| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Kłomnice; Wójta Gminy Mstów

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

§   1.   1.   Na podstawie :  

1)   art. 3   ust. 2   pkt 14 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005r. Nr 236, poz.2008 z   późn. zm.),  

2)   art. 11 ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.),  

3)   art. 10 ust. 1   i art. 74 ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

4)   uchwały Nr 21/IV/2011Rady Gminy Kłomnice z   dnia 07.02.2011r w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z   innymi gminami w   sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu,  

5)   uchwały Nr XIX/142/2012 Rady Gminy Mstów z   dnia 17 lutego 2012r. w   sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu. Gmina Mstów powierza Gminie Kłomnice wykonanie zadania własnego gminy, polegającego na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami poprzez wyłapywanie bezdomnych psów i   kotów oraz utrzymanie ich w   schronisku dla zwierząt na okres 3   lat.  

2.   Zadanie, o   którym mowa w   ust. 1   będzie w   imieniu Gminy Kłomnice realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w   Jamrozowiźnie, będące jednostką organizacyjną Gminy Kłomnice, które zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów i   kotów, ich przewiezieniem do schroniska oraz utrzymaniem zwierząt.  

3.   Każda interwencja w   sprawie wyłapania zwierzęcia zostanie podjęta w   dni robocze w   czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia.  

4.   Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną oznaczone w   sposób elektroniczny za pomocą mikroczipa.  

5.   Każdorazowo fakt wyłapania zwierzęcia zostanie potwierdzony w   Urzędzie Gminy lub u   sołtysa wsi, w   której przeprowadzono interwencję.  

§   2.   1.   Z tytułu realizacji zadania, o   którym mowa w   § 1   porozumienia Gmina Mstów przekaże w   każdym roku kalendarzowym dotację celową Gminie Kłomnice w   kwocie 54 000,00 złotych (słownie : pięćdziesiąt cztery tysiące). Ewentualna zmiana kwoty dotacji wymaga zmiany porozumienia.  

2.   Kwota, o   której mowa w   ust. 1   obejmuje koszt schwytania do 30 sztuk zwierząt rocznie (z tym, że za pierwszy rok uznaje się okres od 01.03.2012 do 31.12.2012) oraz ich transport do schroniska. Kwota obejmuje także koszt pobytu schwytanych zwierząt w   schronisku oraz opiekę weterynaryjną przez okres jednego roku od wyłapania.  

3.   Gmina Mstów zobowiązuje się do dokonywania wpłat dotacji w   czterech ratach na rachunek Gminy Kłomnice nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001. W   roku 2012 pierwsza rata w   wysokości 13 500,00zł zostanie zapłacona do dnia 31 marca 2012r, pozostałe w   takiej samej wysokości do końca każdego kwartału kalendarzowego. W   latach następnych raty są płatne do końca każdego kwartału kalendarzowego danego roku.  

4.   Kwota dotacji celowej może ulec zmianie w   kolejnych latach obowiązywania porozumienia tj. po uwzględnieniu zmiany kosztów wykonania zadania będącego przedmiotem porozumienia przy czym nie może być niższa od kwoty ustalonej w   ust. 1.  

5.   Wszelkie inne usługi, tj. wykraczające poza zakres ustalony w   § 1   porozumienia, świadczone przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w   Jamrozowiźnie na rzecz Gminy Mstów będą rozliczane na podstawie aktualnego cennika usług. Na dzień podpisania porozumienia obowiązuje Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 22/2011 z   dnia 24.02.2011r. O   każdej zmianie Gmina Kłomnice powiadamia Gminę Mstów w   termine 7   dni od daty wydania zarządzenia.  

§   3.   Porozumienie obejmuje okres od 01.03.2012 roku do 28.02.2015 roku.  

§   4.   Strony ustalają, że wszelkie szczegóły dotyczące przekazywania i   rozliczania dotacji zawarte zostaną w   odrębnej umowie zawartej w   trybie art. 250 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   5.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wójt Gminy Mstów  


mgr   Adam   Jakubczak

Wójt Gminy Kłomnice  


mgr   Adam   Zając

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »