| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finanasach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Moszczenica:

1. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 17.248.703,- zł,

w tym:

dochody bieżące - 13.145.550,- zł,

dochody majątkowe - 4.103.153,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą - 16.353.949,- zł;

w tym:

1) Wydatki bieżące budżetu - 11.708.753,- zł, w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 7.834.034,- zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - 6.017.645,- zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1.816.389,- zl;

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 280.456,- zł;

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.608.977,- zł;

d) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 635.286,- zł;

z czego:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 483.176,- zł;

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Moszczenica lub planowanych do udzialenia, przypadające do spłaty w roku 2012 - w kwocie 50.000,- zł;

f) Wydatki na obsługę długu publicznego - 300.000,- zł.

2) Wydatki majątkowe budżetu - 4.645.196,- zł, w tym:

a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.645.196,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.437.370,- zł;

w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.848.926,- zł;

3. Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 894.754,- zł i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetu wynoszą - 1.253.000,- zł.

5. Rozchody budżetu wynoszą 2.147.754,- zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 ulegają zmianom zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 23 marca 2012 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Moszczenica na 2012 rok

Lp

Dz.

Rozdz.

Nazwa - Treść

Kwota

Zwiększ.

Zmniejsz.

1

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.000

7.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

7.000

7.000

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące


-

-

7.000


7.000

7.000
-

RAZEM wydatki bieżące:
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6. wydatki na obsługę długu

7.000

-

-

-

7.000
-
-

-
-

7.000

7.000

-

7.000

-
-
-

-
-

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 23 marca 2012 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Moszczenica w roku 2012

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększ.

Zmniejsz.

Zwiększ.

Zmniejsz.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

7.000

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

dotacja celowa na zadania bieżące

7.000

Razem:

-

-

7.000

-


Ogółem. dotacje - 7.000,- zł
w tym:
- dotacje podmiotowe - - zł
- dotacje celowe - + 7.000,- zł
z tego:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 7.000 ,- zł
- dotacje celowe inwestycyjne - zł

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Bożena Warzecha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »