| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2012 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /tekst jedn.-Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art.art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1,2,3, 235, 236,237, 258, 264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z   późn.zmianami/  

RADA GMINY PORĄBKA  
u c h w   a l a   , co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 42.515.935,52 zł -   zgodnie   z   tabelą nr 1.  

2.   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust.1 obejmuje:  

1)   dochody bieżące w   wysokości 35.804.847,63 zł, w   szczególności:  

a)   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 227.889,63 zł  

2)   dochody majątkowe w   wysokości 6.711.087,89 zł, w   szczególności:  

a)   dotacje i   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 5.845.838,39 zł.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetowe gminy w   kwocie 45.921.159,52 zł -   zgodnie   z tabelą nr 2.  

2.   Na wydatki, o   których mowa w   ust.1 przeznacza się łącznie na:  2.1   Wydatki bieżące kwotę w   wysokości 35.367.032,27 zł w   szczególności na:  

1)   wydatki jednostek budżetowych 27.443.010,27 zł w   tym na:  

a)   w ynagrodzenia i   składki od nich naliczane 17.707.669,70 zł  

b)   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 9.735.340,57 zł  

2)   dotacje na zadania bieżące kwotę 3.279.500,00 zł. -   zgodnie z   załącznikiem nr 1  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.279.307,00 zł  

4)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 230.215,00 zł, w   tym wynagrodzenia i   składki od nich naliczane 98.942,50 zł - zgodnie   z tabelą nr 8  

5)   wydatki na obsługę długu kwotę 135.000,00 zł  2.2   Wydatki majątkowe kwotę w   wysokości 10.554.127,25 zł w   szczególności na:  

1)   inwestycje 10.539.227,25 zł  

a)   programy finansowane z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 6.880.604,65 zł -   zgodniez tabelą nr 8  

b)   dotacje na zadania inwestycyjne 82.272,60 zł -   zgodnie   z   załącznikiem nr1.  

§   3.   Kwoty dochodów określonych w   §1 i   wydatków określonych w   § 2   obejmują:  

1.   Dotacje i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości 2.981.382,00 zł -   zgodnie z   tabelą nr 3.  

2.   Dotacje i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin w   wysokości 555.563,00 zł   - zgodnie z   tabelą nr 4.  

3.   Dotacje otrzymane i   wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z   organami administracji rządowej w   wysokości 350,00 zł - zgodnie z   tabelą nr 5   na podstawie umów /porozumień/ z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 40.000,00   zgodnie z   tabelą nr 10.  

§   4.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości 305.000,00 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   wysokości 298.500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   wysokości 6.500,00 zł –   zgodni   z   tabelą nr 6.  

§   5.   1.   Przychody ogółem wynoszą 4.500.000,00 zł w   tym:  

1)   z   innych rozliczeń krajowych \wolne środki na rachunku j.s.t.\ 1.500.000,00 zł  

2)   z   planowanych do zaciągnięcia w   2012 r. kredytów - 3.000.000,00 zł  

2.   Rozchody budżetu wynoszą 1.094.776,00 zł, w   tym:  

1)   spłata zaciągniętych pożyczek 80.000,00 zł  

2)   spłata zaciągniętych kredytów 1.014.776,00 zł  

3.   Deficyt budżetowy w   wysokości 3.405.224,00 zł sfinansowany będzie z   :  

1)   zaciągniętego kredytu 3.000.000,00 zł  

2)   przychodów z   innych rozliczeń krajowych 405.224,00 zł  

4.   Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu gminy przedstawia   tabela nr 7.  

§   6.   Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 36.700,00 zł -   zgodnie z   tabelą nr 9.  

§   7.   Tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 150.000,00 zł ,  

2)   celową  

  do dyspozycji sołectw w   wysokości 25.000,00 zł  

  na wydatki związane z   zarządzaniem kryzysowym w   kwocie 90.000,00 zł  

§   8.   Limit zobowiązań na rok 2012 z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 6.094.776,00 zł, w   tym na:  

a)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w   roku 2012 – 2.000.000,00 zł  

b)   spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów - 1.094.776,00 zł  

c)   planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w   2012 r. - 3.000.000,00 zł.  

-   Dotychczas zaciągnięte kredyty i   pożyczki - 4.887.376,00 zł.  

§   9.   Środki przekazane przez Wojewódzki i   Powiatowy Urząd Pracy stanowią wznowienie w   zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i   interwencyjnych oraz wypłat żołdów dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową.  

§   10.   Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i   pożyczek, o   których mowa w   art.89 ust.1 ustawy o   finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 8   niniejszej uchwały, z   tego:  

a)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w   roku 2011 – 2.000.000,00 zł  

b)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł  

§   11.   Upoważnia się Wójta Gminy do :  

1.   Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i   funduszy spójności   .  

2.   a) dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w   2012   r.  

b)   dokonywania zmian wydatków w   planach finansowych jednostek budżetowych gminy   .  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   13.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od 01 stycznia 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w   miejscach zwyczajowo przyjętych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 


Załącznik do Uchwały Nr XII/112/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   i tabele nr 1-10 do uchwały budżetowej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »