| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/315/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 tekst jednolity, ze zmianami - Dz.U.z 2013 r. poz.1318), art.96 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 tekst jednolity, ze zmianami - Dz.U.z 2013 r. poz.509), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wydatki na usługi (z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na wymienione w § 1 ust.1 niniejszej uchwały świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin korzystających ze wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (M.P. Z 2013 r. poz.1024), w szczególności:

a) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu może odstąpić od żądania zwrotu w części lub całości.

2. O wysokości i sposobie zwrotu wydatków orzeka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Procyk


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz.823) kryterium dochodowe od dnia 1 października 2012 r. wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł,

na osobę w rodzinie - 456 zł.

W latach 2006-2013 z mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami), pomoc w zakresie dożywiania mogła być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Na lata 2014-2020 ustanowiono nowy program rządowy. Na podstawie uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. Z 2013 r. poz.1024) przewiduje się udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Jednakże zgodnie z art.96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.

Zgodnie z ust 4 przywołanego artykułu ustawy Rada Miejska określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we wskazówkach w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. Z 2013 r. poz.1024) podaje, że warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 cytowanej ustawy, do wysokości 150% kryterium, jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej, w której podwyższona zostanie kwota kryterium dochodowego do 150%, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Dzierzgonia


mgr Kazimierz Szewczun

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »