| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Suszec

z dnia 3 stycznia 2011r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego

zawarte w Pszczynie pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez:
Burmistrza Pszczyny - Pana Dariusza Skrobol
działającego na podstawie uchwały nr XIX/192/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31.01.2008r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Pszczyna a innymi gminami i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
a gminą Suszec reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Suszec - Pana Mariana Pawlasa
działającego na podstawie uchwały nr XLVIII/81/416/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 21.10.2010r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Suszec a Gminą Pszczyna dotyczących zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 9 w sprawie przyznania 18/18 godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/11 dla 127 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Miedźna, gminę Bojszowy, gminę Suszec, gminę Goczałkowice -Zdrój i gminę Brzeszcze wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w wymiarze 1 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.

2. Lekcje religii realizowane są w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie i w Studzionce, w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej oraz w Szkole Podstawowej nr 10 w Piasku.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowity miesięczny koszt zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynosi: - 3 932,63 zł w 2011r.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z gminy Suszec w roku szkolnym 2010/2011 tj. za 19 uczniów w wysokości: - 588,43 zł miesięcznie w 2011r.

4. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od I'2011r. do VIII'2011 do dnia 30.04.2011r. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2011r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do 15.09.2011r. zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

4. Podstawa rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za okres od 03.01.2011r. do 31.08.2011r. otrzymała Gmina Pszczyna od Gminy Suszec, to Gmina Suszec zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie do 15.09.2011r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Suszec zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za okres od 03.01.2011r. do 31.08.2011r. otrzymała Gmina Pszczyna od Gminy Suszec, to Gmina Pszczyna zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części dotacji w terminie do 15.09.2011r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w roku szkolnym 2010/2011. Porozumienie zawarte jest na okres od 03.01.2011 r. do 31.08.2011 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 032 210 21 93.

3. Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu, Zbigniew Łoza, tel. 032 212 42 77 lub 032 212 44 36.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy udzielającej dotacji.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 3 stycznia 2011 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

W porozumieniu:
Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

W porozumieniu:
Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/ 1 /11 z dnia 3 stycznia 2011. r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego


Nauczyciel religii - zatrudniony w SP Nr 2 w Pszczynie (mianowany)
Stawka zasadnicza - 2383,00 zł

Wysługa - 476,60 zł

Motywacyjny - 50,00 zł

Łącznie - 2909,60 zł

Wymiar zatrudnienia 18/18

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »