| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41/V/11 Rady Miasta Żory

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie RADA MIASTA u c h w a l a :

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Udziela się dotacji dla:

a) osób fizycznych w szczególności w zakresie:

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych,

- usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest,

b) innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców, a także jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

1. Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 pkt 2.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Prezydentowi Miasta.

3. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację, z zastrzeżeniem pkt 4, winien zawierać w szczególności:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.

4. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wskazanych w § 1 pkt 2 ppkt a wraz z określeniem ich zawartości Prezydent Miasta ogłasza na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w inny przyjęty zwyczajowo sposób. Ogłaszając nabór Prezydent Miasta może określić w szczególności terminy przyjmowania wniosków na realizację określonych zadań, rodzaj i sposób wykonania zadania przewidzianego do dofinansowania.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.

6. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

7. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 3.

8. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a wnioskodawcą, a w szczególnych przypadkach również z wykonawcą przedmiotowego zadania.

10. Umowa określa w szczególności:

a) zakres rzeczowy zadania,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania i rozliczenia,

d) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania.

11. Prezydent Miasta Żory zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy drogą pocztową lub elektroniczną.

12. Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje nieprzyznaniem dotacji.

13. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

14. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 3. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające kryteria:

1. Realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego.

2. Możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku.

3. Spełnienie określonych w przepisach prawa wymagań realizacji zadania.

4. Możliwość realizacji zadania w ciągu danego roku budżetowego.

5. W przypadku realizacji zadań przez osoby fizyczne w zakresie wskazanym w § 1 pkt 2 ppkt a, spełnienie założeń określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 pkt. 4.

6. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) w przypadku oczyszczalni przydomowych z systemem drenażu rozsączającego możliwość realizacji zadania w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych,

b) zadanie realizowane będzie poza obszarem objętym programem budowy kanalizacji sanitarnej,

c) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 50 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł,

d) wnioskodawca nie korzystał wcześniej z dofinansowania ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żorach do budowy oczyszczalni przydomowej na terenie tej samej posesji.

7. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) spełnienie założeń Programu ograniczenia niskiej emisji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory oraz Regulaminu udziału w Programie,

b) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł.

8. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na usuwaniu z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) zapewnienie sposobu postępowania z wytworzonym odpadem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,

b) miejsce realizacji zadania tj. obiekt budowlany znajduje się w bazie danych Urzędu Miasta Żory o zinwentaryzowanych obiektach z zabudowanymi materiałami zawierającymi azbest,

c) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2.000,00zł.

9. W przypadku realizacji zadań przez podmioty wskazane w § 1 pkt 2 ppkt b, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-3, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) ewentualna wysokość dotacji nie przekroczy możliwości finansowych Gminy,

b) poprawności przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,

c) dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

§ 4. Sposób rozliczania dotacji

1. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy oraz po przeprowadzeniu oględzin realizacji zadania przez pracowników wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.

3. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego.

4. Dotacja celowa udzielona z budżetu Miasta:

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Żory


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »