| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/180/13 Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544; z 2013 r. poz. 675) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodxzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885; z 2011 r. Nr 161, poz. 967; z 2012 r. poz. 790) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/96/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Stankiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/180/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 25 września 2013 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIELNIK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1. Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom:

1) dodatków:

a) motywacyjnego,

b) funkcyjnego,

c) za warunki pracy,

d) za wysługę lat,

e) mieszkaniowego;

2) nagród ze specjalnego funduszu nagród.

2. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

3. Szczegółowe zasady wynagradzania za pracę w dni wolne.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową gimnazjum lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mielnik;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1;

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

4) klasie - należy przez to rozumieć oddział lub grupę;

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

7) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.);

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rozdział 2.
Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

§ 3. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego i po przepracowaniu roku w danej szkole.

2. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związana z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) posiadanie wyróżniającej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2, a w szczególności:

a) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) aktywny udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

5) kształtowanie postawy moralnej, patriotycznej i obywatelskiej, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego;

6) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

7) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i ppoż.;

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również środków pozabudżetowych;

3) dbałość o mienie w tym: przeglądów technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystość i estetyka szkoły;

4) prowadzenie spraw osobowych: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego;

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego;

7) kształtowanie atmosfery pracy, w szkole służącej realizacji zadań statutowych przez podległych pracowników;

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;

9) pozostałe obowiązki:

a) przestrzeganie regulaminu pracy,

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

c) samodzielność,

d) inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

e) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi procentową kwotę planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli, ustaloną w budżecie na każdy rok kalendarzowy.

2. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowią 11 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesiący i nie dłuższy niż 1 rok

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być wyższy niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego, okres na jaki jest przyznany, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala:

1) dla nauczyciela i wicedyrektora - Dyrektor Szkoły;

2) dla dyrektora szkoły - Wójt Gminy.

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się zgodnie z rozporządzeniem.

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1) dyrektorowi - w wysokości od 300 do 1000

2) wicedyrektorowi- w wysokości od 200 do 600

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki

kierownicze w zastępstwie.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się między innymi:

1) wielkość szkoły;

2) liczbę uczniów i oddziałów;

3) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz jakość pracy związaną z pełnieniem powierzonej funkcji;

4) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole;

5) wyniki pracy szkoły;

6) oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje:

1) dyrektorowi szkoły- Wójt Gminy,

2) wicedyrektorowi - Dyrektor Szkoły.

§ 6. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadanie oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy - w wysokości 100zł

2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor szkoły.

§ 7. 1. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie zgodnie z rozporządzeniem.

Zasady przyznawania dodatku za warunki pracy

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych warunkach, określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia w wysokości - 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona jest od wymiaru rzeczywiście przepracowanych godzin.

3. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową przepracowaną w warunkach wymienionych w ust.1 powiększa się odpowiednio.

§ 9. Wysokość dodatku za warunki pracy, ustala dla nauczyciela i wicedyrektora - Dyrektor Szkoły, a dla dyrektora - Wójt Gminy.

Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat

§ 10. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki tego dodatku następuje, z zastrzeżeniem ust. 3, nie wcześniej niż z dniem złożenia przez nauczyciela odpowiednich świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okresu uprawniającego do dodatku.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu nieobecności wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

§ 11. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych Gminy Mielnik i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Dodatek o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi w wyskości uzależnionej od liczby członków rodziny. Wysokość tego dodatku wynosi 1zł (jeden złoty) na osobę

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólne z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

6. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

9. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zgodnie z rozporządzeniem

Rozdział 3.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 12. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przeznacza się na wypłatę nagród nauczycielom następująco:

1) 50 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 50 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy zawodowej oraz podnoszenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

2) podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez:

a) aktywny udział w programach na rzecz podnoszenia jakości pracy,

b) opracowywanie wyników egzaminów próbnych, egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych;

3) promowanie szkoły, w tym. m.in.:

a) współpraca z innymi szkołami na terenie kraju jak również poza granicami,

b) organizowanie spotkań z nauczycielami i uczniami innych szkół,

c) organizacja imprez, konkursów, itp. (w tym pozyskiwanie sponsorów);

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym:

a) organizacja imprez środowiskowych (akademia, festyn, prezentacja projektu),

b) efektywna współpraca i instytucjami;

5) osiąganie efektów w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, m.in.:

a) praca z uczniami osiągającymi sukcesy w konkursach, turniejach, zawodach, olimpiadach, itp.,

b) praca z uczniami wymagającymi szczególnej opieki, opracowywanie i prowadzenie indywidualnych programów pracy z uczniami mającymi trudności edukacyjne i wychowawcze,

c) prowadzenie organizacji uczniowskich, drużyn harcerskich, drużyn zuchowych, samorządu uczniowskiego,

d) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

e) organizacja wycieczek szkolnych, również w czasie wolnym,

f) działania w ramach zespołów zadaniowych;

6) współpraca z rodzicami, m.in.:

a) organizowanie atrakcyjnych spotkań z rodzicami,

b) wypracowywanie z rodzicami dokumentów regulujących życie szkoły,

c) podejmowanie działań w celu uzyskiwania wysokiej frekwencji na spotkaniach z rodzicami,

d) organizowanie indywidualnych wywiadówek,

e) pozyskiwanie rodziców do aktywnej współpracy na rzecz szkoły;

7) realizacji zadań statutowych szkoły;

8) realizacji zadań zleconych przez organ prowadzący.

4. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć i po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

5. Kandydatów do nagrody dyrektora szkoły i organu prowadzącego mogą zgłosić poprzez dyrektora szkoły: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, związki zawodowe, samorząd terytorialny, rada rodziców.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznać nagrodę samodzielnie.

7. Uzasadnione wnioski należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Mielniku w okresie od 01.06. do 30.09. każdego roku.

8. Dyrektorzy szkół, organ prowadzący rozpatrzą wnioski w okresie od 01.10. do 10.10. każdego roku.

9. W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być złożone po upływie wyżej wymienionych terminów.

10. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 - Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

2) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 - Wójt Gminy.

§ 13. Wysokość indywidualnej nagrody uzależniona jest od spełnienia kryteriów, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4.

§ 14. Nagrody, o których mowa w §12 przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w uzasadnionych przypadkach także z okazji zakończenia roku szkolnego, lub w innym terminie.

Rozdział 4.
Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 15. 1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 16. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 5.
Zasady wynagradzania za pracę w dni wolne.

§ 17. 1. Nauczyciel realizujący w dniu wolnym od pracy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze otrzymuje za ten dzień inny dzień wolny od pracy.

2. W sytuacji, gdy za pracę w tym dniu nie otrzyma innego dnia wolnego, ma prawo do odrębnego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie to przysługuje za godziny faktycznie przepracowane i liczone jest tak jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z treścią Regulaminu podległych nauczycieli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »