| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Mszana uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1) Niniejsza uchwała określa: warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2) Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Mszana i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Mszana będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Mszana.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym.

1) Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach;

c) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;

d) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;

2) Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. 1) Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.

2) W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Mszana dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.

3) Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Mszana na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 6. 1) Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest Wójt Gminy Mszana, który przy ocenie wniosku może posiłkować się zdaniem Rady Sportu w zakresie wyznaczenia głównych kierunków rozwoju sportu w Gminie i dziedzin sportowych, które odgrywają ważną rolę w Gminie.

2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 września roku kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja zadania ujętego we wniosku.

4) Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mszana.

5) Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w Rozdziale 1 § 3

b) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu;

c) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;

d) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy;

f) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;

g) opinię Rady Sportu, jeśli takową Rada Sportu przedstawi.

6) Wójt Gminy Mszana może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

7) Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 7. 1) Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Wójt Gminy Mszana zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2) Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

1) Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

a) stan realizacji projektu,

b) efektywność i rzetelność jego wykonania,

c) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Mszana,

d) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Mszana.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 8. 1) W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.

2) Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z § 7.

3) Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9. 1) Postanowienia zawarte w § 6 ust. 3 mają zastosowanie do wniosków składanych w roku 2011 i następnych.

2) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

3) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/54/2010
Rady Gminy Mszana
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK o przyznanie dotacji z zakresu rozwoju sportu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/54/2010
Rady Gminy Mszana
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie częściowe-końcowe z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Wiesława Tatarczyk-Sitek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »