| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010r. w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (jedn. tekst z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst z   2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 z   późn.zm.).  

  *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1.   dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),  

2.   dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie - z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

Rada Miasta Radzionków uchwala co następuje:  

§   1.  

W § 1   uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z   dnia 29 października 2010r. w   sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w   podatku od nieruchomości na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie: "1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  

a)   wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w   zakresie działania gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych;  

b)   wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w   wodę w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst Dz.U. z   2006r. Nr 123, poz. 858 z   póżn.zm.)";  

2)   dopisuje się ust. 6   w brzmieniu: "6. Budynki lub ich części stanowiące lokale socjalne oraz komunalne wykorzystywane do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami";  

3)   dopisuje się ust. 7   w brzmieniu: "7. Grunty, budynki lub ich części użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, kulturalne, oświatowe, pomocy społecznej, krzewienia kultury fizycznej i   sportu".  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »