| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/112/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala:

§ 1. obowiązujące na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 roku następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymienionej wyżej w podstawie prawnej.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty komunalne oraz budynki i budowle będące własnością Gminy Ornontowice, za wyjątkiem oddanych w posiadanie zależne na podstawie umów cywilno – prawnych. Zwolnienie dotyczy także gruntów komunalnych oraz budynków i budowli o których mowa, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd lub posiadanie zależne na podstawie umów cywilno – prawnych;

2) budynki i grunty służące na cele ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby publicznej służby zdrowia, porządku publicznego, opieki społecznej, publicznych instytucji kultury oraz bibliotek publicznych.

§ 3. Przyjmuje się jako obowiązujące formularze deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego składane przez podatników od 1 stycznia 2012 roku według wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIX/501/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 256 poz. 4012) oraz Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 37 poz. 645).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Zalacznik1.doc

Załacznik nr 1


Deklaracja na podatek od nieruchomości
Zalacznik2.doc

Załacznik nr 2


Deklaracja na podatek rolny
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3


Deklaracja na podatek leśny
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »