| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej ( Dz.U.  Nr 112, poz. 654 z   późń. zm.)   Rada Gminy Chełm  Śląski  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Nadać Statut Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Tracą moc uchwały Rady Gminy w   Chełmie Śląskim : Nr IX/61/2003 Rady Gminy w   Chełmie Śląskim z   dnia 29 sierpnia 2003r. w   sprawie zatwierdzenia statutu ZOZ w   Chełmie Śląskim, Nr XX/108/2004 z   dnia 23.07.2004r. w   sprawie zatwierdzenia zmiany statutu ZOZ w   Chełmie Śląskim, Nr XXIV/116/2008 z   dnia 28.11.2008r. w   sprawie zatwierdzenia zmiany statutu ZOZ w   Chełmie Śląskim, Nr XXIV/117/2008 z   dnia 28.11.2008r. w   sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu ZOZ w   Chełmie Śląskim, Nr XXXIX/204/2010 z   dnia 27 maja 2010r. w   sprawie zatwierdzenia zmiany statutu ZOZ w   Chełmie Śląskim.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik do uchwały Nr XV/95/2012  
 

Rady Gminy Chełm Śląski  

z dnia 5   czerwca 2012 r.  

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W   CHEŁMIE  ŚLĄSKIM  

I.   POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

§   1.   Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, zwany  dalej Zakładem   działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z   2011r. z   późń. zm.)  oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

2.   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj: Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

3.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków   publicznych (tj. z   2008r., Nr 164, poz. 1027 z   późń. zm.).  

4.   Przepisów Ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z   1964r. z   późn. zm.).  

5.   Innych właściwych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą.  

6.   Niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Siedziba Zakładu mieści się w   Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga 2.  

2.   Wykaz poradni, w   których prowadzona jest działalność zakładu stanowi załącznik Nr 1   do niniejszego Statutu.  

§   3.   Obszar działania Zakładu wynikający ze statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje:  

1/ Teren gminy Chełm Śląski w   zakresie świadczeń zdrowotnych dla wszystkich osób uprawnionych do tych świadczeń w   ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

2/ Pracowników zakładów pracy.  

§   4.   1.   Organem, który utworzył  Zakład  jest   Rada Gminy Chełm Śląski.  

2.   Organem  sprawującym nadzór  nad Zakładem jest Wójt Gminy Chełm Śląski.  

§   5.   1.   Zakład ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Zakład posiada wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

3.   Zakład posiada osobowość prawną i   jest wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego.  

II.   CEL I   PRZEDMIOT  DZIAŁANIA  

§   6.   Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń medycznych w   zakresie ambulatoryjnego lecznictwa podstawowego i   specjalistycznego oraz medycyny pracy.  

§   7.   1.   Do zadań Zakładu w   szczególności należy:  

1/  Udzielanie świadczeń w   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.  

2/  Udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w   zakresie:  

a/  ginekologii,  

b/  otolaryngologii,  

c/  okulistyki  

3/ Wykonywane badań diagnostycznych w   zakresie diagnostyki medycznej – EKG, USG i  

laboratoryjnej.  

4/  Świadczenie usług w   zakresie rehabilitacji medycznej.  

5/ Opieka nad zdrowiem dzieci i   młodzieży.  

6/  Wykonywanie szczepień ochronnych.  

7/ Świadczenie usług w   zakresie pielęgniarstwa i   położnictwa środowiskowo-rodzinnego.  

8/ Świadczenie usług w   zakresie medycyny pracy.  

9/ Orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia  oraz o   czasowej niezdolności do pracy.  

10/ Prowadzenie działalności profilaktycznej i   oświatowo-wychowawczej.  

2.   Szczegóły dotyczące realizowanych zadań są zawarte w   regulaminach organizacyjnych    poradni.  

3.   Świadczenia zdrowotne są udzielane w   poradniach, a   w razie potrzeby również w   miejscu przebywania lub zamieszkania osób potrzebujących takich świadczeń.  

4.   Zakład realizuje za odpłatnością świadczenia zdrowotne i   inne:  

1/ Dla osób  nieubezpieczonych  

2/ Świadczenia Medycyny Pracy  

3/ Orzeczenia o   zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.  

4/ Zabiegi rehabilitacyjne (jonoforeza, laseroterapia, inhalacje).  

5/ Szczepienia ochronne.  

5.   Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne wymienione w   pkt. 4   ustala Dyrektor  Zakładu zarządzeniem wewnętrznym, które podaje się do wiadomości pacjentów na tablicach ogłoszeń.  

§   8.   Wykonując statutowe  działania Zakład  współdziała z:  

1.   Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w   Katowicach.  

2.   Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z   o.o. w   Mysłowicach w   zakresie diagnostyki,  

3.   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2   w Mysłowicach w   zakresie diagnostyki,  

4.   Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w   Lędzinach w   zakresie diagnostyki,  

5.   Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w   Katowicach,  

6.   Wojewódzką Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w   Katowicach,  

7.   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Chełmie Śląskim,  

8.   Organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami oraz zakładami pracy działającymi na terenie gminy Chełm Śląski,  

9.   Urzędem Gminy w   Chełmie Śląskim,  

10.   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w   Lędzinach  

11.   Innymi zakładami opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów.  

III.   ORGANY I   ORGANIZACJA  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  

§   9.   Organami Zakładu są:  

1.   Dyrektor  

2.   Rada Społeczna  

§   10.   1.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Wójt Gminy w   Chełmie Śląskim zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Dyrektor kieruje i   zarządza Zakładem i   reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników Zakładu.  

3.   Dyrektor  spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.  

4.   W przypadku kiedy Dyrektor nie jest lekarzem tworzy się stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, zatrudnionego przez Dyrektora w   oparciu o   postępowanie konkursowe.  

§   11.   1.   Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i   jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych pracowników.  

2.   W razie nieobecności Dyrektora Zakładu  – zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona z   zastrzeżeniem § 10 ust.4.  

3.   Dyrektor zakładu ustala Regulamin organizacyjny  Zakładu.  

§   12.   1.   Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy Chełm Śląski.  

2.   Radę Społeczną powołuje Rada Gminy Chełm Śląski na czas trwania kadencji Rady Gminy – nie później niż w   ciągu 3   miesięcy od daty ukonstytuowania się.  

3.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić :  

1/  na wniosek organu, którego przedstawicielem jest członek Rady Społecznej,  

2/ w   przypadku zrzeczenia się mandatu członka Rady Społecznej,  

3/ w   przypadku zgonu członka Rady Społecznej.  

§   13.   1.   Rada Społeczna składa się z   5 osób.  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1/  Jako przewodniczący – Wójt Gminy Chełm Śląski lub osoba przez niego wyznaczona,  

2/  Jako członkowie:  

a/ 3   przedstawiciele wybrani przez  Radę Gminy,  

b/ przedstawiciel Wojewody Śląskiego.  

§   14.   1.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciel organizacji związkowej działającej w   Zakładzie lub przedstawiciel załogi Zakładu.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   15.   Do zadań Rady Społecznej należą zadania określone w   art. 48 ust.2 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej oraz w   szczególności :  

1.   uchwalanie regulaminu swojej działalności  oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Gminy Chełm Śląski.  

2.   opiniowanie zmian do Statutu Zakładu,  

3.   opiniowanie decyzji Dyrektora Zakładu o   wydzierżawieniu, najmie lub użyczeniu mienia Zakładu,  

4.   opiniowanie decyzji Dyrektora Zakładu o   zbyciu mienia Zakładu.  

5.   Przedstawianie wniosków Radzie Gminy Chełm Śląski , w   której imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.  

§   16.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.  

§   17.   Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy Chełm Śląski.  

§   18.   Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.  

IV.   ORGANIZACJA  WEWNĘTRZNA  

§   19.   Organizację wewnętrzną Zakładu przedstawiają:  

1/   Jednostki organizacyjne wymienione w   załączniku Nr 1   do niniejszego Statutu.  

2/   Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 2   do niniejszego Statutu.  

V.   GOSPODARKA  FINANSOWA  

§   20.   Zakład  prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o:  

1.   Ustawę z   15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z   późń.zm.).  

2.   Ustawę z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (t.j. Dz.U. z   2009r. Nr 152,  poz. 1223 z   późń. zm.)  

3.   Ustawę z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157,  

poz. 1240 z   późń. zm. ).  

4.   Ustawę z   dnia 15.02.1992r. o   podatku dochodowym od osób publicznych i   prawnych ( tj. Dz.U. z   2011r. Nr 74,  poz. 397 z   późń. zm. ).  

5.   Ustawę z   dnia 27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. z   2008r. Nr 164, poz. 1027 z   późń. zm.).  

6.   Plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.  

§   21.   Zakład  może uzyskiwać środki finansowe:  

1.   Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów, w   szczególności :  

1/ z   Narodowym Funduszem Zdrowia  

2/ z   Wojewodą Śląskim,  

3 z   Gminą Chełm Śląski,  

4/ z   osobami fizycznymi oraz innymi podmiotami np.; Stowarzyszenia, Organizacje Społeczne, Instytucje Ubezpieczeniowe, Zakłady Pracy, osoby fizyczne.  

2.   Na realizację zadań i   programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia.  

3.   Z darowizn, zapisów, spadków oraz z   ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.  

4.   Z prowadzenia działalności gospodarczej tj;  

1/ dzierżawy pomieszczeń,  

2/  realizacji zleceń od zakładów pracy na usługi medyczne poza kontraktowe,  

3/  prowadzenia działalności edukacyjnej i   szkoleniowej,  

4/ wykonywania odpłatnie szczepień dodatkowych, nie objętych kalendarzem szczepień /sprzedaż szczepionek/ oraz badań ponadstandardowych laboratoryjnych.  

5.   Z dotacji budżetowej przydzielonej przez organ który utworzył zakład na:  

1/ realizację zadań w   zakresie zapobiegania chorobom i   urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, w   tym na zakup aparatury i   sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,  

2/ pokrycie kosztów kształcenia i   podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,  

3/ remonty,  

4/ cele związane z   usuwaniem klęsk żywiołowych oraz realizacji zobowiązań międzynarodowych.  

5/ na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, (o którym mowa w   art. 59. ust 2   ustawy o   działalności leczniczej).  

6.   Za udzielanie świadczeń zdrowotnych:  

1/ osobom nieuprawnionym do świadczeń bezpłatnych na zasadach i   warunkach określonych przez obowiązujące przepisy  

2/ ponadstandardowych (jonoforeza, krioterapia, laseroterapia, badanie USG).  

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne wymienione w   pkt 4   i w   pkt 6   ustala Dyrektor zakładu zarządzeniem wewnętrznym, które podaje się do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.  

§   22.   1.   Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:  

              1/ Fundusz założycielski  

              2/ Fundusz zakładu  

2.   Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

3.   Fundusz zakładu stanowi wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po odliczeniu funduszu założycielskiego.  

4.   Fundusz zakładu zwiększa się o:  

1/ zysk netto  

2/ kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,  

3/ kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa w   art. 59 ust. 2   ustawy o   działalności leczniczej.  

5.   Fundusz zakładu zmniejsza się o:  

1/ stratę netto,  

2/ kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.  

§   23.   Zakład  decyduje samodzielnie o   podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

§   24.   Ujemny wynik finansowy Zakładu jest pokrywany zgodnie z   ustawą z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z   2011r. z   późń. zm.).  

VI.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

§   25.   Zmiany w   statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.  

§   26.   Statut wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia


                                                                                                                              Załącznik nr 1   do Statutu  

                                                                                                                              Zakładu Opieki Zdrowotnej  

                                                                                                                              w Chełmie Śląskim  

Jednostki organizacyjne  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim  

1.   Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej:  

1/ Poradnia Medycyny Rodzinnej  

2/ Gabinet Pielęgniarki i   Położnej Środowiskowo-Rodzinnej  

3/ Gabinety Medycyny Szkolnej w:  

a)   Szkole Podstawowej Nr 1   im. Kard. A. Hlonda  

b)   Szkole Podstawowej Nr 2   im. F. Adamskiego  

c)   Zespole Szkół -Gimnazjum im. K. Miarki  

d)   Zespole Szkół – Szkoły Ponadgimnazjalne  

4/ Gabinet zabiegowo-diagnostyczny  

5/ Punkt Szczepień  

6/ Pracownie EKG, USG  

7/  Laboratorium Analityczne  

2.   Poradnie specjalistyczne:  

1/ Poradnia Ginekologiczna  

2/ Poradnia Okulistyczna  

3/Poradnia Otolaryngologiczna  

3.   Poradnia Medycyny Pracy  

4.   Dział Administracyjno - Ekonomiczny  

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 Załącznik nr 2   do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Chełmie Śląskim  

infoRgrafika

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »