| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 212/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 130, poz. 871) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przyjętego uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005r. zmienionego uchwałą Nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010r. i uchwałą Nr 38/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2011r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany w dalszej części niniejszej uchwały „planem”, obejmuje północny fragment dzielnicy Lisiniec w Częstochowie, położony między ulicami: Radomską, Wadowicką, Legnicką i Tczewską.

2. Granice obszaru objętego planem, o powierzchni ok. 36 ha, określono na rysunku planu.

§ 3. 1. Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała oraz część graficzną w formie rysunku wykonanego na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałymi, integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie rozpatrzenia uwag do planu;

3) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. 1. Przedmiotem regulacji zawartych w treści planu są:

1) ustalenia ogólne, zawarte w rozdziale II, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem, obejmujące m.in.: zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

2) ustalenia szczegółowe, zawarte w rozdziale III, obowiązujące dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, obejmujące m.in. przeznaczenie poszczególnych terenów, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady kształtowania zabudowy, szczegółowe zasady i warunki użytkowania terenów;

3) przepisy końcowe, zawarte w rozdziale IV, obejmujące m.in. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole identyfikujące i oznaczenia definiujące przeznaczenie terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi określające:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW,

b) tereny obiektów zamieszkania zbiorowego - MZ,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,

d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub wielorodzinnej - MNW,

e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej - MNU,

f) tereny dróg publicznych lokalnych – KDL i dojazdowych – KDD;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

4. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające określenia ustaleń w zakresie: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. 1. Określenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie położonym w granicach niniejszego planu następuje na podstawie ustaleń:

1) ogólnych, określonych w rozdziale II, właściwych dla danego terenu;

2) szczegółowych, określonych w rozdziale III;

3) wyrażonych graficznie na rysunku planu.

2. Ustalenia planu nie wykluczają stosowania obowiązujących przepisów, w zakresie wymaganym dla danego zamierzenia inwestycyjnego.

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) działce budowlanej – należy przez to rozumieć definicję działki budowlanej zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub projektowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania;

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania lub użytkowania dominujący na danym terenie, któremu podporządkowane są inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, który wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim harmonijnie współistnieć;

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć ustalenie planu określające linię ograniczającą obszar lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem wysunięcia przed nią takich elementów budynków jak balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla osób niepełnosprawnych);

9) zabudowie towarzyszącej – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże, inne urządzenia budowlane i elementy zagospodarowania terenu związane z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;

10) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zieleń o funkcji estetycznej, ozdobnej, izolacyjnej lub rekreacyjnej a w szczególności szpalery drzew i krzewów, skwery, trawniki, ogrody przydomowe z elementami małej architektury i urządzeniami rekreacji indywidualnej;

11) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne;

12) usługach – należy przez to rozumieć budynki lub lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza świadczona na rzecz mieszkańców, przeznaczona do celów konsumpcji indywidualnej i zbiorowej, nie będąca produkcją lub/i obsługą procesów produkcyjnych;

13) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem, niebędący znakiem drogowym lub informacyjnym ustawionym przez gminę,

14) szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę informacyjną umieszczoną na budynku o powierzchni tablicy do 0,7 m².

2. Pozostałe określenia użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami umieszczonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem

§ 7. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego na obszarze objętym planem wymaga:

1) sytuowania nowych budynków i elementów rozbudowy obiektów istniejących zgodnie ze wskazanymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) stosowania rozwiązań architektonicznych uwzględniających konieczność harmonijnego wkomponowania nowych elementów w otoczenie z uwzględnieniem ich położenia i ekspozycji;

3) stworzenia układu komunikacyjnego, zapewniającego sprawną obsługę obszaru, w oparciu o wydzielone fragmenty pasów drogowych;

4) wykorzystania istniejącej zieleni dla nowych, ustalonych w planie sposobów użytkowania terenów.

2. Dla kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów wprowadza się:

1) nakaz ujednolicenia formy, wystroju architektonicznego i skali projektowanych obiektów oraz elementów zagospodarowania w granicach jednej działki budowlanej;

2) zasadę stosowania kolorystyki tynków o niskiej intensywności zabarwienia i kolorów pokryć dachowych nawiązujących do naturalnego koloru dachówki ceramicznej (z dopuszczeniem stosowania kolorów ciemnych grafitu i brązu);

3) zakaz stosowania na elewacjach budynków okładzin ściennych z tworzyw winylowych, blachy trapezowej i falistej lub tłuczonej ceramiki.

3. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń :

1) lokalizacja w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczalnym lokalnym wycofaniem do 1,5 m w głąb działki, w miejscach sytuowania bram wjazdowych;

2) wysokość nie większa niż 2 m nad poziom terenu;

3) struktura ogrodzeń wyłącznie ażurowa z dopuszczeniem realizacji podmurówki do wysokości 0,6 m nad poziom terenu;

4) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

4. Ustala się następujące zasady lokalizacji reklam:

1) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących znaków informacyjno – plastycznych i reklam za wyjątkiem znaków drogowych i elementów gminnego systemu informacji;

2) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych wyłącznie w formie szyldów, tablic, plansz, neonów o powierzchni nie większej niż 2 m² na elewacjach budynków do wysokości gzymsu pierwszej kondygnacji lub na ogrodzeniach, przy czym górna krawędź szyldu lub tablicy nie może przekraczać wysokości ogrodzenia.

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska:

1) dla ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem wprowadza się:

a) zasadę wyposażenia wszystkich terenów wyznaczonych w planie w miejski system kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

b) ścieki opadowe, ujęte w system kanalizacji, wprowadzone do ziemi z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie winny być oczyszczone do poziomów określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

c) zakaz realizacji nowych indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków;

d) zabrania się zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

2) dla celów ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, MZ, MNW, MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU jak dla terenów mieszkaniowo- usługowych;

3) dla ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz stosowania niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, kolektory słoneczne, itp.); dopuszcza się ogrzewanie budynków w oparciu o rozwiązania indywidualne przy zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

4) dla ochrony przed degradacją lub zniszczeniem próchniczej warstwy gleby, ustala się iż masy ziemne, które należy zdjąć w ramach prowadzonych robót budowlanych, należy rozprowadzić po zakończeniu inwestycji na powierzchni terenu a ich nadmiar zagospodarować do rekultywacji powierzchni ziemi innych terenów niekorzystnie przekształconych.

2. Określa się następujące zasady postępowania z odpadami:

1) wprowadza się obowiązek zapewnienia na terenie każdej działki budowlanej miejsca na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w celu przewiezienia do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, w sposób zgodny z regulacjami zawartymi w „Planie gospodarki odpadami dla miasta Częstochowy” i „Regulaminie utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy”;

2) ustala się zakaz składowania i magazynowania na obszarze objętym planem odpadów komunalnych i przemysłowych.

3. W zakresie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych ustala się:

1) nakaz zachowania istniejącego zespołu zadrzewień o charakterze leśnym i maksymalnego wykorzystania istniejącej zieleni do kształtowania zespołów zieleni przydomowej i nowych sposobów użytkowania terenów;

2) nakaz realizacji zieleni towarzyszącej równocześnie z realizacją podstawowej funkcji terenu;

3) nakaz wprowadzenia zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych projektowanych ulic dojazdowych w formie szpalerów, założeń alejowych lub kompozycji pojedynczych nasadzeń.

§ 9. 1. Teren objęty planem powiązany jest z zewnętrznym i ponadlokalnym układem komunikacyjnym poprzez istniejące drogi lokalne: ulice Radomską i Wadowicką (zlokalizowane poza granicami planu) oraz ulicę Legnicką, oznaczoną symbolem 1KDL, której część pasa drogowego wchodzi w obszar objęty planem.

2. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem tworzą:

1) drogi gminne lokalne oznaczone na rysunku planu symbolami 2KDL (istniejąca ul. Kartuska) i 3KDL;

2) drogi gminne dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1-7KDD;

3) uzupełniającą sieć dostępu komunikacyjnego do poszczególnych działek stanowią istniejące i projektowane drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji drogowej:

1) zachowuje się przebieg i szerokość w liniach rozgraniczających istniejących dróg: ul. Legnickiej oznaczonej jako 1KDL, ul. Kartuskiej oznaczonej jako 2KDL i ul. Tczewskiej oznaczonej jako 7KDD;

2) wyznacza się tereny nowych dróg publicznych zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu i ustala się ich szerokości w liniach rozgraniczających:

a) droga klasy L „lokalna” oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDL – szerokości od 12 m do 15 m;

b) drogi klasy D „dojazdowe” oznaczone na rysunku planu symbolami 1-6 KDD – szerokości od 10 m do 12 m,

3) dopuszcza się możliwość realizacji dróg wewnętrznych w granicach wszystkich terenów wyznaczonych w planie, pod warunkiem, że ich przebieg nie będzie ograniczał możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu; parametry dróg wewnętrznych określono w § 13 ust. 4 pkt. 1)

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i zieleni towarzyszącej oraz możliwość kształtowania pasów drogowych jak w strefie zamieszkania z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających spowolnienie ruchu.

5. Liczbę miejsc postojowych i/lub garażowych w obrębie działki budowlanej związanej z inwestycją należy kształtować z uwzględnieniem następujących minimalnych wskaźników:

1) zabudowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe na budynek, z możliwością wykorzystania miejsc postojowych w garażu;

2) zabudowa wielorodzinna – 1 miejsce postojowe na mieszkanie;

3) budynek zamieszkania zbiorowego – 1 miejsce postojowe na 1 pomieszczenie przeznaczone do zakwaterowania i 1 miejsce na 2 pracowników;

4) usługi o charakterze biurowym w tym kancelarie, gabinety, pracownie – 1 miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej i 1 miejsce na 2 pracowników;

5) usługi zdrowia, inne usługi medyczne i gabinety kosmetyczne – 1 miejsce na gabinet lub 1 miejsce na stanowisko obsługi klienta i 1 miejsce na 2 pracowników;

6) usługi o charakterze społecznym, publicznym w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji – 1 miejsce na 5 użytkowników korzystających jednocześnie i 1 miejsce na 2 pracowników;

7) handel – 1 miejsce na 30 m² powierzchni sprzedażowej;

8) gastronomia – 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne i 1 miejsce na 2 pracowników.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej, przewidzianej do rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej; nowe odcinki sieci o przekroju zabezpieczającym potrzeby przeciwpożarowe należy wyposażyć w hydranty zewnętrzne;

2) odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej oczyszczalni ścieków systemem istniejącej, przewidzianej do rozbudowy, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wód opadowych:

a) z dachów – na własny teren nieutwardzony z możliwością zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie działki budowlanej,

b) z powierzchni utwardzonych, z dróg i parkingów systemem projektowanych kanałów deszczowych włączonych do istniejącego kanału zbiorczego w ul. Radomskiej;

4) zaopatrzenie w gaz – z istniejących sieci średniego ciśnienia, przewidzianych do rozbudowy;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące, przewidziane do rozbudowy i projektowane urządzenia elektroenergetyczne; ustala się:

a) w przypadku kolizji istniejących napowietrznych linii średniego napięcia z projektowaną zabudową wymagana jest ich wymiana na linie kablowe doziemne,

b) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych; proponowane usytuowanie obiektów określono orientacyjnie na rysunku planu,

6) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł ciepła, z uwzględnieniem ustaleń § 8 ust. 1 pkt 3.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) rozbudowę, przebudowę i budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem obiektów technicznych, należy realizować w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych lub w pasach drogowych dróg wewnętrznych;

2) dopuszcza się lokalizację nowych sieci urządzeń i obiektów technicznych oraz innych elementów uzbrojenia terenu (w tym przyłączy) pomiędzy linią rozgraniczającą dany teren a wyznaczoną w planie linią zabudowy.

3. Na obszarze objętym planem ustala się zasadę wyprzedzającej lub równoczesnej realizacji urządzeń infrastruktury technicznej w stosunku do obiektów i elementów zagospodarowania terenu ustalonych w ramach przeznaczenia poszczególnych terenów.

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem określa się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:

1) dla realizacji nowego zainwestowania, linie zabudowy należy kształtować zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu, przy czym:

a) odległość nowej zabudowy od linii rozgraniczających projektowanych dróg publicznych nie może być mniejsza niż 10 m od granicy dróg dojazdowych i 6 m od granicy dróg lokalnych,

b) zachowuje się linie zabudowy ukształtowane przez istniejące budynki usytuowane wzdłuż ulic: Radomskiej, Wadowickiej, Legnickiej (1KDL), Kartuskiej (2KDL) i Tczewskiej (7KDD).

2) wskaźniki wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej, należy kształtować według ustaleń dla poszczególnych terenów zawartych w Rozdziale III niniejszej uchwały.

2. Parametry i wskaźniki dotyczące gabarytów i wysokości nowej zabudowy określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, przy czym w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej liczba kondygnacji nadziemnych nie powinna być większa niż dwie a w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie większa niż trzy; dopuszcza się możliwość realizacji ostatniej kondygnacji w formie poddasza użytkowego.

3. Na terenie objętym planem, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, dachy można kształtować w sposób dowolny pod warunkiem, iż w przypadku stosowania dachów spadzistych kat nachylenia połaci nie może być większy niż 45º; dopuszcza się możliwość doświetlenia poddaszy z zastosowaniem lukarn.

4. W granicach działek budowlanych przewidzianych do zabudowy, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, dopuszcza się możliwość lokalizacji jednego budynku związanego z podstawowym przeznaczeniem terenu i jednego budynku zabudowy towarzyszącej.

5. Ustala się zasadę pełnego zaspokojenia potrzeb parkingowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem w granicach terenu objętego inwestycją, z uwzględnieniem wskaźników określonych w § 9 ust. 5.

§ 12. 1. Na obszarze planu wprowadza się zakaz zabudowy, użytkowania i realizacji nowych inwestycji związanych z lokalizacją:

1) obiektów handlowych i lokali użytkowych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² a także handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego;

2) stacji paliw płynnych;

3) obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz baz i składów;

4) inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami);

5) innych, które mogą stwarzać uciążliwości w stosunku do sąsiadujących terenów mieszkaniowych powodujących pogorszenie warunków mieszkaniowych, w szczególności w zakresie:

a) emisji zanieczyszczeń, w tym drażniących zapachów i odorów,

b) wykorzystywania pasów dróg publicznych na potrzeby parkingowe związane z funkcjonowaniem inwestycji.

2. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 12 m.

§ 13. 1. Na terenie objętym planem nie wskazuje się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości w zakresie, o jakim mowa w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń. zm.). W przypadku scalenia i podziału obowiązują szczegółowe zasady i warunki określone w ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu.

2. Na terenach wyznaczonych w planie liniami rozgraniczającymi, przeznaczonych do zabudowy dopuszcza się tworzenie nowych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, z zachowaniem zasady prowadzenia nowych granic działek równolegle lub prostopadle do granic istniejącego podziału geodezyjnego.

3. Ustalone w Rozdziale III minimalne powierzchnie działek i minimalne szerokości frontów działek, dotyczą wyłącznie nowo wydzielanych działek .

4. W każdym terenie dopuszcza się wydzielenie działek na potrzeby infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych, przy czym:

1) parametry dróg wewnętrznych powinny posiadać wielkość uwzględniającą wymagania w zakresie szerokości drogi i/lub działki drogowej, przy uwzględnieniu ewentualnych placów do zawracania;

2) wielkość działek związanych z lokalizacją obiektów infrastruktury technicznej (np. stacje transformatorowe) nie powinna być mniejsza niż 30 m².

5. Ustalenia ust. 2 nie dotyczą wydzielania działek na potrzeby powiększenia i regulacji działek sąsiadujących, pod warunkiem iż nowe regulacje nie ograniczą możliwości użytkowania i zagospodarowania tych działek oraz działek sąsiednich zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 14. 1. Tereny objęte granicami planu, do czasu ich docelowego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

2. Zachowuje się istniejącą zabudowę oraz obecny sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości, z wykluczeniem lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z realizacją ustaleń planu.

3. Dopuszcza się niwelację terenu pod drogi i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych terenów

§ 15. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie budynków mieszkalnych zawierających 4-6 lokali mieszkalnych;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej w tym droga wewnętrzna, miejsca postojowe.

2. Zachowuje się obecny sposób zagospodarowania i użytkowania w tym przebieg drogi wewnętrznej, bez możliwości zmiany parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu.

3. Zachowuje się gabaryty istniejących budynków mieszkalnych z wykluczeniem możliwości ich nadbudowy, rozbudowy i dobudowy nowych elementów do obiektów istniejących.

4. Ustala się następujące zasady użytkowania terenu:

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, budynków gospodarczych i wiat;

2) obsługa komunikacyjna – w sposób dotychczasowy z drogi wewnętrznej.

§ 16. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolem 1 - 2MZ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty zamieszkania zbiorowego,

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa towarzysząca, zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z ustaleniami rysunku planu i § 11 ust. 1,

2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu – max. 0,25,

3) udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 50% powierzchni terenu.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) dla obiektów zamieszkania zbiorowego:

a) wysokość – do 12 m ograniczona do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze mieszkalne; wysokość poziomu podłogi kondygnacji parteru nad poziomem terenu do 1,2 m,

b) szerokość elewacji frontowej – do 30 m,

c) dachy – wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci do 45º i kierunku kalenicy głównej równoległym do elewacji frontowej.

2) dla budynków zabudowy towarzyszącej:

a) wysokość – do 5 m w tym ograniczona do jednej kondygnacji nadziemnej,

b) powierzchnia zabudowy - do 120 m²,

c) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci do 40º,

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) w granicach terenów wyznaczonych w planie dopuszcza się lokalizację jednego obiektu zamieszkania zbiorowego i jednego budynku zabudowy towarzyszącej;

2) dopuszcza się możliwość doświetlenia poddaszy z zastosowaniem lukarn nawiązujących formą do kształtu dachu; łączna powierzchnia lukarn – max. 1/3 powierzchni dachu;

3) obsługa komunikacyjna – zjazdami z istniejących i projektowanych dróg publicznych.

5. Zachowuje się zagospodarowanie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MZ z wykluczeniem zmiany gabarytów istniejącego obiektu zamieszkania zbiorowego; dopuszcza się możliwość uzupełnienia istniejącego zagospodarowania zabudową towarzyszącą, miejscami postojowymi i zielenią ozdobną, z zachowaniem warunków ustalonych w ust. 2 - 4.

6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MZ może być wykorzystany w całości dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na warunkach ustalonych w § 17.

§ 17. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolem MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi w formie lokali użytkowych stanowiących część budynku mieszkalnego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, zabudowa towarzysząca, zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z ustaleniami rysunku planu i § 11 ust. 1 i min. 4 m od granic terenów dróg wewnętrznych nie wyznaczonych w planie;

2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – max. 0,25;

3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 50% powierzchni działki;

4) minimalna wielkość działki budowlanej:

a) zabudowa wolnostojąca: powierzchnia – min. 900 m²; szerokość frontu działki – min. 18 m;

b) zabudowa bliźniacza: powierzchnia – min. 650 m²; szerokość frontu działki – min. 14 m.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy dla budynków mieszkalnych:

1) wysokość – do 9 m;

2) szerokość elewacji frontowej – min. 10 m;

3) dachy – zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 3 - dwu- i wielospadowe z dopuszczeniem płaskich.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) zabudowę towarzyszącą należy lokalizować wyłącznie w głębi działek, przy czym powierzchnia wszystkich obiektów zabudowy towarzyszącej w granicach działki nie może przekroczyć 100 m²; wysokość zabudowy towarzyszącej do 5 m;

2) przy realizacji nowego zagospodarowania, lokalizację usług (z uwzględnieniem ustaleń § 12 ust. 1) dopuszcza się wyłącznie w formie lokali użytkowych wbudowanych w budynek mieszkalny; wyklucza się możliwość lokalizacji nowej działalności usługowej w obiektach zabudowy towarzyszącej;

3) zachowuje się formę i sposób użytkowania zabudowy istniejącej, w tym istniejące obiekty usługowe z możliwością remontów i przebudowy obiektów; rozbudowa i realizacja nowych inwestycji w granicach działek wymaga zachowania ustaleń ust. 2 i 3;

4) w przypadku budynków istniejących zlokalizowanych między granicą istniejącej drogi publicznej a wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość ich przebudowy i remontów; rozbudowa i realizacja nowych inwestycji wyłącznie z zachowaniem linii zabudowy wyznaczonej w planie.

§ 18. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolem 1- 2MNW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej i/lub wielorodzinna w formie budynków zawierających 4-8 lokali mieszkalnych;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa towarzysząca, zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z ustaleniami rysunku planu i § 11 ust. 1 i min. 4 m od granic terenów dróg wewnętrznych nie wyznaczonych w planie;

2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – max. 0,3;

3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 40% powierzchni działki;

4) minimalna wielkość działki budowlanej :

a) zabudowa wolnostojąca: powierzchnia – min. 900 m²; szerokość frontu działki – min. 18 m,

b) zabudowa bliźniacza: powierzchnia – min. 650 m²; szerokość frontu działki – min. 14 m,

c) zabudowa szeregowa: powierzchnia – min. 400 m²; szerokość frontu działki – min. 8 m,

d) zabudowa wielorodzinna: powierzchnia – min. 1000 m²; szerokość frontu działki – min. 24 m.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy dla budynków związanych z podstawową funkcją terenu:

1) wysokość – do 10,5 m;

2) szerokość elewacji frontowej – do 20 m;

3) dachy – zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 3 - dwu- i wielospadowe z dopuszczeniem płaskich.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się zakaz lokalizacji usług i lokali usługowych,

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych w granicach działek,

b) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych, garażowych i wiat; pomieszczenia garażowe i gospodarcze należy realizować w obrysie budynku mieszkalnego,

c) miejsca wokół budynków należy zagospodarować zielenią urządzoną w powiązaniu z możliwością lokalizacji dróg wewnętrznych, dojść pieszych i parkingów,

3) zabudowę towarzyszącą można realizować wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej zgodnie z zasadami określonymi w § 17, ust.4 pkt 1,

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MNW zachowuje się formę i sposób użytkowania zabudowy istniejącej z możliwością remontów i przebudowy obiektów; rozbudowa i realizacja nowych inwestycji w granicach działek wymaga zachowania ustaleń ust. 2 i 3.

§ 19. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolem 1 -3MNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej i/lub usługowa w formie obiektów wolnostojących lub lokali użytkowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa towarzysząca, zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z ustaleniami rysunku planu i § 11 ust. 1 i min. 4 m od granic terenów dróg wewnętrznych nie wyznaczonych w planie;

2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – max. 0,4;

3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 30% powierzchni działki;

4) minimalna wielkość działki budowlanej:

a) zabudowa wolnostojąca: powierzchnia – min. 1000 m²; szerokość frontu działki – min. 18 m,

b) zabudowa bliźniacza: powierzchnia – min. 700 m²; szerokość frontu działki – min. 14 m,

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy dla budynków związanych z podstawową funkcją terenu:

1) wysokość – do 10 m;

2) szerokość elewacji frontowej – do 20 m;

3) dachy – zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 3 - dwu- i wielospadowe z dopuszczeniem płaskich.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MNU i 2 MNU zachowuje się formę i sposób użytkowania zabudowy istniejącej z możliwością remontów i przebudowy obiektów; rozbudowa i realizacja nowych inwestycji w granicach działek wymaga zachowania ustaleń ust. 2 i 3; dopuszcza się zmianę użytkowania budynków mieszkalnych na obiekty usługowe;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MNU zachowuje się istniejący krzyż przydrożny z możliwością jego wymiany na inny obiekt kultu religijnego (figura, kapliczka); wymagane zachowanie ogólnodostępnego dojścia pieszego, o szerokości min. 1,5 m, zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Tczewskiej;

3) zabudowę towarzyszącą można realizować wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowo - usługowej zgodnie z zasadami określonymi w § 17, ust. 4 pkt 1;

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MNU od strony ul. Tczewskiej ustala się zasadę lokalizacji usług w linii zabudowy określonej na rysunku planu, z możliwością utworzenia pierzei zwartej.

§ 20. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu i oznaczonych symbolami 1 – 3KDL i 1 - 7 KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – pas drogowy z obiektami budowlanymi z nimi związanymi w zakresie obsługi uczestników ruchu drogowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, ogólnodostępne miejsca parkingowe.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów przeznaczonych na potrzeby handlu i gastronomii;

2) wyklucza się lokalizację ogólnodostępnych miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających tereny dróg oznaczonych symbolami 2 – 3KDL;

3) dla dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 – 6KDD dopuszcza się możliwość nie wyodrębniania jezdni i chodników na rzecz ulic jednoprzestrzennych z zielenią i elementami małej architektury;

4) na całym obszarze objętym planem ustala się obowiązek dostosowania rozwiązań komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 21. Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 1-2MZ, MN, 1- 2 MNW, 1 – 3MNU – 30%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 – 3KDL, 1 – 7KDD – 5%.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 23. Prezydent Miasta Częstochowy zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Jerzy Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 212/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg

212 15zał nr 1 z nr uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

212 15zal.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 212/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

212 15 zal.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 212/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

212 15zal.4

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »