| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt.6 i   art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późń. Zm.) oraz na podstawie art. 17 ust 1   pkt. 11, art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 o   pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.)  

Rada Gminy Kozy  
uchwala:   Szczegółowe warunki przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z   opłat, jak również tryb ich pobierania.  

Rozdział 1.
Warunki przyznawania usług opiekuńczych  

§   1.   Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w   zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w   miarę możliwości zapewnienie kontaktów z   otoczeniem.  

§   2.   Pomoc w   formie usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania przysługuje:  

1.   Osobie samotnej, która z   powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a   jest jej pozbawiona.  

2.   Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a   rodzina, a   także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

§   3.   Usługi opiekuńcze przyznaje się w   formie decyzji administracyjnej w   oparciu o   przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z   urzędu.  

§   4.   Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług w   zakresie ustalonym w   drodze wywiadu środowiskowego.  

§   5.   Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.  

Rozdział 2.
Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego i   całkowitego zwolnienia z   opłat  

§   6.   1.   Odpłatność za usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania ustala się w   zależności od kwoty dochodu osoby korzystającej z   usług z   podziałem na:  

-   dochód osoby samotnej,  

-   dochód osoby w   rodzinie, Tabela stanowiąca zał.  nr 1   ustala częściowe zwolnienie z   odpłatności z   podziałem na:  

-   osoby samotne, osoby samotnie gospodarujące,  

-   osoby w   rodzinie. W   zależności od wysokości dochodu osoby korzystającej z   usług opiekuńczych, opłata będzie pobierana procentowo. k\Koszt 1   godziny pracy opiekunki (zał. nr 2) ustalono na kwotę 13 zł skalkulowaną wg średniego wynagrodzenia jakie uzyskują opiekunki świadczące usługi opiekuńcze.  

2.   Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z   pomocy społecznej na zasadach określonych w   art. 9   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   7.   Formę pomocy w   ramach usług opiekuńczych oraz wysokości odpłatności za te usługi określa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   drodze decyzji administracyjnej.  

§   8.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach udokumentowanych wywiadem środowiskowym, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu kosztu usługi stanowiłoby nadmierne obciążenie lub zniweczyłoby sutki udzielanej pomocy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania tego zwrotu, umorzyć kwotę odpłatności lub odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty – zgodnie z   art. 104 ust. 4   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   9.   Odpłatność za usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania ponoszona przez świadczeniobiorców stanowi dochód gminy.  

Rozdział 3.
Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze  

§   10.   Wysokość należności z   tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z   wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.  

§   11.   Zapłata należności za usługi opiekuńcze jest realizowana w   formie wpłaty do kasy GOPS na podstawie dowodu wpłaty KP.  

§   12.   Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać wpłacona do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w   którym wykonano usługi.  

§   13.   Traci moc uchwała Nr XIX/128/2004 Rady Gminy w   Kozach z   dnia 29 października 2004r. w   sprawie szczegółowych warunków przyznawania i   odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i   pobierania opłat za usługi.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Bożena   Sadlik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/111/12    
Rady Gminy Kozy    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

Tabela odpłatności za usługi:  

 

Dochód na osobę wg kryterium dochodowego art. 8   ustawy o   pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności liczona wg kosztów usługi w   %  

Osoba samotna  

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  

Od 101% do 120%  

5  

10  

20  

Od 121% do 150%  

10  

15  

25  

Od 151% do 170%  

15  

20  

30  

Od 171% do 200%  

20  

25  

35  

Od 201% do 230%  

25  

30  

40  

Od 231% do 250%  

30  

35  

45  

Od 251% do 280%  

35  

40  

50  

Od 281% do 300%  

40  

45  

55  

Od 301% do 320%  

45  

50  

60  

Od 321% do 350%  

50  

55  

65  

Od 351% do 370%  

55  

60  

70  

Od 371% do 400%  

60  

65  

75  

Od 401% do 450%  

65  

70  

80  

Od 451% do 500%  

70  

75  

85  

Od 501% do 600%  

75  

80  

90  

Od 601% do 700%  

80  

90  

100  

Od 701% do 800%  

90  

100  

100  

Od 801% do powyżej  

100  

100  

100  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/111/12    
Rady Gminy Kozy    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

Kalkulacja kosztów jednej godziny pracy opiekunki świadczącej usługę opiekuńczą.  

Przy kalkulacji w/w kosztu uwzględniono:  

średnią miesięczną płacę wraz z   pochodnymi, opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze: jest to kwota 2226 zł brutto.  

2226 zł dzielone przez średnio 168 godz. pracy miesięcznie – 13.25 zł.  

Koszt jednej godziny pracy  -   13 zł   słownie: trzynaście złotych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »