| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/219/2013 Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.594 i 645), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku,poz.749, 1101, 1342, 1529 oraz z 2013 roku,poz.35), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz.1172 oraz Nr 232,poz.1378 ), art.6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz.391 i 951 oraz 2013 roku, poz.21 i 228)Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się pobieranie na terenie gminy Sulęczyno opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, także w drodze inkasa.

§ 2. 1.Celem ułatwienia mieszkańcom Gminy Sulęczyno wykonywania obowiązków w zakresie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustala się sołtysa dla każdego sołectwa Gminy Sulęczyno inkasentem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wykaz inkasentów, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Z tytułu terminowego wykonywania obowiązków inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 5 % kwot wpłaconych. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 4. 1.Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Sulęczyno.

2. Ostateczny termin odprowadzenia zainkasowanych opłat inkasent wpłaca w kasie Urzędu Gminy Sulęczyno niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po określonym terminie płatności.

3. Inkasenci, będąc osobami fizycznymi, dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/219/2013
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 19 września 2013 r.

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH INKASO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

TEREN INKASA

1

BASKE Bernadeta

Sołectwo Sulęczyno

2

STENCEL Maria

Sołectwo Mściszewice

3

ŁUKOWICZ Maria

Sołectwo Węsiory

4

LABUDA Kazimierz

Sołectwo Podjazy

5

THEUS Antoni

Sołectwo Kistowo

6

MALEK Bogdan

Sołectwo Borek

7

ZŁOCH Stanisław

Sołectwo Żakowo

8

DOMASZK Jan

Sołectwo Sucha

9

ZBLEWSKI Jan

Sołectwo Zdunowice


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2012 roku,poz.391 z późniejszymi zmianami) gmina ma możliwości wprowadzenia poboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa. Opłata pobrana w drodze inkasa będzie ułatwieniem dla mieszkańców oraz spowoduje bardziej efektywną ściągalność opłaty, a więc większe wpływy do budżetu. W związku z powyższym, przedmiotowa uchwała jest zasadna.

Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno


Kazimierz GAWIN

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »