| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/172/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm., na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy uchwala:

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach, przyjętego Uchwałą Nr 0150/XXXV/654/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne;

Rozdział 2: Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

Rozdział 5: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 6: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

Rozdział 7: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

Rozdział 8: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania, w obszarze objętym planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art.15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach, zwana dalej „planem”, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.

2. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 20 000 z oznaczeniem granic obszaru objętego planem.

3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów – zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy,

e) projektowane sieci infrastruktury technicznej:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej;

2) informacyjne:

a) istniejąca sieć wodociągowa,

b) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

c) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

d) istniejący rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej,

e) istniejąca sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

§ 4

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar - wszystkie tereny w granicach objętych planem;

2) teren - teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o ile z treści planu nie wynika inaczej, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;

3) przeznaczenie podstawowe - ustalony w planie wyłączny lub przeważający sposób użytkowania terenu;

4) przeznaczenie dopuszczalne – ustalony w planie sposób użytkowania terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i współistnieje z nim zgodnie z zasadami określonymi w planie;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;

6) dach płaski – dach o kącie nachylenia połaci dachowych do maksimum 10o .

§ 5

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1)

1MN, 2MN

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)

3MNU, 4MNU

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3)

5U

- teren zabudowy usługowej;

4)

6KS

- teren parkingu;

5)

7KDL, 8KDD

- tereny komunikacji.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY, WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 6

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MN, 2MN ustala się następujące przeznaczenia:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) forma zabudowy - zabudowa wolnostojąca, z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) dla nowej zabudowy– zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) dla istniejącej zabudowy przekraczającej linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu – zgodnie z linią wyznaczoną przez elewację istniejącego budynku;

3) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy działki wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej, z możliwością różnicy długości ścian przylegających lub ich przesunięcia względem siebie nie większej niż 25%;

4) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maks. 35%;

5) wielkość powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki – min. 30%;

6) wysokość budynków:

a) mieszkalnych - maks. 10 m,

b) gospodarczych i garaży – maks. 5 m;

7) geometria dachów budynków:

a) mieszkalnych - dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od min. 30° do maks. 42°,

b) gospodarczych i garaży - jak dla budynków mieszkalnych, z dopuszczeniem dachów jednospadowych przy zachowaniu kąta nachylenia połaci dachowej od min. 15° do maks. 42°;

8) zakaz wykorzystania terenu działki na inne funkcje niż związane z funkcją mieszkaniową, za wyjątkiem czasowych miejsc postojowych związanych z prowadzoną działalnością dopuszczoną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

9) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od dróg publicznych w odległości min. 15 m od linii rozgraniczającej terenu;

10) zakaz lokalizacji ogrodzeń z blachy od strony dróg publicznych.

§ 7

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej , oznaczonych symbolami 3MNU, 4MNU ustala się następujące przeznaczenia:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa lub usługowa, w tym handel;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) dla nowej zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) dla istniejącej zabudowy przekraczającej linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu – zgodnie z linią wyznaczoną przez elewację istniejącego budynku;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy działki wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej, z możliwością różnicy długości ścian przylegających lub ich przesunięcia względem siebie nie większej niż 25%;

3) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maks. 60%;

4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - min. 20%;

5) wysokość budynków:

a) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych - maks. 12 m,

b) usługowych - maks. 15 m,

c) gospodarczych i garaży - maks. 7 m;

6) geometria dachów :

a) budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych - dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od min. 30o do maks. 42o ,

b) usługowych – dowolna, przy czym dla dachów dwu- i wielospadowych od min.. 15o do maks. 42o ,

7) w przypadku realizacji funkcji usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów oznaczonych symbolem 1MN, 2MN nakaz zagospodarowania terenu zielenią zimotrwałą o charakterze izolacyjno-ochronnym w pasie o szerokości min. 3 m na styku z tymi terenami.

§ 8

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem 5U ustala się następujące przeznaczenia:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym handel;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;,

2) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maks. 60%;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - min. 5%;

4) wysokość budynków – maks. 8 m;

5) geometria dachów - dowolna, przy czym dla dachów dwu- i wielospadowych od min. 15o do maks. 42o ;

6) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy działki.

§ 9

1. Dla terenu parkingu oznaczonego symbolem 6KS ustala się następujące przeznaczenia:

1) przeznaczenie podstawowe: parking;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) powierzchnia ekspozycji;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wielkość powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - min. 5%;

2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem obiektów służących obsłudze parkingu.

§ 10

Dla terenów komunikacji oznaczonych symbolami: 7KDL, 8KDD ustala się następujące przeznaczenia:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 11

1. Układ komunikacyjny w obszarze objętym planem zapewniający jego obsługę oraz powiązania z układem zewnętrznym tworzą drogi publiczne:

1) projektowana droga lokalna - teren o symbolu 7KDL - dla której ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m,

b) przekrój uliczny jedno-jezdniowy z dwoma pasami ruchu, o szerokości jezdni min. 6 m, chodnikiem, z dopuszczeniem ścieżki rowerowej;

2) projektowana droga dojazdowa - teren o symbolu 8KDD - dla której ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m,

b) przekrój uliczny jedno-jezdniowy z dwoma pasami ruchu, o szerokości jezdni min. 5,5 m, chodnikiem, z dopuszczeniem ścieżki rowerowej.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych, przy zachowaniu minimalnych wskaźników w tym zakresie w ilości:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na mieszkanie;

2) dla moteli, hoteli - 1 miejsce postojowe na jeden pokój i 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy;

3) dla biur, serwisów naprawczych - 1 miejsce postojowe na 20 m2 powierzchni użytkowej lub 1 miejsce postojowe na 2 stanowiska pracy

4) dla centrów konferencyjnych - 1 miejsce postojowe na 5 m2 powierzchni sal konferencyjnych oraz 1 miejsce postojowe na 10 m2 pozostałej powierzchni użytkowej;

5) dla stacji obsługi pojazdów, warsztatów samochodowych – 2 miejsca postojowe na 1 stanowisko obsługi, a w przypadku stacji kontroli pojazdów – 4 miejsca postojowe dla pojazdów do 3,5 t oraz 2 miejsca postojowe dla pozostałych pojazdów;

6) dla myjni samochodowych bezdotykowych, automatycznych i ręcznych – 2 miejsca postojowe na 1 stanowisko oraz 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy;

7) dla sklepów bez samoobsługi i aptek - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

8) dla supermarketów do 2000 m2 powierzchni sprzedaży - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni sprzedaży i magazynowej oraz 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego typu TIR i 1 miejsce postojowe na 3 stanowiska pracy;

9) dla hurtowni, magazynów, składów budowlanych, centrów ogrodniczych - 1 miejsce postojowe na 200 m2 powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce postojowe na 2 stanowiska pracy i 1 miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych na 500 m2 powierzchni użytkowej;

10) dla restauracji, kawiarni - 1 miejsce postojowe na 3 miejsca konsumpcyjne wewnątrz budynku oraz 1 miejsce postojowe na 6 miejsc na zewnątrz i 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy;

11) dla barów, klubów - 1 miejsce postojowe na 10 m2 powierzchni użytkowej;

12) dla usług zdrowia i opieki medycznej - 4 miejsca postojowe na 1 gabinet oraz 2 miejsca postojowe na 3 stanowiska pracy;

13) dla obiektów i urządzeń sportu i rekreacji – 1 miejsce postojowe na 2 użytkowników;

14) dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, przy czym poniżej tej powierzchni - 1 miejsce parkingowe.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 12

Ustala się następujące zasady ogólne obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń planu;

2) realizacja rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązuje w oparciu o warunki techniczne określone przez zarządców sieci.

§ 13

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie z istniejących wodociągów zlokalizowanych w ul. Dzwonkowej, Cmentarnej oraz z wodociągów projektowanych;

2) przebudowę i rozbudowę wodociągów w układzie pierścieniowym celem zwiększenia pewności zasilania odbiorców;

3) pokrycie zapotrzebowania w wodę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę.

§ 14

W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków w systemie rozdzielczym;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych (bytowo-gospodarczych) w systemie grawitacyjno-tłocznym - do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Urbanowicach, poza granicą planu, poprzez istniejący i projektowany miejski system kanalizacji sanitarnej.

§ 15

W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się odprowadzenie wód opadowych poprzez istniejący i projektowany miejski system kanalizacji deszczowej lub na terenie działki.

§ 16

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się nakaz stosowania do celów grzewczych nowych obiektów źródeł nieuciążliwych dla otoczenia: gaz, olej, energię elektryczną lub inne paliwa ekologiczne.

§ 17

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący i nowoprojektowany układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć 20 kV, zlokalizowanych poza obszarem planu oraz w granicach obszaru objętego planem;

2) bezpośrednią obsługę odbiorców z projektowanej sieci niskiego napięcia wyprowadzonej z w/w stacji.

§ 18

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozwój sieci gazowej do celów gospodarczych i grzewczych w oparciu o istniejącą sieć średniego ciśnienia Ø 90 i Ø 32 mm zlokalizowaną w ulicy Goździków, poza obszarem planu, z uwzględnieniem zachowania warunku kryterium ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia.

§ 19

W zakresie łączności telekomunikacyjnej ustala się rozwój telekomunikacji oraz rozbudowę i budowę nowych sieci i urządzeń w oparciu o istniejącą sieć, dopuszczając możliwość obsługi przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci.

§ 20

W zakresie odpadów ustala się sposób postępowania z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami oraz według zasad określonych w „Planie gospodarki odpadami na terenie miasta Tychy”.

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 21

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz wykorzystania mas ziemnych, przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji do prac niwelacyjnych bądź rekultywacji terenów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami;

2) zakaz lokalizacji usług:

a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie:

- instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych,

c) powodujących zagrożenia szkodliwości i uciążliwości w zakresie emisji hałasu, wibracji, intensywnych woni lub światła o dużym natężeniu,

d) wykorzystujących surowce lub materiały zawierające substancje toksyczne, łatwopalne lub inne niebezpieczne, w ilości mogącej stanowić zagrożenie dla środowiska i ludzi w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do otoczenia;

3) przy eksploatacji instalacji lub urządzenia;

a) zakaz przekraczania standardów emisyjnych,

b) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska,

c) powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisje hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych, zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny;

4) zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych przepisami w zakresie ochrony akustycznej:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN – zakwalifikowanych jako tereny „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – zgodnie z tymi przepisami,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MNU, 4MNU – zakwalifikowanych jako tereny „zabudowy mieszkaniowo-usługowej” – zgodnie z tymi przepisami,

Rozdział 6
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

§ 22

1. W obszarze objętym granicami planu nie wyznacza się terenów, na których ustala się obowiązek przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Scalanie i podział nieruchomości może nastąpić wyłącznie przy zachowaniu następujących parametrów:

1) powierzchnia działki budowlanej: min. 700 m2 ;

2) szerokość frontu działki budowlanej: min. 14 m;

3) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 80o do 100o .

Rozdział 7
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 23

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%.

Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/172/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/172/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/172/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »