| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/V/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie:
z tego:

897 060 880

1) dochody bieżące:

754 058 211

2) dochody majątkowe:

143 002 669

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1.

Wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie:
z tego:

947 780 962

1) wydatki bieżące, w tym:

707 138 361

a) wydatki jednostek budżetowych:

515 216 514

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

360 175 804

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

155 040 710

b) dotacje na zadania bieżące:

85 189 299

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

71 106 287

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

14 546 643

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2011:

2 213 400

f) wydatki na obsługę długu miasta:

18 866 218

2) wydatki majątkowe, z tego:

240 642 601

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

240 642 601
171 066 518

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 50 720 082 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie:

50 720 082

2. Przychody budżetu w wysokości:

96 449 932

z tego:

1) kredyt EBI w wysokości:
2) wolne środki:

65 000 000
31 449 932

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w wysokości:

45 729 850

z tego:

1) spłata kredytów i pożyczek:

45 729 850

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

2 700 000

1) ogólną w wysokości:

1 000 000

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

1 700 000

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 580 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki w kwocie 4 580 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 901 400 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 901 400 zł.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody:

10 874 500

2) wydatki:

10 939 500

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody:

15 923 944

2) wydatki:

15 923 944

§ 8. 1.

Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:

84 883 588

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

36 564 954

a) dotacje przedmiotowe:

3 700 000

b) dotacje podmiotowe:

29 166 954

c) dotacje celowe:

3 698 000

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

48 318 634

a) dotacje podmiotowe:

35 850 536

b) dotacje celowe:

12 468 098

- zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sporku i Rekreacji w kwocie 3 700 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 15 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 51 620 082 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 13 279 918 zł.

§ 10. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1% budżetu dla danej jednostki przypadającego w roku 2011 i latach następnych.

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków budżetowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczączy Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zał 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik12.pdf

zał 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik13.pdf

zał 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 15

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »