| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 127/XII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 3   ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm.), Rada Gminy Mykanów uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w   gminie Mykanów stwierdzając, iż nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów przyjętego uchwałą  
nr 108/XII/2000 z   dnia 25 lutego 2000 r., zmienionego uchwałą nr 354/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanów  
z dnia 17 września 2010 r.  

2.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar  
o powierzchni około 5,65 ha położony w   południowej części miejscowości Wola Kiedrzyńska między pasem drogowym ul. Mykanowskiej a   granicą administracyjną gminy Mykanów.  

3.   Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.  

§   2.   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z   integralnych części:  

1)   tekstowej, której treść stanowi niniejsza uchwała,  

2)   graficznej sporządzonej w   formie rysunku planu w   skali 1:1000 wykonanego na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały, będącej integralną częścią planu.  

2.   Pozostałymi załącznikami do uchwały są:  

1)   załącznik nr 2   – stwierdzenie Rady Gminy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w   gminie Mykanów nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów,  

2)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie Rady Gminy Mykanów o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   3.   1.   Ustalenia planu zawarto w   następujących rozdziałach:  

1)   Rozdział 1   – Przepisy ogólne,  

2)   Rozdział 2   – Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego,  

3)   Rozdział 3   – Przeznaczenie terenów oraz ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów,  

4)   Rozdział 4   – Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu,  

5)   Rozdział 5   – Zasady ochrony środowiska,  

6)   Rozdział 6   – Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej,  

7)   Rozdział 7   – Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości,  

8)   Rozdział 8   – Sposoby i   terminy tymczasowego urządzania i   użytkowania terenów,  

9)   Rozdział 9   – Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa  
w art. 36 ust. 4,  

10)   Rozdział 10 – Przepisy końcowe.  

2.   Część graficzna planu zawiera:  

1)   oznaczenia będące ustaleniami planu:  

a)   granice obszaru objętego planem,  

b)   granice administracyjne gminy,  

c)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

d)   symbole identyfikujące przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:  

-   PU   – zabudowa produkcyjno – usługowa  

-   U   – zabudowa usługowa,  

-   MNU   – zabudowa mieszkaniowo – usługowa,  

-   MN   – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

-   MNR   – zabudowa mieszkaniowa z   terenami rolnymi,  

-   KDZ   – droga publiczna zbiorcza,  

-   KDD   – droga dojazdowa  

e)   nieprzekraczalne linie zabudowy,  

f)   zasięg stref technologicznych wzdłuż linii przesyłowych wysokiego napięcia,  

2)   oznaczenia o   charakterze informacyjnym:  

a)                 trasy przesyłowych linii  elektroenergetycznych wysokiego napięcia,  

b)                 trasa wodociągu ǿ300mm,  

c)                 lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej,  

d)                 numery i   granice działek ewidencyjnych.  

§   4.   Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające określenia ustaleń  
w zakresie:  

1)   zasad ochrony przyrody i   krajobrazu kulturowego,  

2)   zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

3)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  

4)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

§   5.   1.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

2)   obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w   granicach określonych na rysunku planu;  

3)   terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem identyfikacyjnym;  

4)   przeznaczeniu podstawowym- należy przez to rozumieć ustalone w   planie przeznaczenie terenu określające sposób zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania, które winno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i   któremu winny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne;  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym- należy przez to rozumieć ustalone w   planie przeznaczenie terenu określające sposób zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania, które uzupełnia, wzbogaca lub zastępuje przeznaczenie podstawowe na warunkach określonych w   ustaleniach planu, przy czym powierzchnia zabudowy obiektów o   przeznaczeniu dopuszczalnym w   granicach poszczególnych działek budowlanych nie może przekraczać 30%,  

6)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków i   budowli nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej; linia ta, o   ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej, nie dotyczy balkonów, okapów, wykuszy oraz wejść i   elementów z   nimi powiązanych jak schody, podesty i   pochylnie dla niepełnosprawnych,  

7)   zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków wraz z   obiektami  
i urządzeniami budowlanymi oraz innymi elementami zagospodarowania terenu niezbędnymi dla funkcjonowania tych budynków,  

8)   nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe będące nośnikiem informacji wizualnej w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi  
i zamocowaniem, niebędący znakiem drogowym lub informacyjnym ustawionym przez gminę;  

9)   usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych świadczonych na rzecz ludności przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i   ogólnospołecznej, nie związanych z   procesami produkcyjnymi,  

10)   zabudowie produkcyjnej – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z   prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z   wytwarzaniem dóbr materialnych.  

2.   Pozostałe określenia użyte w   niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z   definicjami zawartymi w   przepisach odrębnych.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   6.   1.   Zapewnienie ładu przestrzennego na obszarze objętym planem wymaga:  

1)   wykreowania kompozycji urbanistycznej zespołu zabudowy wielofunkcyjnej o   charakterze podmiejskim,  

2)   kształtowania elementów zagospodarowania w   sposób umożliwiający minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.  

2.   Dla kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów ustala się:  

1)   nakaz stosowania ujednoliconych form, wystroju architektonicznego i   skali projektowanych obiektów oraz elementów zagospodarowania w   granicach jednej działki budowlanej lub zespołu budynków objętych jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym,  

2)   zasadę lokalizacji ogrodzeń, wyłącznie ażurowych, w   liniach rozgraniczających projektowanych dróg  
z możliwością lokalnego wycofania do 1,5m, w   miejscach sytuowania bram wjazdowych,  

3)   zasadę stosowania kolorystyki tynków o   niskiej intensywności zabarwienia i   kolorów pokryć dachowych nawiązujących do naturalnego koloru dachówki ceramicznej,  

4)   nakaz zaspokajania 100% potrzeb parkingowych związanych z   realizowanym przedsięwzięciem  
w granicach nieruchomości, na której przedsięwzięcie jest realizowane,  

5)   obowiązek stosowania rozwiązań odpowiadających potrzebom osób niepełnosprawnych.  

3.   Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się:  

1)   wyznaczanie dróg wewnętrznych zapewniających bezpieczny dojazd do projektowanej zabudowy,  

2)   prowadzenie tras urządzeń liniowych infrastruktury technicznej w   pasach drogowych projektowanych dróg,  

3)   możliwość sytuowania budynków w   granicy działki pod warunkiem, że projektowany budynek będzie przylegał powierzchnią swej ściany do ściany budynku istniejącego lub projektowanego na działce sąsiedniej,  

4)   możliwość lokalizacji urządzeń reklamowych, wyłącznie w   formie szyldów, tablic, plansz, neonów,  
o powierzchni nie większej niż 3,0m²:  

a)   na elewacjach budynków, do wysokości gzymsu pierwszej kondygnacji,  

b)   na ogrodzeniach, przy czym górna krawędź szyldu lub tablicy nie może przekraczać wysokości ogrodzenia.  

4.   Na obszarze objętym planem wprowadza się:  

1)   zakaz lokalizacji:  

a)   obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ,  

b)   handlu giełdowego i   targowiskowego,  

c)   otwartych powierzchni składowych i   baz transportowych,  

d)   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 3   października 2008r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z   późn. zm.), z   wyłączeniem sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej  
i dróg publicznych,  

2)   ograniczenie wielkości obsady zwierzęcej do 3   DJP w   granicach jednej nieruchomości,  

3)   zakaz realizacji inwestycji i   prowadzenia usług związanych z   gospodarowaniem odpadami,  
w rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 1   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz. U. Z   2007r. Nr 39, poz. 251 z   późn. zm.),  

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów oraz ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenów  

§   7.   Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenów ustala się dla poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych symbolem.  

§   8.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   PU   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjno - usługowa z   niezbędnym zapleczem magazynowym i   administracyjno – socjalnym,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – usługi związane z   prowadzoną działalnością, drogi wewnętrzne, parkingi, place manewrowe, infrastruktura techniczna, zieleń,  

2.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0m od krawędzi jezdni ul. Mykanowskiej,  

2)   intensywność zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki lub terenu: min. 0,4 – max. 1,2, przy czym udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym – nie więcej niż 45%,  

3)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki lub terenu  - min. 20%,  

4)   miejsca do parkowania:  

a)   minimalna liczba miejsc z   uwzględnieniem bilansowania potrzeb przy zastosowaniu następujących wskaźników: 1   miejsce na 4   zatrudnionych na jedną zmianę, 1   miejsce na 30,0m 2 powierzchni użytkowej usług, 4   miejsca dla dostawców i   dystrybutorów,  

b)   sposób realizacji – w   formie zorganizowanego zespołu parkingowego; dopuszcza się możliwość wykonania 30% ilości wymaganych miejsc postojowych w   obrysie budynków lub pod poziomem terenu; dostawa i   dystrybucja towarów wyłącznie z   terenu objętego przedsięwzięciem inwestycyjnym.  

3.   Gabaryty zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   geometria dachów – dachy płaskie lub wielospadowe o   kącie nachylenia połaci nie większym niż 40°,  
z dopuszczeniem możliwości stosowania rozwiązań indywidualnych dostosowanych do wymagań technologicznych i   konstrukcji budynku,  

2)   wysokość budynków – do 11,0m i   nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne.  

4.   Zachowuje się zabudowę istniejącą z   możliwością rozbudowy, nadbudowy  
i realizacji nowych obiektów na warunkach określonych w   ust. 2   i 3.  

§   9.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   U   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa z   niezbędnym zapleczem magazynowym  
i administracyjno - socjalnym,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne - zieleń urządzona, obiekty małej architektury, place gier i   zabaw, oczka wodne, dojścia, dojazdy, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0m od krawędzi jezdni ul. Mykanowskiej i   6,0m od krawędzi jezdni projektowanej drogi dojazdowej KDD,    

2)   intensywność zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki lub terenu: min. 0,3 – max. 1,0  
przy czym udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym – nie więcej niż 40%,  

3)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki lub terenu  - min. 25%,  

4)   miejsca do parkowania:  

a)   minimalna liczba miejsc z   uwzględnieniem bilansowania potrzeb przy zastosowaniu następujących wskaźników: 1   miejsce na 4   zatrudnionych, 1   miejsce na 30,0m 2 powierzchni użytkowej usług, 2   miejsca dla dostawców i   dystrybutorów,  

b)   sposób realizacji – w   formie zorganizowanego zespołu parkingowego; dopuszcza się możliwość wykonania 20% ilości wymaganych miejsc postojowych w   obrysie budynków, pod poziomem terenu; miejsca organizacji dostaw wyłącznie w   granicach terenu objętego inwestycją.  

3.   Gabaryty zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   geometria dachów – dachy płaskie lub wielospadowe o   kącie nachylenia połaci nie większym  
niż 40°,  

2)   wysokość budynków – do 11,0m i   nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne.  

§   10.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   1MNU i   2MNU   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usługowa związana z   funkcją mieszkaniową, budynki gospodarcze, garaże, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, place gier i   zabaw, oczka wodne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0m od krawędzi ul. Mykanowskiej i   6,0m od krawędzi jezdni projektowanej drogi dojazdowej KDD,  

2)   intensywność zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki lub terenu: min. 0,2 – max. 0,8  
przy czym udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu objętego jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym – nie więcej niż 35%,  

3)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki lub terenu  - min. 30%,  

4)   miejsca do parkowania:  

a)   minimalna liczba miejsc z   uwzględnieniem bilansowania potrzeb przy zastosowaniu następujących wskaźników: 1   miejsce na mieszkanie, 1   miejsce na 20,0m 2 powierzchni użytkowej usług,  

b)   sposób realizacji – w   formie ogólnodostępnych miejsc postojowych zlokalizowanych między linią rozgraniczającą drogi a   linią zabudowy; dopuszcza się realizację 50% wymaganej liczby miejsc postojowych w   obiekcie garażowym zlokalizowanym w   głębi działki.  

3.   Gabaryty zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   geometria dachów – dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o   kącie nachylenia połaci nie większym niż 45°; dla budynków gospodarczych i   garaży dopuszcza się dachy jednospadowe  
w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki,  

2)   wysokość budynków – do 10,0m i   nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wysokość budynków gospodarczych i   garaży – nie więcej niż 5,5m.  

4.   Na terenie 1MNU zachowuje się  zabudowę istniejącą z   możliwością rozbudowy, nadbudowy  
i zmiany sposobu użytkowania na warunkach określonych w   ust. 2   i 3.  

§   11.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   MN   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – budynki gospodarcze, garaże, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia rekreacji indywidualnej, baseny przydomowe, oczka wodne, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna.  

2.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m od krawędzi jezdni projektowanej drogi dojazdowej KDD  
i zgodnie z   zasięgiem określonym na rysunku planu,  

2)   intensywność zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki lub terenu: min. 0,15 – max. 0,65  
przy czym udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie więcej niż 25%,  

3)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki – min. 40%,  

4)   minimalna liczba miejsc do parkowania: 1   miejsce postojowe na mieszkanie z   możliwością realizacji  
w obrysie budynku lub w   garażu.  

3.   Gabaryty zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   geometria dachów – dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o   kącie nachylenia połaci  
w przedziale 30° do 45°; dla budynków gospodarczych i   garaży dopuszcza się dachy jednospadowe  
w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki,  

2)   wysokość budynków – do 10,0m i   nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wysokość budynków gospodarczych i   garaży – nie więcej niż 5,5m.  

§   12.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   MNR   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z   możliwością realizacji zabudowy zagrodowej w   gospodarstwach ogrodniczych,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – budynki gospodarcze, garaże, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia rekreacji indywidualnej, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się następujące parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m od krawędzi jezdni projektowanej drogi dojazdowej KDD  
i zgodnie z   zasięgiem określonym na rysunku planu,  

2)   intensywność zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki: min. 0,05 – max. 0,65  
przy czym udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie więcej niż 20%,  

3)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki – min. 50%,  

4)   minimalna liczba miejsc do parkowania z   uwzględnieniem bilansowania potrzeb przy zastosowaniu następujących wskaźników: 1   miejsce postojowe na mieszkanie, 2   miejsca postojowe związane  
z prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego; dopuszcza się możliwość realizacji miejsc postojowych w   obrysie budynku mieszkalnego lub w   garażu.  

3.   Gabaryty zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   geometria dachów – dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o   kącie nachylenia połaci  
w przedziale 30° do 45°; dla budynków gospodarczych i   garaży dopuszcza się dachy jednospadowe,  
w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki,  

2)   wysokość budynków – do 10,0m i   nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wysokość budynków gospodarczych i   garaży – nie więcej niż 6,0m.  

4.   Realizacja zagospodarowania wymaga uwzględnienia ustaleń określonych w   rozdziale 4   niniejszego planu.  

§   13.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   KDZ   i   KDD   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – pas drogowy z   obiektami budowlanymi związanymi z   obsługą uczestników ruchu drogowego,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń przydrożna, ogólnodostępne miejsca postojowe.  

2.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych, zieleni przydrożnej oraz podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem uwzględnienia docelowych parametrów projektowanych dróg,  

2)   zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,  

Rozdział 4.
Szczególne warunki  zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu  

§   14.   1.   Wyznacza się wzdłuż tras istniejących sieci energetycznych wysokiego napięcia, strefy technologiczne (zgodnie z   zasięgiem określonym na rysunku planu), dla których ustala się ograniczenia  
w użytkowaniu terenów. W   obrębie stref zabrania się:  

1)   lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów i   elementów zagospodarowania związanych ze stałym pobytem ludzi,  

2)   sadzenia roślinności wysokiej bezpośrednio pod liniami i   w odległościach mniejszych niż 10,0m od rzutu poziomego przewodu skrajnego .  

2.                 Sposób zagospodarowania terenów o   ograniczonym użytkowaniu winien uwzględniać wymagania wynikające z   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 30 października 2003r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w   środowisku oraz sposobów sprawdzania dotyczących tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007r. w   sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w   środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).  

§   15.   Dopuszcza się wykorzystanie terenów położonych w   zasięgu stref technologicznych dla realizacji zespołów zieleni niskiej urządzonej (ozdobnej), prowadzenia produkcji warzywniczej, ogrodniczej  
i szkółkarskiej lub lokalizacji odnawialnych źródeł energii z   wyłączeniem wiatrowych urządzeń prądotwórczych.  

Rozdział 5.
Zasady ochrony środowiska  

§   16.   1.   Na obszarze objętym planem określa się następujące zasady utrzymania równowagi przyrodniczej i   racjonalnej gospodarki zasobami środowiska:  

1)   dla ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ustala się:  

a)   obowiązek wyposażenia wszystkich terenów wyznaczonych w   planie w   gminny system kanalizacji sanitarnej,  

b)   zakaz wprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gruntu, niespełniających wymagań dotyczących jakości określonych w   przepisach z   zakresu ustawy prawa wodnego,  

c)   zakaz stosowania indywidualnych systemów oczyszczalnia ścieków,  

2)   dla ochrony powietrza i   ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz stosowania niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej, przy czym:  

a)   dopuszcza się ogrzewanie budynków w   oparciu o   indywidualne źródła ciepła przy stosowaniu proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza,  

b)   dla prowadzenia działalności usługowej i   produkcyjnej wprowadza się nakaz stosowania instalacji i   technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami z   zakresu prawa ochrony środowiska,  

3)   dla zapewnienia ochrony akustycznej ustala się maksymalne, dopuszczalne poziomy hałasu:  

a)   dla terenów oznaczonych symbolami  MN i   MNR jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)   dla terenów oznaczonych symbolami MNU jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,  

4)   dla ochrony próchniczej warstwy ziemi ustala się:  

a)   nakaz minimalizowania przekształceń powierzchni ziemi powodujących zmianę naturalnego ukształtowania terenu,  

b)   zasadę wykorzystania mas ziemi, wymagających przemieszczenia w   ramach prowadzonych robót budowlanych, do zagospodarowania na pozostałej części terenu niezwiązanego  
z inwestycją lub do rekultywacji powierzchni ziemi innych terenów niekorzystnie przekształconych.  

2.   Ustala się następujące zasady postępowania z   odpadami:  

1)   zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz. U. z   2010r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zmianami) oraz ustawy z   dnia 13 września 1996 o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zmianami),  

2)   na obszarze objętym planem ustala się zakaz składowania odpadów komunalnych i   przemysłowych.  

3.   Oddziaływanie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i   radionawigacyjnych emitujących pola elektroenergetyczne nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów tych pól, określonych w   przepisach rozporządzenia z   dnia 30 października 2003r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w   środowisku oraz sposobów sprawdzania i   dotrzymania tych przepisów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  

§   17.   Obszar objęty planem znajduje się w   granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Wierzchowisko” w   obrębie której obowiązują ograniczenia określone w   rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu z   dnia 3   grudnia 2009r. w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Wierzchowisko (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227,  
poz. 4585).  

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej  

§   18.   1.   Powiązanie obszaru z   zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewnia:  

1)   ul. Mykanowska, (zlokalizowana poza granicami planu) - istniejąca droga wojewódzka nr 483, planowana do poszerzenia o   pas terenu szerokości 2,0m, oznaczony symbolem KDZ,  

2)   projektowana droga dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD, o   szerokości 10,0m  
w liniach rozgraniczających (szerokość jezdni min. 5,5m) zakończona placem manewrowym  
o powierzchni min. 400m 2 .  

2.   Uzupełniającą sieć dostępu do poszczególnych działek zapewnią projektowane, nie wyznaczone na rysunku planu, tereny dróg wewnętrznych nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych.  

3.   Dopuszcza się możliwość kształtowania pasów drogowych, w   tym drogi dojazdowej KDD i   nie wyznaczonych w   planie dróg wewnętrznych, jak w   strefie zamieszkania, z   zastosowaniem rozwiązań umożliwiających spowolnienie ruchu.  

4.   W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się wyznaczenie trasy rowerowej, o   szerokości ścieżki min. 2,5m.  

§   19.   1.   Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   rozbudowę, przebudowę i   budowę nowych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem obiektów technicznych, należy realizować w   liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych lub  
w pasach drogowych dróg wewnętrznych,  

2)   dopuszcza się lokalizację nowych sieci urządzeń i   obiektów technicznych oraz innych elementów uzbrojenia terenu pomiędzy linią rozgraniczającą dany teren a   wyznaczoną w   planie linią zabudowy.  

§   20.   1.   Ustala się następujące zasady obsługi obszaru w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej, przewidzianej do rozbudowy gminnej sieci wodociągowej; dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, na sieci wodociągowej o   średnicy DN 300 należy zainstalować hydrant nadziemny, przy którym należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o   wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu,  

2)   odprowadzenie ścieków bytowych systemem istniejącej, przewidzianej do rozbudowy, sieci kanalizacji sanitarnej,  

3)   odprowadzanie ścieków przemysłowych zgodnie z   wymaganiami przepisów z   zakresu ustawy prawo wodne,  

4)   odprowadzenie wód opadowych:  

a)   z dachów – na własny teren nieutwardzony z   możliwością zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w   obrębie działki budowlanej,  

b)   z powierzchni utwardzonych, z   dróg i   parkingów systemem projektowanych kanałów deszczowych włączonych do projektowanego kanału zbiorczego w   ul. Mykanowskiej;  do czasu jego realizacji dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników odparowujących,  

5)   zaopatrzenie w   gaz – z   istniejących, przewidzianych do rozbudowy, sieci średniego ciśnienia,  

6)   zaopatrzenie w   energię elektryczną w   oparciu o   istniejące, przewidziane do rozbudowy i   projektowane urządzenia elektroenergetyczne;  

7)   zaopatrzenie w   energię cieplną z   indywidualnych źródeł ciepła, z   uwzględnieniem ustaleń  
§ 16 ust. 1   pkt 2.  

§   21.   Zachowuje się istniejący system i   urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i   infrastruktury radiokomunikacyjnej, z   możliwością  rozbudowy istniejących urządzeń; nowe kable teletechniczne i   światłowodowe należy prowadzić w   obrębie linii rozgraniczających projektowanych dróg.  

§   22.   1.   Dla sieci przesyłowych o   napięciu znamionowym powyżej 110kV dopuszcza się:  

1)   budowę nowych linii w   trasie linii istniejących,  

2)   odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i   przebudowę istniejących linii energetycznych.  

2.   Realizacja inwestycji opisanych w   ust. 1   wyłącznie pod warunkiem nie przekroczenia zasięgu istniejących stref  technologicznych.  

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   23.   Na obszarze objętym planem nie określa się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

§   24.   1.   W przypadku, o   którym mowa w   rozdziale 2   dział III ustawy o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm), ustala się następujące zasady i   warunki scalenia i   podziału nieruchomości objętych niniejszym planem:  

1)   minimalna powierzchnia działki 450,0m 2 ,  

2)   minimalna szerokość frontu działki – 9,0m,  

3)   kąt położenia granic w   stosunku do pasa drogowego – nie mniej niż 30º.  

2.   Powierzchnia wydzielanych działek winna spełniać ustalone w   planie standardy zagospodarowania dla terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi i   umożliwić lokalizację projektowanej zabudowy związanej z   podstawowym przeznaczeniem terenu zgodnie z   zasadami i   wskaźnikami określonymi  
w niniejszym planie.  

Rozdział 8.
Sposoby i   terminy tymczasowego urządzania i   użytkowania terenów  

§   25.   1.   Do czasu przebudowy ul. Mykanowskiej – drogi wojewódzkiej nr 483, na terenie oznaczonym symbolem KDZ, utrzymuje się obecny sposób zagospodarowania terenu.  

2.   Tereny oznaczone symbolem MN i   MNR,do czasu realizacji zabudowy i   zagospodarowania zgodnie z   przeznaczeniem określonym w   planie, mogą być wykorzystane w   sposób dotychczasowy na cele rekreacji indywidualnej z   zielenią urządzoną.  

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4,  

§   26.   Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Wójta Gminy Mykanów w   przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego,  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:  

1)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami PU, U, 1MNU, 2MNU, MN, MNR – 30%,  

2)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDD – 5%.  

Rozdział 10.
Przepisy końcowe  

§   27.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.  

§   28.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, w   granicach objętych planem, traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 228/XXXIV/2006 z   dnia 28 marca 2006r. w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Mykanów dla sołectwa Wola Hankowska.  

§   29.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/XII/2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

mapa planu  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 127/XII/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 25 maja 2012 r.  
 

Stwierdzenie Rady Gminy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w   gminie Mykanów nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”  

1.   Na podstawie art.   20 ust.   1 ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. Nr   80, poz.   717 z   późn. zm.) Rada Gminy Mykanów stwierdza, że   przedstawiony do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w   miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w   gminie Mykanów, nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”.  

2.   Zgodnie z   ustaleniami Studium, obszar objęty granicami przedstawionego do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w   strefie osadniczej obszarów zurbanizowanych (pas terenu wzdłuż ul. Mykanowskiej) oraz w   obszarze urbanizacji związanym z   rozwojem zabudowy wielofunkcyjnej, dla których wskazano następujące kierunki zagospodarowania:  

a)   tereny zainwestowane trwale i   zabudowane dla potrzeb infrastruktury społecznej (budownictwo: zagrodowe, jednorodzinne, letniskowe, usługi i   administracja) z   zachowaniem  dotychczasowego użytkowania z   możliwością uzupełnień i   przebudowy z   preferencją dla mieszkalnictwa i   usług oraz dopuszczeniem działalności gospodarczej,  

b)   tereny wskazane dla  lokalizacji zabudowy produkcyjno – usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   zagrodowej z   dopuszczeniem zabudowy usługowej jako podstawowej funkcji wykorzystania poszczególnych nieruchomości.  

3.   Rozwiązania przyjęte w   przedstawionym do uchwalenia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mieszczą się w   ramach kierunków zmian w   strukturze przestrzennej oraz w   przeznaczeniu terenów, które zostały określone w   treści „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów” przyjętego uchwałą nr 108/XII/2000 z   dnia 25 lutego 2000 r., zmienionego uchwałą nr 354/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanów z   dnia 17 września 2010 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 127/XII/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 25 maja 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mykanów o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w   miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w   gminie Mykanów oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych  

1.   Działając zgodnie z   art.   20 ust.   1 ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. Nr   80, poz.   717 z   późn. zm.) Rada Gminy Mykanów stwierdza, że w   związku z   uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w   miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w   gminie Mykanów, nie przewiduje się nowych inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.  

2.   Urządzenie i   utrzymanie dróg oraz finansowanie podłączeń do istniejących sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej spoczywa na właścicielach lub użytkownikach nieruchomości objętych planem.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »