| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV.16.2015 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, 2015r, poz. 87) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/137/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 1327, poz. 2244) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 10 dodaje się §10a w brzmieniu: "10a Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dalej zwanym przedsiębiorcą, w następujący sposób:

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, nie później jednak niż do 3 dni od dnia, w których usługa została niewłaściwie wykonana;

2) zgłoszenia należy kierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, przy ul. Rolniczej 6 - dalej zwanym Zakładem, osobiście, telefonicznie na nr 77 46 46 234 lub 77 46 46 258, pisemnie, pocztą lub elektronicznie na adres zgkim.go@op.pl.;

3) Zakład niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, zgłasza przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub prowadzącemu punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reklamacje wskazując nienależyte wykonanie usługi na danej nieruchomości i termin należytego wykonania usługi;

4) Przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub niezwłocznie kontaktuje się zezgłaszającym ustalając z nim dogodny termin odbioru;

5) w przypadku braku odbioru reklamacyjnego lub braku kontaktu z przedsiębiorcą, istnieje możliwość tzw. wykonania zastępczego odbioru odpadów. "

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Łukasz Dydzik


Załącznik do Uchwały Nr IV.16.2015
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 10 lutego 2015 r.
Zalacznik.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »