| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/36/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, ich trenerów oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień.
Rozdział 1
STYPENDIA SPORTOWE DLA ZAWODNIKÓW
§ 2. 1. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 25% do 50% minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania stypendium.
2. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy.
3. Kwotę stypendium przekazuje się do 15 – go każdego miesiąca na konto osobiste zawodnika lub jego opiekuna prawnego.
4. Wysokość oraz ilość stypendiów sportowych uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Szczyrk.
§ 3. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi posiadającemu licencję zawodnika, który spełnia następujące warunki:
1) jest mieszkańcem Miasta Szczyrk
2) w roku przyznania stypendium lub roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym – I, II, III miejsce w Mistrzostwach Polski lub wysoki wynik we współzawodnictwie międzynarodowym I-VI miejsce w zawodach międzynarodowych,
3) jest objęty programem szkolenia,
4) w okresie pobierania stypendium sportowego z budżetu Miasta nie będzie pobierał stypendium sportowego z budżetu państwa,
5) po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu stypendium przez Burmistrza Miasta Szczyrk zawarł z Miastem indywidualną umowę stypendialną, w której ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.
§ 4. 1. Przyznanie stypendium, może nastąpić z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek:
1) klubu sportowego lub stowarzyszenia,
2) Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej w Szczyrku,
3) innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zrzeszającego zawodnika,
2) oświadczenie zawodnika o niepobieraniu dodatkowych stypendiów sportowych z budżetu państwa,
3) opinię klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego o realizacji programu szkolenia,
4) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
5) poświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego o przynależności zawodnika do klubu oraz o uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportu,
6) zobowiązanie zawodnika do informowania Burmistrza Miasta Szczyrk o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium sportowego,
7) zobowiązanie klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego do informowania Burmistrza Miasta o okolicznościach skutkujących wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego w przypadku wniosku złożonego przez klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” i dopiskiem „Stypendium sportowe”.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego po jego przekazaniu do właściwego w sprawach sportu pracownika Urzędu Miejskiego, podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych.
3. Wniosek o przyznanie stypendium prawidłowo przygotowany podlega opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, która wyraża swoją opinię w przedmiocie przyznania stypendium.
4. Po otrzymaniu opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, Burmistrz Miasta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przyznania i wysokości kwoty stypendium.
5. O sposobie załatwienia wniosku Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę przedstawiając:
1) w przypadku wniosku załatwionego pozytywnie informację o przyznaniu stypendium sportowego i jego wysokości oraz terminie podpisania umowy,
2) w przypadku wniosku załatwionego negatywnie – uzasadnienie odmowy przyznania stypendium sportowego.
§ 7. 1. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Burmistrzem Miasta winna określać:
1) strony umowy,
2) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego,
3) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium,
4) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej Burmistrza Miasta o utracie uprawnień do otrzymywania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:
a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia,
b) trwającym ponad tydzień braku przynależności do klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego, który wnioskował o przyznanie stypendium,
c) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
d) pobieraniu z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu stypendium sportowego z budżetu państwa,
e) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu,
f) zobowiązaniu zawodnika do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Burmistrza Miasta o zmianie przynależności klubowej,
2. Umowę stypendialną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony umowy. Odpis umowy przesyłany jest do klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zrzeszającego zawodnika.
3. W przypadku zmiany przez zawodnika przynależności do dotychczasowego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego na nowy klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe, warunkiem dalszej wypłaty przyznanego stypendium jest, aby po przekazaniu odpisu umowy stypendialnej nowy klubu sportowy lub stowarzyszenie złożyło pisemne oświadczenie, że znana jest mu treści tej umowy.
§ 8. 1. Wstrzymanie stypendium może nastąpić, jeżeli:
1) zawodnik zaniedbuje realizacji programu szkolenia sportowego,
2) został zawieszony w prawach zawodnika zgodnie z przepisami i regulaminami sportowymi obowiązującymi w macierzystym klubie lub stowarzyszeniu sportowym.
3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego i nie wstąpił w terminie 1 miesiąca do nowego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego realizującego program szkolenia.
2. Wypłatę stypendium wznawia się, jeżeli zawodnik:
1) podjął realizację programu szkolenia sportowego,
2) odzyskał pełnię praw zawodnika.
§ 9. 1. Zawodnik traci prawo do pobierania stypendium (pozbawienie stypendium) jeżeli:
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego,
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
5) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu co dyscyplina objęta programem szkolenia, otrzymuje stypendium sportowe z budżetu państwa,
6) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza Poradni Medycyny Sportowej.
2. W przypadku utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej przez lekarza Poradni Medycyny Sportowej stypendium sportowe może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej niż 3 miesiące.
§ 10. Zawodnik, który otrzymał stypendium, zobowiązany jest do jego zwrotu, w przypadku, gdy pomimo utraty prawa do stypendium, pobierał je (pozbawienie stypendium). Obowiązek zwrotu obejmuje stypendium wypłacone od dnia utraty prawa do jego pobierania.
Rozdział 2
NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW
§ 11. 1. Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem uznania za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub wysoki wynik we współzawodnictwie międzynarodowym zawodnika posiadającego licencję zawodnika, który jest mieszkańcem Miasta Szczyrk.
2. Nagroda przyznawana jest za ostatni rok lub rok poprzedzający we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w którym zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy.
3. Nagroda sportowa może zostać przyznana trenerom, którzy są mieszkańcami Miasta Szczyrk, posiadającym odpowiedni tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust.1.
§ 12. 1. Wysokość jednorazowej nagrody wynosi od 50% do 100% minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania nagrody.
2. Wysokość oraz ilość nagród uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Szczyrk.
3. Termin zgłaszania kandydatów określony zostanie każdorazowo przez Burmistrza Miasta Szczyrk.
§ 13. 1. Przyznanie nagrody pieniężnej, może nastąpić z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek:
1) klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego,
2) Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej w Szczyrku,
3) innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
§ 14. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zrzeszającego zawodnika,
2) opinię klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody,
3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
4) poświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego o przynależności zawodnika do klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego o uprawianiu w tym klubie lub stowarzyszeniu sportowym określonej dyscypliny sportu,
5) uzasadnienie proponowanej nagrody.
§ 15. Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały trenera, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zrzeszającego trenera,
2) opinię klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody,
3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osiągniętego przez zawodnika prowadzonego przez trenera sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
4) poświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego o przynależności trenera lub działacza sportowego do klubu oraz o uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportu,
5) uzasadnienie proponowanej nagrody.
§ 16. 1. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” i dopiskiem „Nagroda sportowa”.
2. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej po jej przekazaniu do właściwego w sprawach sportu pracownika Urzędu Miejskiego, podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych.
3. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej prawidłowo przygotowany podlega opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, która wyraża swoją opinię w przedmiocie przyznania stypendium.
4. Po otrzymaniu opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, Burmistrz Miasta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przyznania i kwoty nagrody.
5. O przyznaniu nagrody Burmistrz zawiadamia nagrodzonego oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagrody.
6. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.
Rozdział 3
WYRÓŻNIENIA DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW
§ 17. 1. Wyróżnienie sportowe jest wyrazem uznania za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub wysoki wynik we współzawodnictwie międzynarodowym zawodnika posiadającego licencję zawodnika, który jest mieszkańcem Miasta Szczyrk.
2. Wyróżnienie sportowe przyznawane jest za ostatni rok lub rok poprzedzający we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w którym zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy.
§ 18. Wyróżnienia sportowe mogą być przyznawane trenerom, którzy są mieszkańcami Miasta Szczyrk, posiadającym odpowiedni tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu za wkład pracy w osiąganiu wysokich wyników sportowych prowadzonych przez niego zawodników, we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.
§ 19. 1. Przyznanie nagrody wyróżnienia, może nastąpić z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek:
1) klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego,
2) Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej w Szczyrku,
3) innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
2. Zawodnika i trenera można wyróżnić:
1) dyplomem uznania,
2) pucharem.
§ 20. Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zrzeszającego zawodnika,
2) opinię właściwego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego w sprawie przyznania wnioskowanego wyróżnienia,
3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
4) poświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego o przynależności zawodnika do klubu lub stowarzyszenia sportowego oraz o uprawianiu w tym klubie lub stowarzyszeniu sportowym określonej dyscypliny sportu,
5) uzasadnienie proponowanego wyróżnienia.
§ 21. Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla trenera powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały trenera, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zrzeszającego trenera,
2) opinię właściwego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego w sprawie przyznania wnioskowanego wyróżnienia,
3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osiągniętego przez zawodnika prowadzonego przez trenera wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
4) poświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego o przynależności trenera do klubu,
5) uzasadnienie proponowanego wyróżnienia.
§ 22. 1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” i dopiskiem „Wyróżnienie sportowe”.
2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia sportowego po jego przekazaniu do właściwego w sprawach sportu pracownika Urzędu Miejskiego, podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych.
3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia sportowego prawidłowo przygotowany podlega opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, która wyraża swoją opinię w przedmiocie przyznania stypendium.
4. Po otrzymaniu opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, Burmistrz Miasta rozpatruje wniosek pod względem zasadności przyznania wyróżnienia.
5. O przyznaniu wyróżnienia Burmistrz Miasta zawiadamia wyróżnionego oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia wyróżnienia.
§ 23. Traci moc uchwała nr XXXVIII/222/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie: określenia warunków i trybu przyznania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz Uchwała nr XXXVII/217/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie: określenia zasad przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »