 9 POR jst
Załącznik nr 23
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik23.xls

Zał. 10 ZB
Załącznik nr 24
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik24.xlsx

Zał. 11 DW
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »