| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/330/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 42, ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z   późn. zmianami),  

Rada Miejska  
p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   Nadać Statut Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w   Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednakże nie wcześniej niż z   dniem wpisu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w   Bielsku-Białej do Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik do Uchwały Nr XV/330/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 24 stycznia 2012 r.  
 

STATUT  

Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II  

w   Bielsku-Białej  

 

„… Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych…” - Hipokrates  
 

Preambuła  

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w   Bielsku-Białej nawiązując do najlepszych tradycji szpitalnictwa na naszym terenie, realizuje na podwalinach Szpitala Miejskiego w   Bielsku i   Powszechnego w   Białej wybudowanych w   latach 1893 i   1910 swoją misję niesienia pomocy chorym w   ich chorobie, bólu, cierpieniu oraz   przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z   ponad stuletniego dorobku Szpitali, mając w   pamięci słowa   Kardynała Stefana Wyszyńskiego   „…   gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie…”   oraz nauki naszego Wielkiego Patrona:   „… Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek – na swój sposób onieśmiela. Zawiera się w   nim bowiem wielkość swoistej tajemnicy. Ten więc szczególny szacunek dla każdego ludzkiego cierpienia wypada złożyć na początku wszystkiego tego co zostaje powiedziane o   tym wymiarze ludzkiego życia…”.  


Jan Paweł II - Salvifici Dolores- Światowe Dni Chorego  
 

Nie można zapomnieć, że korzystanie z   najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z   podstawowych praw każdej istoty ludzkiej bez różnicy rasy, religii, przekonań politycznych, warunków ekonomicznych lub społecznych, co zostało już ustalone na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia w   Nowym Jorku w   1946 roku i   zapisane w   Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia.  
Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od ich sytuacji materialnej poprzez równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej   ze   środków   publicznych.  
Wszystkich, którzy dla dobra Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w   Bielsku-Białej, a   zwłaszcza dla dobra jego pacjentów ten Statut będą stosowali wzywamy, aby czynili to dbając o   zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego praw do ochrony zdrowia, a   poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę etyczną na równi z   postawą lekarzy, dla   których   nadrzędną   wartością   jest   dobro   chorego     salus   aegroti   suprema   lex   esto.  
 

„W naszym szpitalu dobro pacjenta jest najwyższą wartością.  
Tu uzyskasz fachową pomoc,  
usłyszysz dobre słowo i   poczujesz ciepło serc.  
Będziemy z   Tobą w   zdrowiu i   chorobie”  


Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w   Bielsku-Białej, zwany dalej „Szpitalem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiotem tworzącym dla Szpitala jest Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.  

§   2.   Szpital działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą” i   przepisów wydanych na jej podstawie;  

2)   innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych.  

§   3.   Siedziba Szpitala znajduje się w   Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18.  

Rozdział II.
Cele i   zadania Szpitala  

§   4.   1.   Podstawowym celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej, pielęgnacyjnej, promocji i   profilaktyki zdrowia, z   uwzględnieniem stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.  

2.   Do zadań Szpitala należy:  

1)   udzielanie stacjonarnych i   całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i   innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;  

2)   wykonywanie badań laboratoryjnych i   diagnostycznych;  

3)   prowadzenie i   rozwijanie profilaktyki, promocji i   edukacji zdrowotnej;  

4)   udzielanie świadczeń konsultacyjnych i   orzecznictwo lekarskie;  

5)   uczestniczenie w   procesie przygotowania osób do wykonywania zawodu medycznego i   kształcenia   osób   wykonujących   zawód   medyczny   na   zasadach   określonych w   odrębnych   przepisach;  

6)   udział w   realizacji programów zdrowotnych;  

7)   prowadzenie rejestrów i   statystyki medycznej;  

8)   wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa;  

9)   realizacja innych zadań wynikających z   odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych Szpitalowi.  

3.   Szpital może podejmować współpracę z   krajowymi i   zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i   doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala.  

4.   Szpital może udzielać świadczenia zdrowotne związane z   prowadzeniem eksperymentów medycznych w   tym badań klinicznych i   badań naukowych.  

5.   Szpital może być członkiem instytucji i   organizacji, o   których mowa w   ust.3.  

Rozdział III.
Organy Szpitala  

§   5.   1.   Organami Szpitala są:  

1)   Dyrektor Naczelny Szpitala,  

2)   Rada Społeczna.  

2.   Dyrektorowi   Naczelnemu   podlegają bezpośrednio:  

1)   Zastępca Dyrektora ds. medycznych,  

2)   Zastępca Dyrektora ds. organizacji i   zarządzania,  

3)   Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy,  

4)   Zastępca Dyrektora ds. techniczno - administracyjnych,  

5)   Naczelna Pielęgniarka.  

§   6.   1.   Dyrektor Naczelny kieruje Szpitalem oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektor Naczelny jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i   pełni wobec nich funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

3.   Dyrektor Naczelny może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Szpitala przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

§   7.   1.   Rada Społeczna Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w   Bielsku-Białej , zwana dalej „Radą Społeczną” jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata. Po upływie kadencji członkowie Rady Społecznej pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybraną Radę Społeczną.  

§   8.   1.   Rada Społeczna liczy   5-9 osób, w   tym przewodniczący.  

2.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   poniższych okolicznościach:  

1)   na uzasadniony wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,  

2)   gdy członek Rady Społecznej nie uczestniczy w   trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,  

3)   na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.  

§   9.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Miejską w   Bielsku-Białej.  

§   10.   Do zadań Rady Społecznej należy oprócz zadań określonych w   ustawie: wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Szpitala.  

Rozdział IV.
Struktura organizacyjna Szpitala  

§   11.   1.   Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:  

A/ przy ul. Wyzwolenia 18:  

1)   ODDZIAŁY SZPITALNE:  

a)   anestezjologii i   intensywnej terapii,  

b)   chirurgii onkologicznej i   ogólnej z   odcinkiem chirurgii krótkoterminowej,  

c)   diagnostyki onkologicznej i   gastroenterologii,  

d)   ginekologii onkologicznej z   odcinkiem ginekologii krótkoterminowej,  

e)   onkologiczny  

f)   radioterapii.  

2)   IZBA PRZYJĘĆ.  

3)   BLOK   OPERACYJNY.  


4)   PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA z   poradniami:  

a)   onkologiczną,  

b)   chorób piersi,  

c)   chirurgii onkologicznej /stomijna/,  

d)   onkologiczną poradnią genetyczną,  

e)   hematologiczną,  

f)   gastroenterologiczną,  

g)   hepatologiczną,  

h)   chirurgii ogólnej,  

i)   leczenia bólu.  

5)   ZAKŁADY i   PRACOWNIE:  

a)   zakład radioterapii z   pracownią brachyterapii,  

b)   zakład fizyki medycznej,  

c)   zakład patomorfologii,  

d)   zakład rehabilitacji,  

e)   zakład diagnostyki obrazowej,  

f)   pracownia mammotomiczna,  

g)   pracownia endoskopii.  

6)   LABORATORIUM ANALITYCZNE.  

7)   APTEKA.  

B/ przy ul. Wyspiańskiego 21:  

1)   ODDZIAŁY SZPITALNE:  

a)   anestezjologii i   intensywnej terapii,  

b)   chirurgii ogólnej,  

c)   ginekologiczno – położniczy,  

d)   kardiologiczny,  

e)   noworodkowy,  

f)   neurologiczny z   pododdziałem udarowym,  

g)   wewnętrzny.  

2)   IZBA PRZYJĘĆ.  

3)   BLOK OPERACYJNY.  

4)   BLOK PORODOWY.  

5)   PORADNIE:  

a)   kardiologiczna,  

b)   wirusowego zapalenia wątroby,  

c)   ginekologii dziecięcej,  

d)   ginekologiczno     położnicza,  

e)   patologii noworodka,  

f)   chirurgii ogólnej,  

g)   neurologiczna.  

6)   PRACOWNIE:  

a)   USG,  

b)   RTG,  

c)   EKG,  

d)   Echokardiografii,  

e)   Holterowska,  

f)   Elektrofizjologiczna,  

g)   EKG wysiłkowego,  

h)   Endoskopii przewodu pokarmowego,  

i)   EEG,  

j)   Dopplerowska,  

k)   Laboratorium analityczne.  

7)   DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ (ul.Wyspiańskiego 26).  

8)   CENTRALNA STERYLIZACJA.  

C / przy   ul. E. Plater 17:  

1)   ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY  

-   z łóżkami dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,  

2)   ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ,  

3)   PORADNIE i   ZESPOŁY:  

a)   poradnia leczenia bólu,  

b)   poradnia medycyny paliatywnej,  

c)   zespół długoterminowej opieki domowej.  

2.   Strukturę organizacyjną Szpitala oraz zakres, rodzaj działalności, sposób i   warunki udzielania świadczen zdrowotnych, a   także organizację i   zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Naczelnego Szpitala i   zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala.  

Rozdział V.
Forma gospodarki finansowej Szpitala  

§   12.   1.   Szpital prowadzi gospodarkę finansową w   formie właściwej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonej w   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zmianami) i   innych przepisach.  

2.   Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

§   13.   1.   Szpital może uzyskiwać środki finansowe z   wydzielonej działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza tj. z:  

1)   prowadzenia apteki ogólnodostępnej;  

2)   usług sterylizacji sprzętu medycznego;  

3)   wynajmu chłodni do przechowywania zwłok;  

4)   organizacji szkoleń, konferencji naukowych, kursów i   innej działalności dydaktycznej;  

5)   wynajmu lokali lub wydzierżawiania gruntów na działalność medyczną i   pozamedyczną;  

6)   działalności handlowej w   zakresie sprzedaży wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, oraz artykułów spożywczych i   gastronomicznych;  

7)   wypożyczalni sprzętu medycznego;  

8)   usług hotelarskich;  

9)   usług parkingowych;  

10)   usług poligraficznych.  

2.   Prowadzenie działalności, o   której mowa w   ust. 1   nie może ograniczać realizacji zadań statutowych Szpitala, a   wpływy finansowe z   tego wynikające, w   całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności statutowej Szpitala.  

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe  

§   14.   1.   Statut nadaje podmiot tworzący.  

2.   Zmiany w   Statucie następują w   tym samym trybie co jego nadanie.  

§   15.   W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zmianami).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »