| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41/V/11 Rady Miasta Żory

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie RADA MIASTA u c h w a l a :

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Udziela się dotacji dla:

a) osób fizycznych w szczególności w zakresie:

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych,

- usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest,

b) innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców, a także jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

1. Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 pkt 2.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Prezydentowi Miasta.

3. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację, z zastrzeżeniem pkt 4, winien zawierać w szczególności:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.

4. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wskazanych w § 1 pkt 2 ppkt a wraz z określeniem ich zawartości Prezydent Miasta ogłasza na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w inny przyjęty zwyczajowo sposób. Ogłaszając nabór Prezydent Miasta może określić w szczególności terminy przyjmowania wniosków na realizację określonych zadań, rodzaj i sposób wykonania zadania przewidzianego do dofinansowania.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.

6. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

7. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 3.

8. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a wnioskodawcą, a w szczególnych przypadkach również z wykonawcą przedmiotowego zadania.

10. Umowa określa w szczególności:

a) zakres rzeczowy zadania,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania i rozliczenia,

d) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania.

11. Prezydent Miasta Żory zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy drogą pocztową lub elektroniczną.

12. Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje nieprzyznaniem dotacji.

13. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

14. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 3. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające kryteria:

1. Realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego.

2. Możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku.

3. Spełnienie określonych w przepisach prawa wymagań realizacji zadania.

4. Możliwość realizacji zadania w ciągu danego roku budżetowego.

5. W przypadku realizacji zadań przez osoby fizyczne w zakresie wskazanym w § 1 pkt 2 ppkt a, spełnienie założeń określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 pkt. 4.

6. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) w przypadku oczyszczalni przydomowych z systemem drenażu rozsączającego możliwość realizacji zadania w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych,

b) zadanie realizowane będzie poza obszarem objętym programem budowy kanalizacji sanitarnej,

c) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 50 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł,

d) wnioskodawca nie korzystał wcześniej z dofinansowania ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żorach do budowy oczyszczalni przydomowej na terenie tej samej posesji.

7. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) spełnienie założeń Programu ograniczenia niskiej emisji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory oraz Regulaminu udziału w Programie,

b) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł.

8. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na usuwaniu z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) zapewnienie sposobu postępowania z wytworzonym odpadem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,

b) miejsce realizacji zadania tj. obiekt budowlany znajduje się w bazie danych Urzędu Miasta Żory o zinwentaryzowanych obiektach z zabudowanymi materiałami zawierającymi azbest,

c) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2.000,00zł.

9. W przypadku realizacji zadań przez podmioty wskazane w § 1 pkt 2 ppkt b, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-3, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) ewentualna wysokość dotacji nie przekroczy możliwości finansowych Gminy,

b) poprawności przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,

c) dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

§ 4. Sposób rozliczania dotacji

1. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy oraz po przeprowadzeniu oględzin realizacji zadania przez pracowników wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.

3. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego.

4. Dotacja celowa udzielona z budżetu Miasta:

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Żory


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »