| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/119/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Ożarowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dotowaniem z budżetu Gminy obejmuje się niepubliczne przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne oraz szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Ożarowice.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Ożarowice.

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Ożarowice.

3. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, w których zorganizowano 5-godzinne oddziały przedszkolne dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Ożarowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnoprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Ożarowice.

4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40 % ustalonych w budżecie Gminy Ożarowice wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnoprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Ożarowice.

5. W przypadku braku na terenie Gminy Ożarowice szkoły lub placówki publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły lub placówki danego typu lub rodzaju.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prawnej lub osoby fizycznej, prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę, złożony najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach na każdego ucznia, wskazanego w informacji miesięcznej o aktualne liczbie uczniów, składanej przez osobę prowadzącą niepubliczna szkołę lub placówkę do 5 dnia każdego miesiąca.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznej szkoły lub placówki.

4. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacja przysługuje na średnią liczbę uczniów, obliczoną za okres od września do czerwca danego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dla nowoutworzonych szkół i placówek, dotowanych od początku danego roku kalendarzowego, w miesiącu lipcu i sierpniu dotacja przysługuje na średnia liczbę uczniów, obliczoną za okres od stycznia do czerwca tegoż roku.

§ 5. 1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

§ 6. 1. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Ożarowice nie później niż w ciągu 10 dnia po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca sprawozdawczego.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Różnica wynikająca z miesięcznego rozliczeni będzie zaliczana w poczet dotacji udzielonej w najbliższym miesiącu, w którym przedkładana jest informacja.

4. Rozliczenie półroczne i roczne z wykorzystania dotacji osoba prawna lub fizyczna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę przekazuje w formie opisowej Wójtowi Gminy, w terminie do 10 lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 30 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku, gdy szkoła lub placówka niepubliczna kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 7. 1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych dla niepublicznych szkół i placówek z budżetu Gminy Ożarowice.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy, zawierające imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę kontrolowanej szkoły lub placówki niepublicznej oraz zakres przedmiotowy i czas trwania kontroli.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznych informacjach o aktualnej licznie uczniów i w rozliczeniu dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem - na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej.

4. Z kontroli przeprowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 3 sporządza się protokół.

5. Wójt Gminy Ożarowice o terminie przeprowadzenia kontroli zawiadamia osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

§ 8. Zwrotowi podlega dotacja, wraz z odsetkami podatkowymi, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernie wysokości – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/119/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/119/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/119/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »