| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Mstów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.), a także art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn .zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Mstów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Mstów zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Mstów prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) klubie sportowym – należy przez to rozumieć prowadzącą działalność sportową osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów

3) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

4) umowie – należy przez to rozumieć umowę dotacji zawartą między Wójtem Gminy Mstów i klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mstów, a Wójta – Wójta Gminy Mstów

§ 3. 1. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu obejmuje:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Mstów

2. W celu realizacji celu określonego w ust. 1 Gmina udzielać będzie klubom sportowym, o których mowa w § 1 ust. 3, dotację stanowiącą dofinansowanie realizacji projektów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale

§ 4. 1. Limit środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym dla klubów sportowych, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały uchwala Rada Gminy na wniosek Wójta

2. Udzielana dotacja, stanowiąca do 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu nie więcej jednak niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), może być przeznaczona na:

1) budowę obiektów sportowych w Gminie Mstów,

2) realizację programów szkolenia sportowego,

3) zakup sprzętu sportowego,

4) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

3. Z dotacji z ust. 2 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone.

§ 5. 1. W roku budżetowym klub sportowy, o którym mowa w § 1 ust.3 w trybie niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu Gminy dotacje na jeden projekt.

2. Projekt nie może być jednocześnie finansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy, dokonuje się w drodze otwartego konkursu projektów.

§ 7. 1. Organem przyznającym dotacje na realizację projektów służących rozwojowi sportu jest Wójt.

2. Wójt w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych projektów;

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę Gminy na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów ;

3) termin realizacji projektów, nie dłuższy niż do dnia 30 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację;

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku,

5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mstów, na co najmniej 7 dni przed terminem składania wniosków.

§ 8. 1. Wsparcie finansowe na realizację projektów w zakresie sportu może być udzielone przez Wójta na podstawie wniosków złożonych przez kluby sportowe ubiegające się o wsparcie.

2. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej realizację zgłoszonego projektu sporządza się na formularzu określonym przez Wójta w drodze zarządzenia.

3. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Wójta w treści formularza i ogłoszeniu konkursowym, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.

4. Za datę złożenia wniosku przez klub sportowy uznaje się dzień wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mstów

5. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji i dokumentów.

6. Wnioski zawierające braki formalne oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

§ 9. Oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta.

§ 10. Przy wyborze projektu otrzymującego wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,

4) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy źródeł na realizację projektu;

5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy,

6) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy, w tym rzetelność i sposób rozliczania

§ 11. 1. Wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt biorąc pod uwagę w szczególności spełnienie kryteriów, o których mowa w § 10, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

3. Kwoty dotacji przyznane na wybrane projekty oraz ich zakres nie mogą ulec zwiększeniu.

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 12. 1. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego Wójt zawiera umowę dotacji na realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2. Dotację przekazuje się w terminie i transzach wskazanych w umowie.

3. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej projekt przedsięwzięcia.

4. Klub sportowy nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację projektu na cele inne niż określone w umowie.

5. Klub sportowy zobowiązany jest wykorzystać dotację z zachowaniem limitów kwotowych ustalonych dla poszczególnych pozycji kosztowych, z tym że w ramach przyznanej dotacji dopuszcza się zmianę wartości poszczególnych pozycji kosztowych, uwzględnionych w kosztorysie wniosku, stanowiącym załącznik do umowy dotacji, w ten sposób, że każda pozycja kosztowa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 20% wysokości tej pozycji.

6. W treści umowy dotacji dotyczącej dofinansowania części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

§ 13. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby sportowe:

1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Mstów

2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a) stan realizacji projektu;

b) efektywność i rzetelność jego wykonania;

c) prawidłowości wykorzystania środków z budżetu Gminy;

d) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3) Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4) Na podstawie protokołu, Wójt - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do klubu sportowego realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

5) W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami ustawowymi do budżetu Gminy, w terminie ustalonym przez Wójta zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w ustawie o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 14. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik do umowy.

2. Sprawozdanie w przewidzianym w umowie terminie należy przekazać na adres Urzędu Gminy Mstów

3. W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana cześć dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.

4. Rozliczenie dotacji pod względem merytorycznym i finansowym przeprowadza pracownik ds. kultury i sportu,

5. O rozliczeniu dotacji Wójt powiadamia klub sportowy pisemnie.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Zdzisław Gołdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »