| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010r. w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (jedn. tekst z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst z   2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 z   późn.zm.).  

  *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1.   dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),  

2.   dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie - z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

Rada Miasta Radzionków uchwala co następuje:  

§   1.  

W § 1   uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z   dnia 29 października 2010r. w   sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w   podatku od nieruchomości na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie: "1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  

a)   wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w   zakresie działania gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych;  

b)   wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w   wodę w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst Dz.U. z   2006r. Nr 123, poz. 858 z   póżn.zm.)";  

2)   dopisuje się ust. 6   w brzmieniu: "6. Budynki lub ich części stanowiące lokale socjalne oraz komunalne wykorzystywane do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami";  

3)   dopisuje się ust. 7   w brzmieniu: "7. Grunty, budynki lub ich części użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, kulturalne, oświatowe, pomocy społecznej, krzewienia kultury fizycznej i   sportu".  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »