| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 28/KT/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Woźniki prowadzenia zadania p.n.: "Projekt budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 wraz z odwodnieniem od początku zabudowy w miejscowości Piasek do ronda w gminie Woźniki - uzupełnienie i skompletowanie dokumentacji"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Woźniki, z siedzibą w Woźnikach Rynek 11 reprezentowaną przez Burmistrza Alozjego Cichowskiego.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Woźniki prowadzenia zadania p.n.: "Projekt budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 wraz z odwodnieniem od początku zabudowy w miejscowości Piasek do ronda w gminie Woźniki - uzupełnienie i skompletowanie dokumentacji".

2. Opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 wraz z odwodnieniem od początku zabudowy w miejscowości Piasek do ronda w gminie Woźniki było przedmiotem porozumienia nr 72/KT/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zawartego pomiędzy Gminą Woźniki i Województwem Śląskim, które to porozumienie zostało częściowo zrealizowane, a wygasło z dniem 31 grudnia 2010 r.

3. Zakres zadania objętego porozumieniem nr 72/KT/2010 obejmował opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Wolności) wraz z odwodnieniem od początku zabudowy w miejscowości Piasek do ronda w gminie Woźniki tj. na odcinku od km 27+014,9 do km 27+860,5 oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem geodezyjnym inwestycji.

4. Województwo Śląskie nie poniosło w 2010 r. kosztów związanych z opracowaniem projektu objętego porozumieniem nr 72/KT/2010.

5. Gmina Woźniki poniosła w 2010 r. koszty związane z opracowaniem projektu objętego porozumieniem nr 72/KT/2010 w wysokości 57.024 zł.

6. Opracowanie projektu budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 wraz z odwodnieniem od początku zabudowy w miejscowości Piasek do ronda w gminie Woźniki zlecone zostało przez Gminę Woźniki do wykonania firmie PPHU "Inżynieria sanitarna" Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

7. Województwo Śląskie powierza Gminie Woźniki pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt. 1

8. Uzupełnienie wykonanej w ramach porozumienia nr 72/KT/2010, o którym mowa w pkt. 2, dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie geodezyjne inwestycji - wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, mapy zasadnicze i ewidencyjne, oświadczenia właścicieli nieruchomości o prawie dysponowania nieruchomościami oraz jej skompletowanie dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja geodezyjna winna być przygotowana na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1E).

9. Uzupełniona i skompletowana dokumentacja projektowa (kompletny projekt budowlany i dokumentacja geodezyjna) wymaga ponownego zaopiniowania przez Zarzad Dróg wojewódzkich w Katowicach.

10. Gmina Woźniki uzyska pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego pn." Projekt budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 wraz z odwodnieniem od początku zabudowy w miejscowości Piasek do ronda w gminie Woźniki". Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Woźniki na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pelnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

11. Gmina Woźniki przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 908. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 908 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem .

12. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w 2011 r. wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określony został przez Gminę Woźniki na podstawie umowy zawartej z wykonawcą firmą PPHU "Inżynieria sanitarna" Sp. z o.o. z Siemanowic Śląskich.

3. Gmina Woźniki w 2011 r. nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz § 4 ust. 1.

4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 3.000 zł.

5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 3.000 zł.

6. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Woźniki otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Województwa Śląskiego w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

7. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Gmina Woźniki.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Woźniki środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 6 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 i pkt 3 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy projektu kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy Województwa Śląskiego nr 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4.

1. Koszty prac dodatkowych, nie objętych umową z wykonawcą, związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl , leżą po stronie Gminy Woźniki i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Woźniki i na jej zlecenie.

2. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

3. Gmina Woźniki będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

4. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Woźniki z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

5. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Gmina Woźniki dokonała odbioru końcowego części drogowej przedmiotowego projektu budowy chodnika w 2010 r.

3. Gmina Woźniki dokona odbioru końcowego dokumentacji dotyczącej przygotowania geodezyjnego przedmiotowej inwestycji, o którym mowa w § 1 pkt 8, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

4. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 pkt 6 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego części geodezyjnej poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Gmina Woźniki oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. projekt budowy chodnika został sporządzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach,

d. dokumentacja projektowa w części dotyczącej dokumentacji geodezyjnej zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 8.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 wraz z odwodnieniem od początku zabudowy w miejscowości Piasek do ronda w gminie Woźniki w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Woźniki

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Alojzy Cichowski


Wzór Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 WRAZ Z ODWODNIENIEM OD POCZĄTKU ZABUDOWY W MIEJSCOWOŚCI PIASEK DO RONDA W GMINIE WOŹNIKI- UZUPEŁNIENIE I SKOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

2

Podpisanie porozumienia dotyczącego
realizacji zadania

3

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

4

Przekazanie środków finansowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »