| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Kłobuckiego Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2011 ROK

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38 a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powołanym w celu realizacji zadań starosty powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami ( stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Realizując wymogi ustawy Starosta Powiatu Kłobuckiego Zarządzeniem Nr 20/11 z dnia 1 kwietnia 2011 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, w skład której zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zostali powołani : starosta, który pełni zarazem obowiązki przewodniczącego Komisji, dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji (w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników oświaty), dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego Policji oraz jednego przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

W minionym roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji w dniach : 19 kwietnia, 14 czerwca i 7 grudnia.

Na pierwszym posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zatwierdzono plan pracy Komisji na 2011 rok oraz zapoznano się z oceną bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2010 rok. Omówiono również realizację zadań ujętych w programie „Razem Bezpieczniej”.

W ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w okresie od stycznia do kwietnia 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku przeprowadziła następujące działania prewencyjne :
- w okresie ferii zimowych realizowano zadania opracowane w planie działań „Bezpieczne ferie” ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kontrolę autokarów przewożących młodzież do miejsc wypoczynku,
- w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw policjanci wraz z gimnazjalistami w Gimnazjum w Kłobucku zorganizowali konkurs plastyczny pod hasłem STOP PRZEMOCY,
- w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku policjanci przeprowadzili pogadankę na temat zagrożeń płynących z nierozważnego korzystania z internetu. Uczniowie zorganizowali akademię i zaprezentowali rówieśnikom jakie zagrożenia może nieść świat wirtualny. Hasło „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” miało na celu zwrócenie uwagi na wpływ i konsekwencje internetowej aktywności dzieci i młodzieży,
- w marcu policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w działaniach POZIMOWY PRZEGLĄD DRÓG,
- w ramach programu „Bezpieczne dziecko na wsi” policjanci razem z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odwiedzili przedszkola w Lindowie, Lipiu, Miedźnie, Ostrowach, Przystajni i Kuźnicy Starej. Celem spotkań z maluchami była poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich oraz omówienie podstawowych zasadach bezpiecznej drogi do szkoły. Kreowali pozytywny wizerunek policjanta – przyjaciela dziecka, omówili swoją pracę i przypomnieli numery alarmowe. Na koniec spotkania przedszkolaki odwiedził Sznupek – policyjna maskotka,
- ponadto policjanci uczestniczyli w szeregu spotkań z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karane, spotkania z najmłodszymi dotyczyły bezpiecznej drogi do szkoły.

Tematem przewodnim drugiego posiedzenia Komisji było bezpieczeństwo w okresie sezonu wakacyjnego na terenie powiatu kłobuckiego. Omówiono przygotowanie służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego, bezpieczeństwo na zbiornikach wodnych oraz akcję „Bezpieczne wakacje 2011”.
Corocznie, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011” służby i inspekcje podejmują odpowiednie działania. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku prowadzi kontrolę stanu sanitarnego obiektów wypoczynkowych, obiektów żywieniowych i punktów gastronomicznych oraz kąpielisk i basenów. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku dokonuje kontroli obiektów wypoczynkowych, głównie pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku w ramach swoich zadań podyktowanych obowiązującymi przepisami prowadzi kontrole stanu technicznego obiektów w zakresie utrzymania tych obiektów przez ich zarządców w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkowania. Głos zabrali także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, którzy omówili swoje działania jakie prowadzą w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011”. W temacie przygotowania służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego zostały omówione procedury związane z zapewnieniem bezpiecznego przejścia grup pielgrzymkowych przez powiat kłobucki. Kolejnym tematem było omówienie bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych, gdzie m.in. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku omówił procedury związane z pobieraniem i badaniem wody.

Zapoznano się również ze sprawozdaniem z realizacji zadań ujętych w programie „Razem Bezpieczniej”. W ramach realizacji programu Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku wykonał następujące zadania :
- zakończono przebudowę ciągu dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego – Złochowice – Waleńczów -DK 43- Brzezinki – Wilkowiecko – Rębielice Królewskie – Danków o łącznej długości 6,3 km,
- rozpoczęto przebudowę 4 odcinków dróg powiatowych w ramach projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Częstochowskim
- zakończono realizację projektu w ramach RPO Lipie – Zbrojewski – Zajączki – DK 43 – Starokrzepice – granica z powiatem oleskim o łącznej długości 8,5 km,
- zakończono remonty dróg powiatowych po okresie zimowym, kończą się remonty dróg wojewódzkich, odnowiono oznakowanie poziome wszystkich dróg wojewódzkich,
- powstaje ciąg pieszo-rowerowy przy DW 491 na odcinku Zawady – Dębie. W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych i kierujących odnawiane są przejścia dla pieszych, wymieniane i uzupełniane jest oznakowanie pionowe,
- również ZDW Katowice opracował dokumentację na budowę chodnika w białej przy DW 491 i na odcinku Biała – Kamyk,
- w ramach współpracy z gminami powstają nowe chodniki przy drogach powiatowych w Zajączkach, Kukowie, Krzepicach, Dąbrowie oraz nowe zatoki autobusowe.

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku w ramach programu przeprowadziła następujące działania :
- w Zespole Szkół w Truskolasach odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu kłobuckiego. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, natomiast zwycięskie drużyny otrzymały puchary, pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe,
- odbyła się inauguracja przedsięwzięcia prewencyjnego „Bezpieczny senior”, którego współorganizatorem jest starosta. Na spotkaniu z emerytami i rencistami przeprowadzono prelekcję na temat jak nie stać się ofiarą przestępstwa i jak bezpiecznie poruszać się na drogach,
- wspólnie z policjantami Wojewódzkiego Ruchu Drogowego przeprowadzili egzamin na kartę rowerową wśród uczniów SP w Złochowicach, 6 i 10 czerwca przeprowadzili egzamin na kartę motorowerową w Gimnazjum we Wręczycy i w Kłobucku.

Na grudniowym spotkaniu Komisji omówiono przygotowanie do akcji zimowej 2011/2012, przyjęto sprawozdania z realizacji zadań ujętych w programie „Razem Bezpieczniej” oraz przedstawiono projekt pracy Komisji na rok 2012.

Ogólny nadzór nad organizacją i prowadzeniem odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej sprawuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Przygotowanie, wykonawstwo, odbiory robót i prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zimowego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym. Przygotowanie do odśnieżania i zwalczania gołoledzi to m.in.: przygotowanie odpowiedniej ilości zasłon przeciwśnieżnych i ustawienie ich w miejscach najbardziej zawiewanych, dokonanie przeglądu urządzeń drogowych, w szczególności funkcjonowanie odwodnienia dróg i mostów oraz zabezpieczenia mostów przed lodami, uzupełnienie i odnowienie oznakowania miejsc częstego występowania oszronienia jezdni i gołoledzi, zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu do odśnieżania, zgromadzenie odpowiedniej ilości materiałów posypkowych do zwalczania śliskości zimowej na drogach, ustalenie wykazów dróg wg standardów zimowego utrzymania, ustalenie optymalnych tras przejazdów pługów i piaskarek.

W ostatnim półroczu Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku kontynuując zadania dla niej ujęte w programie „Razem Bezpieczniej” zrealizowała następujące działania profilaktyczne z obszarów „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i Bezpieczeństwo w szkole” :
- we współpracy z Gminą Opatów i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wraz z dzielnicowym uczestniczyli w przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Opatów na temat „Zawsze bezpiecznie, zawsze bezpieczni”,
- we współpracy z Gminną Komisją rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Kłobucku ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs na plakat „Narkotykom mówię NIE”,
- od września 2011 roku policjanci KPP w Kłobucku zaangażowani są w propagowanie kampanii społecznej „Nie reagujesz – akceptujesz”, wszystko po to, aby zwiększyć wrażliwość i reakcję społeczeństwa na zakłócenie prawa oraz ograniczenie przestępczości.

Sprawozdanie z drugiego półrocza programu „Razem Bezpieczniej” przedstawił również Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku:
- zakończono realizację IV odcinka tj. ul. Słowackiego w Kłobucku – Hutka. W ramach realizacji w/w odcinka dokonano wymiany nawierzchni, odtworzono rowy, utwardzono i wzmocniono pobocza, wykonano 28 przepustów na zjazdach na posesję i działki,
- przebudowano 5,6 km dróg na odcinku Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – Julianów, w ramach projektu wykonano nowe nawierzchnie, utwardzono pobocza, odtworzono rowy i zjazdy na posesje i działki, przebudowano ok. 2,5 km chodników, dokonano wymiany oznakowania pionowego oraz wykonano ok. 1,5 km oznakowania poziomego,
- przebudowano i wyremontowano ciąg dróg powiatowych Wręczyca – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice – Puszczew o długości 8,85 km, w ramach projektu wykonano nowe nawierzchnie, utwardzono pobocza, odtworzono rowy, dokonano pełnej wymiany oznakowania pionowego oraz wykonano oznakowanie poziome. Wykonano ok. 2,5 km nowych chodników dla pieszych.

Starosta Kłobucki


Roman Minkina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »