| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 99/XV/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2112 rok w wysokości 35 304 067,24 zł. w tym :

1) bieżące w wysokości 35 184 067,24 zł. w tym ;

- 1 043 732,24 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 120 000,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2012 roku w wysokości 35 304 067,24 zł. z czego :

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 31 950 002,24 zł. z tego ;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22 829 528,00 zł. z tego ;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 941 669,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 877 859,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 320 141,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 450 901,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 049 432,24 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 354 065,00 zł. z tego ;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 354 065,00 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 552 465,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok stanowią tak po stronie dochodów i wydatków kwotę 35 304 067,24 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w wysokości 3 354 065,00 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 292 221,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 292 221,00 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku kredytów i pożyczek w postaci sumy 2 292 221,00 zł. z czego :

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 292 221,00 zł. na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1 292 221,00 zł.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upowaznia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań :

1) z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy , w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu .

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 150 000,00 zł. z czego :

- rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

- rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa [ art. 128 ] 50 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 217 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .

2. dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 44 000,00 zł.

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 70 000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane ,jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 320 141,00 zł. , jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych .

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 99/XV/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy NR 99-XV-2011 z dnia 29.12.2011

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »