| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 ze zm.) u c h w a l a

§ 1. Uchylić uchwałę Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIX/231/05 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

§ 2. Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/105/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 31 stycznia 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 473 ze zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

3) uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr VII/30/91 z dnia 27 września 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie;

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);

6) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z 2005 r. ze zm.);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz.1493 ze zm.);

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.);

11) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.);

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.);

14) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krupski Młyn.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Krupski Młyn.

2. Ośrodek ma siedzibę w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3.

§ 4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Krupski Młyn, zwany dalej Wójtem Gminy.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych.

§ 6. 1. Ośrodek realizując zadania współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 Ośrodek w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust. 2.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 7. 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

4. Upoważnienie, o którym mowa może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.

5. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników, w stosunku do których wykonuje czynności pracodawcy.

§ 9. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 10. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Krupski Młyn.

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i o rachunkowości.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy sporządzany przez Kierownika na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy.

3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.

4. Finansowanie zadań Ośrodka następuje:

1) ze środków budżetu gminy;

2) z dotacji celowych z budżetu państwa;

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.


Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »