| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/V/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie:
z tego:

897 060 880

1) dochody bieżące:

754 058 211

2) dochody majątkowe:

143 002 669

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1.

Wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie:
z tego:

947 780 962

1) wydatki bieżące, w tym:

707 138 361

a) wydatki jednostek budżetowych:

515 216 514

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

360 175 804

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

155 040 710

b) dotacje na zadania bieżące:

85 189 299

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

71 106 287

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

14 546 643

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2011:

2 213 400

f) wydatki na obsługę długu miasta:

18 866 218

2) wydatki majątkowe, z tego:

240 642 601

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

240 642 601
171 066 518

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 50 720 082 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie:

50 720 082

2. Przychody budżetu w wysokości:

96 449 932

z tego:

1) kredyt EBI w wysokości:
2) wolne środki:

65 000 000
31 449 932

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w wysokości:

45 729 850

z tego:

1) spłata kredytów i pożyczek:

45 729 850

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

2 700 000

1) ogólną w wysokości:

1 000 000

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

1 700 000

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 580 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki w kwocie 4 580 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 901 400 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 901 400 zł.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody:

10 874 500

2) wydatki:

10 939 500

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody:

15 923 944

2) wydatki:

15 923 944

§ 8. 1.

Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:

84 883 588

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

36 564 954

a) dotacje przedmiotowe:

3 700 000

b) dotacje podmiotowe:

29 166 954

c) dotacje celowe:

3 698 000

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

48 318 634

a) dotacje podmiotowe:

35 850 536

b) dotacje celowe:

12 468 098

- zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sporku i Rekreacji w kwocie 3 700 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 15 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 51 620 082 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 13 279 918 zł.

§ 10. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1% budżetu dla danej jednostki przypadającego w roku 2011 i latach następnych.

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków budżetowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczączy Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zał 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik12.pdf

zał 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik13.pdf

zał 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 36/V/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »