| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 ze zm.) u c h w a l a

§ 1. Uchylić uchwałę Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIX/231/05 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

§ 2. Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/105/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 31 stycznia 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 473 ze zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

3) uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr VII/30/91 z dnia 27 września 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie;

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);

6) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z 2005 r. ze zm.);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz.1493 ze zm.);

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.);

11) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.);

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.);

14) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krupski Młyn.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Krupski Młyn.

2. Ośrodek ma siedzibę w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3.

§ 4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Krupski Młyn, zwany dalej Wójtem Gminy.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych.

§ 6. 1. Ośrodek realizując zadania współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 Ośrodek w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust. 2.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 7. 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

4. Upoważnienie, o którym mowa może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.

5. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników, w stosunku do których wykonuje czynności pracodawcy.

§ 9. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 10. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Krupski Młyn.

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i o rachunkowości.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy sporządzany przez Kierownika na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy.

3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.

4. Finansowanie zadań Ośrodka następuje:

1) ze środków budżetu gminy;

2) z dotacji celowych z budżetu państwa;

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.


Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »