| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Lyski

z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie powierzenia przez Gminę Lyski Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(2012/003239)

POROZUMIENIE Nr PS.031.1.2012

w sprawie powierzenia przez Gminę Lyski Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zawarte w dniu 23 stycznia 2012 r. w Rybniku pomiędzy:


Miastem Rybnik, które reprezentuje:

Adam Fudali – Prezydent Miasta

w wykonaniu Uchwały Nr 204/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zwanym dalej „Miastem”

a

Gminą Lyski, którą reprezentuje:

Grzegorz Gryt – Wójt Gminy

w wykonaniu Uchwały Nr RG.0007.103.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zwaną dalej „Gminą”.


Strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina powierza Miastu realizację zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie dotyczącym osób upośledzonych umysłowo.

2. Miasto będzie wykonywało powierzone zadanie przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, zwanego dalej „Domem”, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo. Środki na funkcjonowanie Domu zapewnia Wojewoda Śląski, w formie dotacji celowej udzielanej Miastu.

3. Miasto zobowiązuje się zapewnić jednej osobie, zamieszkałej na terenie Gminy, pobyt w Domu, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach będą każdorazowo uzgadniać możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy, przy czym Miasto zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników z terenu Miasta.

5. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 2. Miasto nie zapewnia mieszkańcom Gminy – uczestnikom Domu usług transportowych, polegających na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca i odwożeniu po zajęciach.

§ 3. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia.

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot Porozumienia.

§ 7. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Porozumienia Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Miasta sądu powszechnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIASTO GMINA

Prezydent Miasta


Adam Fudali

Wójt Gminy


Grzegorz Gryt

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »