| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 13/KT/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18 marca 2011r.

w przedmiocie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu (etap I i II)"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Zawiercie , z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, reprezentowaną przez:

Ryszarda Macha Prezydenta Miasta Zawiercia

§ 1.

1. Przedmiotem Porozumienia jest przygotowanie, realizacja i finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu (etap I i II)” w związku z realizowanym przez Gminę Zawiercie zadaniem inwestycyjnym „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” w ramach, którego nastąpi budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 791 ulicy Mrzygłodzkiej z budowaną drogą do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu.

2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje budowę drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) jako nowego odcinka drogi łączącego się z DW nr 791 ul. Mrzygłodzka wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z DW nr 791.

3. Zakres zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 w części dotyczącej drogi wojewódzkiej, przedstawiony jest w postaci graficznej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

4. Województwo Śląskie powierza Gminie Zawiercie przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym drogi wojewódzkiej.

5. Nadzór nad realizacją przez Gminę Zawiercie zadania powierzonego porozumieniem sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który będzie udzielał opinii i uzgodnień merytorycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji dokumentacji w zakresie drogi wojewódzkiej.

6. Gmina Zawiercie oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1-3, w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1985 r. o drogach publicznych i zobowiązuje się przedsięwzięcie w całości przygotować i zrealizować.

7. Gmina Zawiercie jest Inwestorem przedsięwzięcia i zobowiązuje się zabezpieczyć i sfinansować wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru dla włączenia drogi do SAG do drogi wojewódzkiej nr 791.

§ 2.

1. Przygotowanie zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1. ust. 1 obejmuje:

a. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wystąpienia, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z wnioskami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odrębnych dla zakresu drogi wojewódzkiej i zakresu drogi niższej kategorii,

b. opracowanie technicznej dokumentacji wykonawczej i przetargowej niezbędnej dla zlecenia i wykonania budowy, odrębnych dla drogi wojewódzkiej i drogi niższej kategorii.

2. Materiały, o których mowa powyżej, należy opracować zgodnie z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi, a także uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla dokumentacji przygotowywanej przez Gminę Zawiercie w zakresie drogi wojewódzkiej będzie uprawniony do:

a. wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,

b. żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,

c. żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,

d. możliwości odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.

4. Dokumentację wymienioną w ust. 1, w zakresie drogi wojewódzkiej, Gmina Zawiercie przekaże Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego udzieli pełnomocnictw na rzecz osób wskazanych przez Gminę Zawiercie, które będą występować w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących przygotowania materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi wojewódzkiej.

2. Zarząd Województwa Śląskiego jako zarządca drogi wojewódzkiej właściwy w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy skrzyżowania w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, udzieli pełnomocnictwa do występowania o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi wojewódzkiej wskazanemu przedstawicielowi gminy po uzgodnieniu kompleksowej dokumentacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy skrzyżowania w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 przygotowany w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego zaakceptowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

§ 4.

1. Uregulowanie zobowiązań wynikających z wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obciąża Gminę Zawiercie zarówno w zakresie drogi wojewódzkiej jak i drogi niższej kategorii.

2. Gmina Zawiercie zobowiązuje się do pokrycia kosztów uregulowania wszelkich zobowiązań w zakresie drogi wojewódzkiej opisanych w ust. 1, które powstaną w wyniku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym m.in. odszkodowań za przejęte nieruchomości dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz kosztów wynikających z art. 11f ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h) oraz art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

3. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty, jakie wystąpią w związku z realizacją przedsięwzięcia określonego w § 1, w zakresie drogi wojewódzkiej poniesie Gmina Zawiercie.

4. W terminie 30 dni od wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi wojewódzkiej Gmina Zawiercie przedstawi Zarządowi Województwa Śląskiego informację o szacunkowej wysokości przewidywanych odszkodowań.

5. W zależności od rozstrzygnięć decyzji wojewody ustalającej wysokość odszkodowania, Gmina Zawiercie:

a. w przypadku, gdy decyzja wojewody wskaże gminę jako właściwą do wypłaty odszkodowania – dokona bezpośredniej zapłaty ustalonego odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi;

b. w przypadku, gdy decyzja wojewody wskaże województwo jako właściwego do wypłaty odszkodowania – udzieli pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na zapłatę ustalonego odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi, której zasady i terminy przekazywania określi odrębna umowa,

6. W terminie 28 dni od zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań dokonywanych w trybie ust. 5 a. Gmina Zawiercie przedstawi Zarządowi Województwa Śląskiego rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.

§ 5.

1. Gmina Zawiercie ujawni w księgach wieczystych w sądach wieczysto księgowych nieruchomości przeznaczone na pas drogowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do SAG, które zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Województwa Śląskiego własnym staraniem i na własny koszt.

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 Gmina Zawiercie obejmuje w posiadanie z dniem ich wydania i pozostają one w jej użytkowaniu do czasu zrealizowania włączenia drogi do SAG do drogi wojewódzkiej, z wyłączeniem nieruchomości zajętych pod istniejącą drogę wojewódzką.

3. Gmina Zawiercie w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w ust. 2 jest zobowiązana do ich bieżącego utrzymania, zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, w należytym stanie zabezpieczającym przed powstawaniem roszczeń osób trzecich oraz zobowiązana jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem.

4. Gmina Zawiercie winna zapewnić środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, o którym mowa w ust. 3.

§ 6.

1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Gmina Zawiercie zleci, w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych i sfinansuje na koszt własny wykonanie całego zadania inwestycyjnego.

2. Na etapie przygotowania procedury przetargowej na roboty budowlane dla drogi wojewódzkiej Gmina Zawiercie będzie zobowiązana do zatwierdzenia w składzie komisji przetargowej przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz uwzględnienia w SIWZ warunków określonych przez przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Na etapie budowy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie upoważniony do kontroli budowy w tym wglądu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót realizowanych w zakresie drogi wojewódzkiej.

4. W trakcie budowy Gmina Zawiercie będzie ponosiła wszelkie koszty wynikające z wprowadzanych ograniczeń w ruchu.

5. Gmina Zawiercie będzie zobowiązana do zapewnienia dla całego zadania inwestycyjnego inwestorskiego nadzoru budowlanego wraz z nadzorem specjalistycznym właściwych jednostek.

6. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie:

a. Na wniosek Gminy Zawiercie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach służbami własnymi lub przez wskazane podmioty przystąpią do odbioru wykonanych robót,

b. Podpisanie protokołu odbioru przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie podstawą dla Gminy Zawiercie do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

c. W przypadku, gdy podczas kontroli wykonawstwa robót bądź czynności odbiorowych stwierdzone zostaną uchybienia, braki lub niewłaściwa jakość Gmina Zawiercie doprowadzi do ich usunięcia w uzgodnionym terminie ponosząc wszelkie koszty z tym związane,

d. Gmina Zawiercie przygotuje komplet dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,

e. Gmina Zawiercie bezpłatnie przekaże Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach komplet dokumentacji powykonawczej oraz uzgodni kwestię przeniesienia/pozostawienia praw związanych z gwarancją i rękojmią na roboty budowlane wykonane w zakresie drogi wojewódzkiej,

f. Pozwolenie na użytkowanie w zakresie drogi wojewódzkiej zostanie uzyskane na rzecz Zarządcy Drogi Wojewódzkiej.

7. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową obejmującą drogę wojewódzką Gmina Zawiercie przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 7.

Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 8.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Niniejsze porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r., tj. na okres realizacji zadania etap I i etap II budowy drogi do SAG.

§ 12.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, jeden egzemplarz dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Zawiercie

WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

PREZYDENT MIASTA


Ryszard Mach


Załącznik nr 1 do porozumienia

Zakres zadania inwestycyjnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »