| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 16.827.835,96 zł w tym: 1) dochody bieżące: 15.219.835,96 zł 2) dochody majątkowe: 1.608.000,00 zł - jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.890.661,65 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie – 15.719.943,60 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 13.468.814,60zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.343.065,45 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.125.749,15 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 342.232,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.410.117,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 120.448,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 378.332,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 3.170.717,50 zł, w tym

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 3.170.717,50 zł, z czego

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.065.600,00 zł. - jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.062.825,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) spłat udzielonych pożyczek w kwocie – 575.898,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika-jącej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.486.927,14 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.937.500,18 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 874.675,04 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 180.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 35.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie wydat-ków związanych z zarządzaniem kryzysowym

§ 5. Brak treści

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-holowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Brak treści

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7.

§ 7. Brak treści

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 166.137,42 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla

1) sołectwa Amandów kwotę 7.044,31 zł,

2) sołectwa Cyprzanów kwotę 15.887,64 zł,

3) sołectwa Gródczanki kwotę 8.453,18 zł,

4) sołectwa Kornice kwotę 11.791,10 zł,

5) sołectwa Krowiarki kwotę 21.674,81 zł

6) sołectwa Lekartów kwotę 9.081,75 zł,

7) sołectwa Maków kwotę 17.990,09 zł,

8) sołectwa Pawłów kwotę 19.529,00 zł,

9) sołectwa Pietrowice Wielkie kwotę 21.674,81 zł,

10) sołectwa Samborowice kwotę 19.550,68 zł,

11) sołectwa Żerdziny kwotę 13.460,06 zł,

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 8

§ 9. 1. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2011 wynosi 6.900,00 zł.

§ 10. 1. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 5.000,- zł.

§ 11. 1. Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 90,- zł miesięcznie, w przeliczeniu na etat zatrudnionego według stanu zatrudnienia na dzień 10 września oraz dodatki motywacyjne dla dyrektora placówki w kwocie do 1.200,00 zł miesięcznie.

§ 12. 1. Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli, stanowiący 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do:

1) dokonywania zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których za-dłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł,

§ 14. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik do uchwały III/12/2010

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »