| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elemetów zawierających azbest

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz 150, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest, formie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Prawo do dotacji przysługuje:

1)podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym

b) wspólnotom mieszkaniowym

c) osobom prawnym

d) przedsiębiorcom

2)jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

§ 3.

1)Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek.

2)Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą Rudnik a wnioskodawcą.

3)Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami umowy.

§ 4.

1)W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

2)Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do założenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minims, określonych w odrębnych przepisach.

§ 5.

Wyniki kosultacji społecznych projektu nieniejszej uchwały, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Urzędu Gminy stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  X/71/2011
Rady Gminy Rudnik
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zał. 1 do uchw. X-71-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  X/71/2011
Rady Gminy Rudnik
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zał. 2 do uchw. X-71-2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »