| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/464/12 Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu Bytomskiego Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów prawnych i   innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącego funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Statut Bytomskiego Centrum Kultury, nadany uchwałą nr X/141/07 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 22 maja 2007 r. r. w   sprawie nadania statutu Bytomskiemu Centrum Kultury z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Żeromskiego 27 otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Traci moc uchwała nr X/141/07 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 22 maja 2007 r. w   sprawie nadania statutu Bytomskiemu Centrum Kultury z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Żeromskiego 27.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Pełniący funkcje organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/464/12    
Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

Statut Bytomskiego Centrum Kultury  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Bytomskie Centrum Kultury, zwane w   dalszej części statutu BCK jest gminną samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn: Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późń. zm.);  

2)   aktu o   jego utworzeniu, tj. uchwały Rady Miejskiej w   Bytomiu nr XXIX/232/92 z   dnia 28 stycznia 1992   r. w   sprawie utworzenia samodzielnego zakładu budżetowego "Centrum Sztuki" w   Bytomiu, ul.   Żeromskiego 27 z   późniejszymi zmianami;  

3)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą BCK jest miasto Bytom – adres: 41-902 Bytom, pl. Karin Stanek 1.  

2.   Terenem działania BCK jest Gmina Bytom.  

3.   BCK używa pieczątki podłużnej o   treści: „Bytomskie Centrum Kultury. NIP 626-001-27-47" uzupełnionej o   dane teleadresowe.  

§   3.   BCK jest samorządową, gminną instytucją kultury o   charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną i   gospodarującą samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzącą samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.  

§   4.   1.   Funkcje organizatora instytucji pełniącego czynności kontrolno-nadzorcze nad BCK wykonuje Gmina Bytom, poprzez swoje organy.  

2.   Gmina Bytom poprzez swoje organy posiada uprawnienia w   zakresie:  

1)   przekształcania i   likwidacji instytucji oraz uchwalania i   dokonywania zmian w   statucie (Rada Miejska w   Bytomiu);  

2)   powoływania i   odwoływania dyrektora BCK oraz sprawowania merytorycznego i   finansowego nadzoru i   kontroli nad działalnością BCK (Prezydent Miasta).  

3.   BCK jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Bytom, prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w   Bytomiu pod numerem 4.  


 

Rozdział 2.
Cele i   zadania BCK  

§   5.   Celem BCK jest tworzenie, upowszechnianie i   ochrona kultury, wspieranie oraz promocja edukacji kulturalnej i   inicjatyw kulturalnych w   mieście.  

§   6.   Do podstawowych zadań BCK należy:  

1)   wspieranie wartości określających tożsamość kulturową społeczności lokalnej;  

2)   tworzenie i   wystawianie oryginalnych realizacji artystycznych w   różnych dziedzinach sztuki;  

3)   badanie oczekiwań społecznych wobec kultury;  

4)   włączanie w   życie kulturalne dorobku mniejszości etnicznych;  

5)   tworzenie warunków rozwoju profesjonalnych i   amatorskich dzieł artystycznych;  

6)   współdziałanie w   sferze kultury z   innymi podmiotami i   innymi miastami.  

§   7.   Cele i   zadania ustalone w   § 5   i § 6   realizowane są w   szczególności poprzez:  

1)   przygotowanie i   publiczne wystawianie produkcji artystycznych z   zakresu różnych dziedzin sztuki;  

2)   prezentowanie i   promowanie twórców, ze szczególnym uwzględnieniem artystów bytomskich;  

3)   upowszechnianie zjawisk nowatorskich w   kulturze;  

4)   organizowanie festiwali, przeglądów, wystaw, wieczorów autorskich, poetyckich, koncertów, spektakli, aukcji, itp.;  

5)   prowadzenie działalności impresaryjnej;  

6)   inicjowanie i   prowadzenie badań oczekiwań społecznych wobec kultury;  

7)   dokumentowanie działalności BCK;  

8)   prowadzenie działalności handlowej m.   in. w   zakresie sprzedaży dzieł sztuki, publikacji i   wydawnictw, filmów, nagrań, wynajem pomieszczeń;  

9)   wykonywanie innych działań dotyczących różnych form działalności kulturalnej;  

10)   edukację kulturalną;  

11)   działania informacyjne, reklamowe i   wydawnicze.  

§   8.   BCK współpracuje z:  

1)   instytucjami kultury w   kraju i   zagranicą w   tym m.in. z: centrami kultury, muzeami, galeriami, teatrami, ośrodkami sztuki filmowej;  

2)   szkołami artystycznymi;  

3)   placówkami oświatowymi;  

4)   środowiskami naukowymi i   artystycznymi;  

5)   organizacjami pozarządowymi w   rozumieniu ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie;  

6)   samorządami lokalnymi;  

7)   środkami masowego przekazu;  

8)   innymi podmiotami.  


 

Rozdział 3.
Ogólne zasady zarządzania i   organizacji BCK  

§   9.   1.   BCK kieruje dyrektor, który zarządza instytucją i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

2.   Dyrektor BCK powoływany i   odwoływany jest przez Prezydenta Miasta, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach prawnych z   tego zakresu.  

3.   Do zadań dyrektora należy w   szczególności:  

1)   prowadzenie działalności zgodnej ze statutem;  

2)   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   rozdziale 2   niniejszego statutu oraz w   regulaminie organizacyjnym;  

3)   ogólne kierownictwo w   zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i   ekonomiczno-finansowych;  

4)   dbałość o   mienie i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz posiadanymi środkami;  

5)   przedstawianie właściwym instytucjom i   organom nadzoru planów działalności BCK oraz wniosków i   sprawozdań merytorycznych i   finansowych zgodnych z   wymogami organizatora;  

6)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych;  

7)   zatrudnianie, zwalnianie i   awansowanie pracowników;  

8)   ustalanie zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników;  

9)   ustalanie zasad wynagradzania pracowników BCK w   oparciu o   regulamin wynagradzania, zgodny z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w   BCK.  

4.   Prezydent Miasta może powołać (w drodze konkursu) i   odwołać zastępcę dyrektora BCK.  

§   10.   Organizację wewnętrzną BCK oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz opinii działających w   BCK organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   11.   1.   BCK może posiadać filie.  

2.   Filie powołuje dyrektor BCK po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta.  

3.   Wykaz adresowy placówek filialnych stanowi załącznik do niniejszego statutu.  

§   12.   1.   Społecznym organem opiniodawczo-doradczym dyrektora BCK jest Rada Programowa powoływana przez Prezydenta Miasta Bytomia.  

2.   Skład i   regulamin działania Rady Programowej określa Prezydent Miasta w   zarządzeniu.   

Rozdział 4.
Mienie i   finanse BCK  

§   13.   1.   BCK prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o   przepisy: ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   rachunkowości oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy BCK ustalany przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji udzielanej przez organizatora.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent Miasta.  

§   14.   Źródłami finansowania działalności BCK są:  

1)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;  

2)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

3)   dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa i   jednostek samorządu terytorialnego, w   szczególności środki przekazane przez organizatora w   formie dotacji:  

a)   podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów;  

b)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;  

c)   celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

4)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych w   formie darowizn, zapisów i   subwencji oraz z   innych źródeł.  

§   15.   Oświadczenia woli w   imieniu BCK składa dyrektor. Jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.  


 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.  

§   16.   BCK może prowadzić inną działalność niż kulturalna na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Dochody z   tej działalności przeznacza się na cele statutowe.  

§   17.   Statut BCK nadaje i   zmienia Rada Miejska w   Bytomiu w   formie uchwały.  

 

 

 

Pełniący funkcje organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do statutu    
Bytomskiego Centrum Kultury  
 

Wykaz placówek filialnych Bytomskiego Centrum Kultury  

1.   Placówka Filialna nr 1  

Centrum Sztuki Współczesnej "Kronika"    

Rynek 26  

41-902 Bytom  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/464/12
Pełniącego funkcje organów Miasta Bytom działającego za Radę Miejską
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiana statutu Bytomskiego Centrum Kultury wynika z   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2011 r. nr 207, poz. 1230) w   związku z   ustawą z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 z   późń. zm.)  

W związku z   powyższym, w   wyniku zmian ustawowych, bieżącej analizy działalności BCK i   doświadczeń w   jego zarządzaniu wprowadzono niezbędne zmiany do statutu.  

Zmiany wprowadzone do statutu BCK:  

-   zmiana adresu BCK (z ul. Żeromskiego 27 na pl. Karin Stanek 1   w Bytomiu);  

-   sformułowanie zapisu o   powoływaniu dyrektora zgodnie z   właściwymi przepisami prawnymi (odesłanie do ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej);  

-   sformułowanie zapisu o   możliwości i   trybie powołania zastępcy dyrektora BCK;  

-   określenie podstawy gospodarki finansowej oraz źródeł finansowania BCK zgodnie z   treścią art.   27 ust. 3   oraz art. 28 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej;  

-   dokonano zmian w   systematyce wewnętrznej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »