| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKZ.169.2011 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16

zawarte pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają :

Starosta - Roman Minkina

Wicestarosta - Henryk Kiepura


zwanym dalej „ Przekazującym

a Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, w imieniu którego działa :

Zastępca Prezydenta Miasta - Renata Caban


zwanym dalej „ Przyjmującym

Strony porozumienia na podstawie § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. z 2010 roku Nr 249 poz. 1659) oraz uchwały Nr 14/XVIII/2001 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom,

ustalają, co następuje:

§ 1.

Przyjmujący zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 16 – zwanym ODiDZ w Gliwicach.

§ 2.

1. Przekazujący zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w ODiDZ w Gliwicach ustalonych w wysokości:

w okresie wrzesień 2011 roku – grudzień 2011 roku

kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 300 zł

kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 300 zł

kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 300 zł

w okresie styczeń 2012 roku – sierpień 2012 roku

kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 350 zł

kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 350 zł

kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 350 zł

2. Liczbę osób planowanych do dokształcania Przekazujący przedstawi przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3. Zmiana liczby uczniów planowanych do przeszkolenia oraz wysokość ustalonych kosztów kształcenia może nastąpić najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia kursu, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

4. Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty na rachunek:

Miasto Gliwice ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten przekazany przez ODiDZ w Gliwicach stanowić będzie rozliczenie dotacji.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4.

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku

§ 6.

Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7.

Przekazujący zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PrzekazującyStarosta Kłobucki


Roman Minkina


Wicestarosta


Henryk Kiepura

PrzyjmującyZastępca Prezydenta Miasta


Renata Caban

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »