| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Żywiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13),   Rada Miejska   w Żywcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do uchwały.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec, stanowi Załącznik Nr 2   do uchwały.  

3.   Określić przystanki komunikacyjne i   dworce na terenie Gminy Żywiec, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Żywiec, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób.  

4.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Żywiec, stanowi Załącznik Nr 3   do uchwały.  

§   2.   Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tracą moc uchwały:  

1.   Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 28 kwietnia 2011r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec oraz warunków i   zasad korzystania z   tych przystanków.  

2.   Uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 29 września 2011r. w   sprawie uchwały Rady Miejskiej w   Żywcu nr IX/60/2011 z   dnia 28 kwietnia 2011r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec oraz warunków i   zasad korzystania z   tych przystanków.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywiec  


Krzysztof   Greń

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/152/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ŻYWIEC  

1.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Żywiec zwaną dalej Gminą.  

2.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

3.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 2   należy dołączyć:  

a)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały,  

b)   wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z   podaniem ich numerów rejestracyjnych,  

c)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

d)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),  

e)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  

f)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

g)   mapę z   zaznaczaną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Żywca.  

             

§   2.   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Miejską w   Żywcu w   drodze uchwały.  

2.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę, na zasadach określonych w   umowie, o   której mowa w   § 1   niniejszego Regulaminu.  

3.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.   INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

a)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,  

b)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   ust. 2.  

2.   Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

a)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

b)   niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2  

kolejne okresy płatnicze,  

c)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie  

przewozu osób,  

d)   stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie  

wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

e)   niepowiadomienia administratora o   zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,  

f)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

3.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na  

przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

5.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/152/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ŻYWIEC  

 

Lp.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

Opis  

Udostępnienie  

1  

Al. Legionów  

Tesco  

Jednostronny  

Operator  

2  

Al. Wolności  

Pomnik  

Jednostronny  

Operator  

3  

Armii Krajowej  

Kładka  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

4  

Armii Krajowej  

Leśnianka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

5  

Browarna  

Pętla MZK  

Obustronny  

Operator  

6  

Browarna  

Piwiarnia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

7  

Browarna  

Apteka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

8  

Browarna  

Rondo  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

9  

Browarna  

Kolonia Browar  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

10  

Dworcowa  

PKP  

Jednostronny  

Operator  

11  

Dworcowa  

PKS  

Jednostronny  

Operator  

12  

Dworcowa  

Góral  

Obustronny  

Operator  

13  

Fabryczna  

Dzielnica Przemysłowa  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

14  

Folwark  

Lecznica  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

15  

Grunwaldzka  

BWSU/Fabryka Śrub  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

16  

Grunwaldzka  

BWSU Pętla  

Obustronny  

Operator  

17  

Grunwaldzka  

Spółdzielnia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

18  

Grunwaldzka  

Medyk  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

19  

Grunwaldzka  

Poczta  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

20  

Grunwaldzka  

PKS Sporysz  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

21  

Grunwaldzka  

PKP Sporysz  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

22  

Habsburgów  

Biedronka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

23  

Isep  

Adamek  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

24  

Isep  

Skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

25  

Isep  

Skład  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

26  

Isep  

Spółdzielnia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

27  

Jagiellońska  

Ponar  

Jednostronny  

Operator  

28  

Klonowa  

Klonowa  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

29  

Kochanowskiego  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

30  

Kochanowskiego  

Osiedle  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

31  

Kocurowska  

Kocurów 1  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

32  

Kocurowska  

Kocurów pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

33  

Kocurowska  

Kocurów Kaplica  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

34  

Komonieckiego  

Targowica CPN  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

35  

Komonieckiego  

Cmentarz  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

36  

Komonieckiego  

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

37  

Komorowskich  

Bloki wojskowe  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

38  

Komorowskich  

Jubileuszowa  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

39  

Kopernika  

Rondo  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

40  

Kopernika  

Piecuch  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

41  

Kopernika  

Wodociągi  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

42  

Kopernika  

Sapiński  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

43  

Kopernika  

Habdasówka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

44  

Kopernika  

Rampy  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

45  

Kopernika  

Reymonta  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

46  

Kopernika  

Ośrodek zdrowia  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

47  

Kościuszki  

Polonia  

Jednostronny  

Operator  

48  

Krakowska  

Moszczanica II (Królowej Jadwigi)  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

49  

Krakowska  

Moszczanica I   (sklep)  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

50  

Krakowska  

Oczków skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

51  

Krakowska  

GS Zadziele  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

52  

Krakowska  

Zadziele skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

53  

Krakowska  

Na Wzgórzu  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

54  

Leśnianka  

Leśnianka I  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

55  

Leśnianka  

Leśnianka II  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

56  

Leśnianka  

Leśnianka III  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

57  

Leśnianka  

Leśnianka IV  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

58  

Leśnianka  

Leśnianka V  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

59  

Łączna  

Łączna  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

60  

Moszczanicka  

Technikum  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

61  

Moszczanicka  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

62  

Moszczanicka  

Nad Stawem  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

63  

Oczkowska  

Oczków I  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

64  

Oczkowska  

Oczków szkoła  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

65  

Oczkowska  

Oczków pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

66  

Os. 700-lecia  

Os. 700-lecia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

67  

Os. Zgoda  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

68  

Partyzantów  

Las  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

69  

Partyzantów  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

70  

Piłsudskiego  

Policja  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

71  

Piłsudskiego  

Piłsudskiego II  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

72  

Piłsudskiego  

Ogródek Jordanowski  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

73  

Piotra Skargi  

Piotra Skargi  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

74  

Plac Mariacki  

Plac Mariacki  

Jednostronny  

Operator  

75  

Podlesie  

Szkoła  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

76  

Podwale  

Rondo  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

77  

Rychwałdzka  

Rychwałdzka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

78  

Sienkiewicza  

Młyn  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

79  

Sienkiewicza  

Szpital  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

80  

Skłodowskiej  

Skłodowskiej  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

81  

Słonki  

Papiernia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

82  

Sporyska  

Piwnice  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

83  

Sporyska  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

84  

Sporyska  

Sklep  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

85  

Sporyska  

Most Sporyski  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

86  

Stolarska  

Stolarska  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

87  

Ślemieńska  

Młyn  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

88  

Świętokrzyska  

Świętokrzyska  

Jednostronny  

Operator  

89  

Wesoła  

CPN  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

90  

Wesoła  

Elektrownia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

91  

Wesoła  

Smakosz  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

92  

Widok  

Widok  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

93  

Widok  

Widok I  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

94  

Widok  

Jodłowa  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

95  

Witosa  

Park  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

96  

Zamkowa  

Zamkowa  

Jednostronny  

Operator  

97  

Żeromskiego  

Pogotowie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

98  

Żywiecka  

Pietrzykowice skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

99  

Żywiecka  

Pietrzykowice Żwirownia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

100  

Żywiecka  

Pietrzykowice PKP  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/152/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM NIE JEST GMINA ŻYWIEC  

 

Lp.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

Opis  

Udostępnienie  

1  

Ks. Słonki  

Dworzec Autobusowy  

Dworzec  

Operator / przewoźnicy  

2  

Al. Legionów  

Tesco Parking  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

3  

Dworcowa  

Plac PSK  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »