| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/74/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich przy ul. ks. J. Popiełuszki 1

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust.1 pkt 3 litera „h”, art. 17 ust. 5, art. 58 ust. 1,2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:

§ 1. Utworzyć z dniem 1 września 2011r., po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Szkołę Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich przy ul. ks. J. Popiełuszki 1.

§ 2. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadać statut Szkole Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/74/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 maja 2011 r.

Akt założycielski Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Piekarach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust.1 pkt 3 litera „h”, art. 17 ust. 5, art. 58 ust. 1, 2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

1. Z dniem 1 września 2011r. tworzy się Szkołę Przysposabiającą do Pracy z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. ks. J. Popiełuszki 1.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Przysposabiająca do Pracy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/74/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 maja 2011 r.

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Piekarach Śląskich

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1. 1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w ponadgimnazjalnej publicznej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Przysposabiająca do Pracy, zwana dalej Szkołą.

3. Siedzibą Szkoły jest miasto Piekary Śląskie 41-940 , ul. ks. J. Popiełuszki nr 1.

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

6. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, zwanego dalej Zespołem Szkół.

7. Niniejszy Statut jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół.

8. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 2. 1. Szkoła kształci młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym:

a) uczniów niesłyszących i słabosłyszących,

b) uczniów niewidomych i słabowidzących,

c) uczniów autystycznych.

2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum specjalnego i aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania organu prowadzącego Szkołę w przypadku uczniów zamieszkujących poza Gminą Piekary Śląskie. Szczegółowe zasady naboru do Szkoły ustala Regulamin naboru uczniów.

3. Szkoła jest szkołą publiczną kształcącą w cyklu 3-letnim uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi na kierunkach:

a) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (w szczególności z drewna, metalu, modeliny, gliny, drutu, sznurka),

b) gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie),

c) prace poligraficzno-introligatorskie,

d) prace ogrodnicze,

e) zadania kurierskie, prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów.

4. Etap edukacyjny może być wydłużony dla ucznia co najmniej o jeden rok. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły nie dłużej niż do 24 roku życia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania kształcenia ogólnego określa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. Szkoła przygotowuje ucznia do samodzielnego funkcjonowania, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości edukacyjnych.

4. Głównym celem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem. Cele i zadania pracy rewalidacyjnej, wychowawczej i dydaktycznej szkoły wynikają z zasad pedagogiki specjalnej dostosowanych do możliwości, potrzeb i stopnia zaburzeń każdego ucznia indywidualnie i w szczególności uwzględniają:

a) doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, w tym - jeżeli jest to konieczne - z wykorzystaniem wspomagających metod komunikowania się;

b) rozwijanie umiejętności wypowiadania się, słuchania i zadawania pytań;

c) doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi;

d) doskonalenie sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej;

e) kształtowanie umiejętności udzielania i korzystania ze wsparcia emocjonalnego;

f) rozeznanie w organizacji życia społecznego, podstawowych zasadach funkcjonowania państwa;

g) poznanie osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu różnych spraw oraz trybu zwracania się o pomoc;

h) kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

5. Kształcenie obejmuje:

a) kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;

b) przysposobienie do pracy, rozumiane jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

6. Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem oraz na indywidualnych programach przysposobienia do pracy, o profilach dostosowanych do możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów.

7. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

a) indywidualne programy edukacyjne;

b) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające zjawisku przemocy, patologiom życia społecznego oraz wspierające promocję zdrowia i wychowanie do życia w rodzinie, a także inne zagadnienia, ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie, które wynikają z potrzeb uczniów;

d) program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału, który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowujące ucznia, zgodnie z jego możliwościami, do podejmowania pracy, w szczególności w następujących dziedzinach:

- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,

- gospodarstwo domowe,

- prace poligraficzno-introligatorskie,

- prace ogrodnicze,

- zadania kurierskie, prace biurowe,

- elementy bukieciarstwa,

- elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego,

- sporządzanie i wydawanie posiłków,

- prace w szatni,

- pakowanie różnych przedmiotów,

- elementy dziewiarstwa,

- ceramika.

8. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjam i zainteresowaniami, zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych.

9. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

ROZDZIAŁ III

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 4. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, wychowawcę oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii, wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

4. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym.

5. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego semestru. Klasyfikowanie śródroczne ucznia polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

6. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne osiągnięć edukacyjnych i opanowanych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego i przysposobienia do pracy, są ocenami opisowymi.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania, uwzględniające indywidualne cechy rozwoju emocjonalnego i społecznego, są ocenami opisowymi.

9. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia, na zakończenie klasy programowo najwyższej, Rada Pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

11. Wszelkie szczegółowe zasady oceniania uczniów określa statut Zespołu Szkół oraz rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 83 , poz.562 z późn. zm.).

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 5. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany każdego roku przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 7. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.

3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów można obniżyć o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.

§ 8. 1. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być realizowane także w zespołach międzyoddziałowych.

2. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są prowadzone na terenie Zespołu Szkół w pracowni gospodarstwa domowego oraz kuchni szkolnej, a także innych pracowniach wchodzących w skład Zespołu Szkół.

3. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

§ 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 10. 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Szkoła współdziała z rodzicami i opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

§ 11. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych oraz w czasie innych zajęć prowadzonych poza szkołą. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami na terenie, jak i poza terenem szkoły, reguluje Statut Zespołu Szkół.

§ 12. Uczniowie i nauczyciele Szkoły mogą korzystać z biblioteki Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY

§ 13. 1. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

2. Dyrektorem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest Dyrektor Zespołu Szkół.

§ 14. Zadania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców określa Statut Zespołu Szkół.

§ 15. 1. Sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane są na spotkaniach przedstawicieli działających w szkole organów z Dyrektorem Szkoły.

2. Podejmowane decyzje w sprawach spornych muszą być zgodne ze Statutem Zespołu Szkół i uwzględniać kompetencje poszczególnych organów.

3. Możliwe jest odwołanie się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ VI

PRACOWNICY SZKOŁY

§ 16. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie ze stosownymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.

3. Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

4. Cele i zadania zespołów obejmują:

a) organizację współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów nauczania i wychowania,

b) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, innowacji,

c) mierzenie osiągnięć w pracy szkoły,

d) planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia.

§ 17. Szczegółowe zadania nauczycieli, w tym psychologa, pedagoga oraz nauczyciela bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE

§ 18. 1. Prawa i obowiązki ucznia reguluje Statut Zespołu Szkół.

2. Wobec uczniów stosuje się kary i nagrody określone w Statucie Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą procesu dydaktycznego zgodnie odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły specjalnej określają odrębne przepisy.

§ 20. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21. Kwestie nieregulowane w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespołu Szkół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »