| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.113.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 25 kwietnia 2012r.

orzekające nieważność uchwały Nr XXVII/323/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012"

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

orzekam  

nieważność uchwały Nr XXVII/323/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z   dnia 27 marca 2012 roku w   sprawie przyjęcia „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012”   -   ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie

Uchwałę Nr XXVII/323/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z   dnia 27 marca 2012 roku w   sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012” doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w   dniu 16 kwietnia 2012 r.  

Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 18 ust. 2   pkt 15 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2002 r. Nr 106 poz.1002 ze zmianami).  

Dokonując oceny zgodności z   prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje   :  

Rada Gminy Tarnowo Podgórne w   § 1   przedmiotowej uchwały określiła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, stanowiący załącznik do uchwały.  

W § 3   uchwały postanowienie, że „ Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.”  

Zgodnie z   art. 11ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.  

Stosownie do treści art. 11a ust. 1   ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek, o   którym mowa w   art. 11 ust. 1, określa, w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Z dyspozycji art. 11a ust. 2   ww. ustawy wynika wyraźnie że, program, o   którym mowa w   ust. 1, obejmuje:  

1)                               zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)                               opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3)                               odławianie bezdomnych zwierząt;  

4)                               obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)                               poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)                               usypianie ślepych miotów;  

7)                               wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8)                               zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt.  

W ocenie organu nadzoru normy prawne zawarte w   programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt mają formę norm o   charakterze generalnym (nie odnoszą się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów) i   abstrakcyjnym (nie są „konsumowane” poprzez jednokrotne zastosowanie, lecz mogą zostać wykorzystane w   nieograniczonej liczbie przypadków w   przyszłości). W   orzecznictwie przyjmuje się, iż do ustalenia, że uchwała jest aktem prawa miejscowego wystarczy by zawierała co najmniej jedną normę o   charakterze generalnym i   abstrakcyjnym skierowaną do podmiotów zewnętrznych.  

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego w   świetle brzmienia art. 94 i   art. 87 ust. 2   Konstytucji, stanowi bowiem źródło powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organu, który ją ustanowił.  

              W tym kontekście wydaje się oczywiste, iż zgodnie z   brzmieniem art. 42 ustawy o   samorządzie gminnym, zasady i   tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2007 r Nr 68 poz. 449 ze zmianami).  

              Warunkiem wejścia w   życie aktów prawa miejscowego, do których bezspornie należy badana uchwała, jest ich publikacja o   charakterze promulgacyjnym, w   sposób określony w   art. 13 oraz art. 4   ust. 1   wyżej wymienionej ustawy o   ogłaszaniu aktów normatywnych.  

              Przepisy te explicite stanowią, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w   wojewódzkim dzienniku urzędowym tj. akty prawa miejscowego wchodzą w   życie po upływie czternastu dni od daty ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.  

              W związku z   powyższym należy stwierdzić, że rada gminy Tarnowo Podgórne nie wykonała dyspozycji art. 42 ustawy o   samorządzie gminnym, a   przyjęta data jej wejścia w   życie nie znajduje oparcia w   obowiązujących przepisach..  

W konsekwencji zapis zawarty w   § 3   przedmiotowej uchwały narusza art. 4   ust.1 ww. ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych.  

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że użycie przez ustawodawcę w   art. 11 a   ustawy o   ochronie zwierząt zwrotu „obejmuje” oznacza, że wszelkie wskazane w   delegacji ustawowej elementy programu muszą zostać określone w   programie, gdyż brak któregokolwiek z   nich spowoduje nieważność uchwały podjętej w   przedmiotowej sprawie.  

Przyjęty przez radę gminy Tarnowo Podgórne program opieki nad zwierzętami w   przedmiotowej uchwale nie zawiera wszystkich enumeratywnie wskazanych przez ustawodawcę elementów tegoż programu.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w   sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z   powodu naruszenia prawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w   terminie 30 dni od jego doręczenia.  

Wojewoda Wielkopolski  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ Piotr Florek  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »