| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/74/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich przy ul. ks. J. Popiełuszki 1

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust.1 pkt 3 litera „h”, art. 17 ust. 5, art. 58 ust. 1,2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:

§ 1. Utworzyć z dniem 1 września 2011r., po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Szkołę Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich przy ul. ks. J. Popiełuszki 1.

§ 2. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadać statut Szkole Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/74/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 maja 2011 r.

Akt założycielski Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Piekarach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust.1 pkt 3 litera „h”, art. 17 ust. 5, art. 58 ust. 1, 2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

1. Z dniem 1 września 2011r. tworzy się Szkołę Przysposabiającą do Pracy z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. ks. J. Popiełuszki 1.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Przysposabiająca do Pracy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/74/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 maja 2011 r.

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Piekarach Śląskich

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1. 1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w ponadgimnazjalnej publicznej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Przysposabiająca do Pracy, zwana dalej Szkołą.

3. Siedzibą Szkoły jest miasto Piekary Śląskie 41-940 , ul. ks. J. Popiełuszki nr 1.

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

6. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, zwanego dalej Zespołem Szkół.

7. Niniejszy Statut jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół.

8. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 2. 1. Szkoła kształci młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym:

a) uczniów niesłyszących i słabosłyszących,

b) uczniów niewidomych i słabowidzących,

c) uczniów autystycznych.

2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum specjalnego i aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania organu prowadzącego Szkołę w przypadku uczniów zamieszkujących poza Gminą Piekary Śląskie. Szczegółowe zasady naboru do Szkoły ustala Regulamin naboru uczniów.

3. Szkoła jest szkołą publiczną kształcącą w cyklu 3-letnim uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi na kierunkach:

a) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (w szczególności z drewna, metalu, modeliny, gliny, drutu, sznurka),

b) gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie),

c) prace poligraficzno-introligatorskie,

d) prace ogrodnicze,

e) zadania kurierskie, prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów.

4. Etap edukacyjny może być wydłużony dla ucznia co najmniej o jeden rok. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły nie dłużej niż do 24 roku życia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania kształcenia ogólnego określa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. Szkoła przygotowuje ucznia do samodzielnego funkcjonowania, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości edukacyjnych.

4. Głównym celem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem. Cele i zadania pracy rewalidacyjnej, wychowawczej i dydaktycznej szkoły wynikają z zasad pedagogiki specjalnej dostosowanych do możliwości, potrzeb i stopnia zaburzeń każdego ucznia indywidualnie i w szczególności uwzględniają:

a) doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, w tym - jeżeli jest to konieczne - z wykorzystaniem wspomagających metod komunikowania się;

b) rozwijanie umiejętności wypowiadania się, słuchania i zadawania pytań;

c) doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi;

d) doskonalenie sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej;

e) kształtowanie umiejętności udzielania i korzystania ze wsparcia emocjonalnego;

f) rozeznanie w organizacji życia społecznego, podstawowych zasadach funkcjonowania państwa;

g) poznanie osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu różnych spraw oraz trybu zwracania się o pomoc;

h) kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

5. Kształcenie obejmuje:

a) kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;

b) przysposobienie do pracy, rozumiane jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

6. Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem oraz na indywidualnych programach przysposobienia do pracy, o profilach dostosowanych do możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów.

7. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

a) indywidualne programy edukacyjne;

b) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające zjawisku przemocy, patologiom życia społecznego oraz wspierające promocję zdrowia i wychowanie do życia w rodzinie, a także inne zagadnienia, ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie, które wynikają z potrzeb uczniów;

d) program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału, który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowujące ucznia, zgodnie z jego możliwościami, do podejmowania pracy, w szczególności w następujących dziedzinach:

- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,

- gospodarstwo domowe,

- prace poligraficzno-introligatorskie,

- prace ogrodnicze,

- zadania kurierskie, prace biurowe,

- elementy bukieciarstwa,

- elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego,

- sporządzanie i wydawanie posiłków,

- prace w szatni,

- pakowanie różnych przedmiotów,

- elementy dziewiarstwa,

- ceramika.

8. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjam i zainteresowaniami, zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych.

9. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

ROZDZIAŁ III

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 4. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, wychowawcę oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii, wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

4. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym.

5. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego semestru. Klasyfikowanie śródroczne ucznia polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

6. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne osiągnięć edukacyjnych i opanowanych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego i przysposobienia do pracy, są ocenami opisowymi.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania, uwzględniające indywidualne cechy rozwoju emocjonalnego i społecznego, są ocenami opisowymi.

9. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia, na zakończenie klasy programowo najwyższej, Rada Pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

11. Wszelkie szczegółowe zasady oceniania uczniów określa statut Zespołu Szkół oraz rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 83 , poz.562 z późn. zm.).

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 5. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany każdego roku przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 7. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.

3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów można obniżyć o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.

§ 8. 1. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być realizowane także w zespołach międzyoddziałowych.

2. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są prowadzone na terenie Zespołu Szkół w pracowni gospodarstwa domowego oraz kuchni szkolnej, a także innych pracowniach wchodzących w skład Zespołu Szkół.

3. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

§ 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 10. 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Szkoła współdziała z rodzicami i opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

§ 11. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych oraz w czasie innych zajęć prowadzonych poza szkołą. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami na terenie, jak i poza terenem szkoły, reguluje Statut Zespołu Szkół.

§ 12. Uczniowie i nauczyciele Szkoły mogą korzystać z biblioteki Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY

§ 13. 1. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

2. Dyrektorem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest Dyrektor Zespołu Szkół.

§ 14. Zadania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców określa Statut Zespołu Szkół.

§ 15. 1. Sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane są na spotkaniach przedstawicieli działających w szkole organów z Dyrektorem Szkoły.

2. Podejmowane decyzje w sprawach spornych muszą być zgodne ze Statutem Zespołu Szkół i uwzględniać kompetencje poszczególnych organów.

3. Możliwe jest odwołanie się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ VI

PRACOWNICY SZKOŁY

§ 16. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie ze stosownymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.

3. Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

4. Cele i zadania zespołów obejmują:

a) organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania i wychowania,

b) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, innowacji,

c) mierzenie osiągnięć w pracy szkoły,

d) planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia.

§ 17. Szczegółowe zadania nauczycieli, w tym psychologa, pedagoga oraz nauczyciela bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE

§ 18. 1. Prawa i obowiązki ucznia reguluje Statut Zespołu Szkół.

2. Wobec uczniów stosuje się kary i nagrody określone w Statucie Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą procesu dydaktycznego zgodnie odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły specjalnej określają odrębne przepisy.

§ 20. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21. Kwestie nieregulowane w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespołu Szkół.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »