| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/424/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/181/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr   197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XV/181/07 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 sierpnia 2007 r. w   sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie:  

Uchwała ma zastosowanie do lokali stanowiących własność gminy, pozostających w   jej zarządzie, lokali pozostających w   posiadaniu komunalnych spółek gminnych bądź lokali znajdujących się w   nieruchomościach, na których gmina ustanowiła prawo użytkowania. ;

2)   w § 2   ust. 3a   otrzymuje brzmienie:  

W przypadku niezłożenia w   terminie przez dotychczasowego dzierżawcę wniosku o   przedłużenie obowiązywania umowy dzierżawy lokalu, wydzierżawiający, na wniosek użytkownika lokalu, może wyrazić zgodę na wyłączenie z   przetargu i   wydzierżawienie lokalu poza przetargiem, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:  

1)   użytkownik lokalu nie posiada zaległości z   tytułu czynszu i   innych opłat wobec wydzierżawiającego oraz z   tytułu należności gminy Bytom pobieranych przez Urząd Miejski w   Bytomiu,  

2)   użytkownik lokalu nadal prowadzi w   nim działalność w   zakresie określonym w   poprzednio obowiązującej umowie dzierżawy. ;

3)   w § 4   po wyrazie: "gminy" dodaje się przecinek i   wyrazy: "spółek, których jedynym udziałowcem jest gmina Bytom";  

4)   w § 5:  

a)   w ust. 1:  

-   wyrazy: "Prezydent Miasta" zastępuje się wyrazami: "Wynajmujący/ wydzierżawiający",  

-   w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem, a   następnie dodaje się lit. d w   brzmieniu:  

podmiotom zajmującym bez tytułu prawnego lokale usytuowane w   nieruchomościach, które zostały przejęte do zasobu nieruchomości gminy Bytom. ,

b)   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Z   wyjątkiem sytuacji wskazanej w   § 5   ust. 1   lit. d, w   pozostałych sytuacjach wskazanych w   niniejszym paragrafie zawarcie umowy następuje w   kolejnym dniu po wygaśnięciu umowy z   dotychczasowym najemcą/dzierżawcą lokalu. ;

5)   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1.   Wysokość stawek oraz warunki dzierżawy i   najmu lokali użytkowych innych niż ustalone w   drodze przetargu określi Prezydent Miasta w   formie zarządzenia.  

2.   Wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych innych niż ustalone w   drodze przetargu ustala jako stawkę wyjściową Prezydent Miasta w   drodze zarządzenia, uwzględniając położenie lokalu oraz rodzaj prowadzonej działalności.  

3.   Wysokość stawki czynszu za 1   m 2 powierzchni lokalu nie może być niższa od faktycznych kosztów utrzymania lokalu, ponoszonych przez wynajmującego.  

4.   Wysokość stawki czynszu za 1   m 2 powierzchni lokalu przeznaczonego na działalność statutową organizacji społecznych, fundacji i   stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej ustala się w   wysokości 20 % stawki określonej w   ust. 3   z zastrzeżeniem ust. 5.  

5.   Za powierzchnię podnajętą przez organizacje, o   których mowa w   ust. 4, wysokość stawki czynszu nie może być niższa od faktycznych kosztów utrzymania lokalu, ponoszonych przez wynajmującego, przy czym stawka czynszu za powierzchnię podnajętą na działalność statutową nie może być niższa niż 20 % faktycznych kosztów utrzymania lokalu. ;

6)   w § 10 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Na wniosek najemcy/dzierżawcy lokalu użytkowego, który nie posiada zaległości z   tytułu czynszu i   innych opłat wobec wynajmującego/wydzierżawiającego oraz z   tytułu należności gminy Bytom pobieranych przez Urząd Miejski w   Bytomiu, wynajmujący/wydzierżawiający może zezwolić na   podnajem lub poddzierżawę części lokalu użytkowego. .

§   2.   Uchyla się uchwałę nr XVII/236/11 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 września 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały nr XV/181/07 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 sierpnia 2007 r. w   sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/424/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z   aktualnym stanowiskiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gminne przepisy regulujące zasady gospodarowania lokalami użytkowymi winny być ustanowione jako akty prawa miejscowego. Dotychczas obowiązująca w   powyższym zakresie uchwała nr XV/181/07 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 sierpnia 2007 r. w   sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, jak również jej kolejne nowelizacje nie były podejmowane w   trybie przewidzianym dla aktów prawa tego rodzaju i   wchodziły w   życie z   dniem podjęcia. Biorąc pod uwagę stanowisko Wojewody, w   niniejszej uchwale określono, że wchodzi ona w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nadając jej tym samym status prawa miejscowego.  

Jednocześnie, wobec uchylenia w   § 2   niniejszego projektu, uchwały nr XVII/236/11 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 września 2011 r., ponownie wprowadzono zapisy mające na celu dostosowanie oraz doprecyzowanie aktualnie obowiązujących uregulowań w   zakresie gospodarowania komunalnym zasobem lokali użytkowych do zmian prawno-organizacyjnych wynikających z   powołania przez Radę Miejską w   Bytomiu jednostki budżetowej Gminy Bytom pod nazwą Bytomskie Mieszkania oraz wyrażenia zgody na utworzenie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z   o.o. W   kontekście zakresu zadań realizowanych przez te podmioty, konieczne jest dokonanie odpowiedniej modyfikacji uchwały nr XV/181/07 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 sierpnia 2007 r. w   sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.  

Ponadto, w   związku z   koniecznością uregulowania sytuacji prawnej podmiotów zajmujących bez tytułu prawnego lokale usytuowane w   nieruchomościach, które zostały przejęte do zasobu nieruchomości gminy Bytom, wprowadzono nowy przepis § 5   ust. 1   lit. d, pozwalający na zawarcie z   nimi przez gminę odpowiednio umowy najmu lub umowy dzierżawy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »