| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17.140.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.11 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art.110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Panki  
uchwala:  

§   1.   Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pankach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XX/136/08 Rady Gminy Panki z   dnia 29 grudnia 2008r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pankach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 17.140.2012    
Rady Gminy Panki    
z dnia 20 kwietnia 2012 r.  
 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pankach  

Rozdział 1.
Podstawa prawna działania  

§   1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Pankach  zwany dalej „Ośrodkiem” działa w   szczególności na podstawie:  

1.   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

2.   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

3.   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009r. Nr175, poz.1362 z   późn. zm.)  

4.   aktów wykonawczych z   zakresu przepisów o   pomocy społecznej;  

5.   innych właściwych aktów prawnych, niezbędnych dla funkcjonowania jednostki i   realizacji zadań,  

6.   niniejszego statutu.  

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne  

§   2.   1.   Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w   formie jednostki budżetowej gminy Panki.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Panki.  

3.   Ośrodek ma swoją siedzibę w   budynku Urzędu Gminy w   Pankach.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania Ośrodka  

§   3.   1.   Celem działalności Ośrodka jest:  

1)   pomoc rodzinom i   osobom w   przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości;  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i   umożliwienia im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka;  

3)   doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

2.   Działalność Ośrodka jest realizowana w   postaci świadczeń i   usług na rzecz indywidualnych osób i   rodzin oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i   wdrażanie programów pomocowych, osłonowych i   profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i   społeczności gminy Panki.  

3.   Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w   szczególności:  

1)   zadania wynikające z   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej, w   tym:  

a)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;  

b)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;  

c)   organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania; udzielanie schronienia,  

d)   zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;  

e)   kierowanie do domu pomocy społecznej;  

f)   sprawienie pogrzebu, w   tym osobom bezdomnym;  

g)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin;  

h)   pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i   rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;  

i)   realizację zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

j)   podejmuje działania w   celu pozyskania środków finansowych przeznaczonych na raalizację zadań.;  

k)   podejmowanie innych działań wynikających z   potrzeb środowiska lokalnego, w   szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i   wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;  

l)   opracowywanie i   realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;  

ł) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i   rodzin dotkniętych przemocą, w   celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;  

m)   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych;  

n)   przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę sytuacji społecznej i   demograficznej.  

2)   zadania wynikające z   innych ustaw, w   tym:  

a)   ustalanie i   wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych;  

b)   prowadzenie zadań gminy związanych z   postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z   funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

c)   prowadzenie zadań związanych z   przeciwdziałaniem przemocy w   rodzinie na podstawie ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie;  

d)   prowadzenie pracy z   rodziną oraz ponoszenie wydatków na opiekę i   wychowanie dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej na podstawie ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej;  

e)   prowadzenie postępowania i   wydawanie decyzji administracyjnych o   prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w   ustawie z   dnia                           27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

f)   ustalanie i   wypłacanie dodatków mieszkaniowych  na zasadach określonych w   ustawie z   dnia                           21 czerwca 2001 o   dodatkach mieszkaniowych;  

§   4.   1.   Ośrodek realizuje również zadania wynikające z   innych przepisów prawa w   zakresie w   nich określonym.  

2.   Ośrodek wykonuje także inne zadania określone uchwałami Rady Gminy Panki i   zarządzeniami Wójta Gminy Panki oraz zadania wynikające z   zawartych porozumień.  

Rozdział 4.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   5.   1.   Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Panki.  

2.   Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda  

Śląski.  

3.   Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i   rozwoju na terenie gminy Panki.  

§   6.   1.   Pracą Ośrodka kieruje Kierownik i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Kierownika Ośrodka zatrudnia i   zwalnia Wójt Gminy Panki.  

3.   Kierownik wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego, któremu powierza obowiązki i   odpowiedziałność w   zakresie przewidzianym w   art. 54 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych.  

4.   Kierownik działa na podstawie upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy Panki i   ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie jednostki.  

5.   Kierownik jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i   dokonywania czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   Ośrodku.  

6.   Do realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, wprowadzania regulaminów i   instrukcji dotyczących funkcjonowania jednostki.  

7.   Kierownik Ośrodka jest umocowany w   ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i   dokonywania czynności prawnych związanych z   funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji, banków.  

8.   Kierownik może ustanowić za zgodą Wójta Gminy Panki swojego pełnomocnika procesowego .  

9.   Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Panki.  

§   7.   1.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Panki.  

2.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Panki coroczne sprawozdanie z   zakresu działalności Ośrodka, przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy społecznej oraz w   zakresie wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej oraz w   zakresie realizowanych zadań innych niż wymienione.  

§   8.   Strukturę organizacyjną, zasady działania Ośrodka i   szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, który jest wprowadzany zarządzeniem Kierownika i   zatwierdzony przez Wójta Gminy Panki.  

Rozdział 5.
Zasady gospodarki finansowej  

§   9.   1.   Ośrodek jest jednostką budżetową w   rozumieniu ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i   wydatki.  

4.   Środki finansowe Ośrodka pochodzą z   budżetu gminy i   z budżetu państwa.  

5.   Ośrodek w   celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.  

6.   Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   10.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »