| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/77/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla miasta mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Burmistrz Miasta Ustroń,

2) Komisje Rady Miasta Ustroń,

3) mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy miasta, jeżeli sprawa dotyczy całego miasta,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miasta Ustroń w sprawie konsultacji z podaniem jej imienia, nazwiska, adresu i numeru pesel,

2) listę co najmniej 100 osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL.

5. Burmistrz Miasta rozpatruje wnioski o przeprowadzenia konsultacji biorąc pod uwagę koszty proponowanej formy konsultacji, a w przypadku konsultacji w sprawach ważnych dla miasta także ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Burmistrza Miasta wnioskodawcom przysługuje wniesienie odwołania do Rady Miasta.

7. Wniosek nie spełniający wymagań określonych w ust. 3 i 4 nie podlega rozpatrzeniu.

§ 3.

1. Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) grupę mieszkańców, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 1 albo 2,

6) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

7) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Informację o konsultacjach społecznych publikuje się na stronie internetowej miasta Ustroń oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń.

4. Informacja o konsultacjach społecznych może być także opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta.

§ 4.

1. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) za pośrednictwem strony internetowej miasta Ustroń,

2) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Burmistrza Miasta,

3) poprzez badania ankietowe, w tym prowadzone za pośrednictwem strony internetowej miasta,

4) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5.

1. Burmistrz Miasta przedstawia mieszkańcom miasta wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) strony internetowej miasta Ustroń,

2) poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń.

2. Wyniki konsultacji społecznych mogą być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta.

3. Burmistrz Miasta wyniki konsultacji przedstawia Radzie Miasta najpóźniej na pierwszej sesji od zakończenia konsultacji.

§ 6.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organów miasta Ustroń, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »