| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. Dotowaniem z budżetu miasta obejmuje się niepubliczne przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne oraz szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Radzionków.

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Radzionków.

3. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, w których zorganizowano 5-godzinne oddziały przedszkolne dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie miasta Radzionków wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Radzionków.

4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40 % ustalonych w budżecie miasta Radzionków wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Radzionków.

5. W przypadku braku na terenie miasta Radzionków szkoły lub placówki publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach na każdego ucznia, wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, składanej przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę lub placówkę do 5 dnia każdego miesiąca.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznej szkoły lub placówki.

4. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacja przysługuje na średnią liczbę uczniów, obliczoną za okres od września do czerwca danego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dla nowoutworzonych niepublicznych szkół i placówek, dotowanych od początku danego roku kalendarzowego, w miesiącu lipcu i sierpniu dotacja przysługuje na średnią liczbę uczniów, obliczoną za okres od stycznia do czerwca tegoż roku.

§ 5. 1. Dotacje udzielone z budżetu miasta są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

§ 6. 1. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje Burmistrzowi Miasta Radzionków nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca sprawozdawczego.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Różnica wynikająca z miesięcznego rozliczenia będzie zaliczana w poczet dotacji udzielonej w najbliższym miesiącu, w którym przedkładana jest informacja.

4. Rozliczenie półroczne i roczne z wykorzystania dotacji osoba prawna lub fizyczna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę przekazuje w formie opisowej Burmistrzowi Miasta Radzionków, w terminie do 10 lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 30 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku, gdy szkoła lub placówka niepubliczna kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 7. 1. Burmistrzowi Miasta Radzionków przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych dla niepublicznych szkół i placówek z budżetu miasta Radzionków.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imiennie upoważnienie podpisane przez Burmistrza Miasta Radzionków, zawierające imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę kontrolowanej szkoły lub placówki niepublicznej oraz zakres przedmiotowy i czas trwania kontroli.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

4. Z kontroli przeprowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 3 sporządza się protokół.

5. Burmistrz Miasta Radzionków o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

§ 8. Zwrotowi podlega dotacja, wraz z odsetkami podatkowymi, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLI/354/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/78/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »