| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.264.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIII/491/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/491/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, jako niezgodnej z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Katowice, działając m.in. na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, uchwaliła kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Wydany akt stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, zobowiązującego organ prowadzący szkołę do określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół , tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Ma on walor przepisu powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Rodzi to konieczność formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Rada wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02). Ustawodawca, kształtując powyższe upoważnienie rady, precyzyjnie wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazany wyżej przepis ustawy stanowi normę o charakterze iuris cogentis , formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wydającego przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień.

Tymczasem przedmiotowa uchwała pomija kwestie sposobu podziału środków na nagrody Prezydenta Miasta i dyrektora szkoły. W konsekwencji podjęta w dniu 30 maja 2012 roku uchwała nie zawiera elementów obligatoryjnych, wynikających z dyspozycji przepisu art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Ponadto w przedmiotowej uchwale znalazły się regulacje, które nie znajdują uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową. Przepisem § 2 uchwały Rada ustaliła, że " nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie ". W istocie więc powyższym unormowaniem Rada Miasta Katowice określiła warunki wypłacania nagród - do czego nie była uprawniona. Określone w § 2 uchwały unormowanie dotyczy w całości warunków wypłacania nagród dla nauczycieli, obejmuje ono więc swym zakresem kwestie wymagające (na mocy art. 30 ust. 6 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela) uregulowania w tej uchwale. Wskazać również należy, iż kwestia warunków wypłacania nagród została już określona w § 10 ust. 4 uchwały Nr XXXVII/777/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy..

Przepisem § 7 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 uchwały Rada ustaliła, iż nagroda może być przyznana nauczycielowi, jeżeli osoba ta m.in. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. W ocenie organu wskazane przez Radę Miasta kryteria podmiotowe nie są związane z osiągnięciami nauczyciela w jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustalenia kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli obejmuje kompetencję do wyznaczenia mierników służących za podstawę oceny pracy nauczyciela, które związane są tylko i wyłącznie z jego pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inne kryteria nie związane ściśle z pracą nauczyciela nie mają w tym zakresie znaczenia.

Podkreślić zatem należy, iż art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela wyczerpująco określa co może być przedmiotem regulacji Rady w zakresie uchwalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. W ocenie organu nadzoru cytowane wyżej zapisy, tj. § 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 uchwały, nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa. Tym samym Rada przekroczyła przyznane jej przepisem art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela kompetencje normotwórcze.

Z uwagi na powyższe uchwałę Nr XXIII/491/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, należy uznać za sprzeczną z prawem. Wobec czego stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały w całości jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.


Otrzymują:

1) Rada Miasta Katowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »