| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/768/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości: 132.950.000,00 zł - z tego:

- dochody bieżące w kwocie 130.370.000,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.766.536,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 257.042,00 zł

3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 616.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2014 w wysokości 127.665.518,00 zł - z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107.385.518,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 20.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.766.536,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 890.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

3) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.140.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

4) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 81.166,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

5) dotacje podmiotowe w wysokości 7.160.121,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- dla niepublicznych jedn. systemu oświaty w wysokości 3.080.000,00 zł

- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości 920.000,00 zł

- dla instytucji kultury w wysokości 3.160.121,00 zł

6) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 183.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy)

7) wydatki majątkowe w wysokości 20.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

8) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

9) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

10) dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 5.284.482,00 zł zostanie wykorzystana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7.284.482,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku następnym

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000,00 zł

2. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 630.000,00 zł

§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, o których mowa w art. 16 ust. 4 - ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą.

§ 9. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 450.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 130.000,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 12. Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 8.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


mgr Grzegorz Leonhard


Załącznik do Uchwały Nr LIX/768/2013
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »