| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Ciasna , Burmistrza Miasta i Gminy Olesno

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Wędzinie na działce nr 293/23 (Arkusz mapy 6 Wędzina) w wodę do celów socjalno - bytowych i ppoż., z wodociągu w miejscowości Łomnica, zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie

§   1.   Po przeanalizowaniu czynników ekonomicznych i   społecznych, gmina Olesno wyraża zgodę, aby zaopatrzenie mieszkańców posesji przy ulicy Sosnowej 4   w Wędzinie zlokalizowanej na działce nr 293/23 - Arkusz mapy 6   Wędzina (Odbiorca) w   wodę do celów socjalno – bytowych i   ppoż., nastąpiło z   wodociągu w   miejscowości Łomnica, zasilanego ze stacji uzdatniania wody w   Oleśnie  

§   2.   1.   Rozliczenie kosztów za dostawę wody następować będzie na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego w   budynku Odbiorcy.  

2.   Taryfę za zużycie wody ustala Rada Miejska Olesno.  

3.   Umowa o   zaopatrzenie w   wodę zostanie zawarta pomiędzy Zakładem Wodociągów i   Kanalizacji w   Oleśnie ul. Lubliniecka 3a , a   Odbiorcą.  

§   3.   Gmina Olesno zobowiązuje się dostarczyć do posesji zlokalizowanej na działce nr 293/23 (Arkusz mapy 6   Wędzina ) przy ulicy Sosnowej 4   w Wędzinie wodę w   odpowiedniej ilości i   jakości określonej normami.  

§   4.   1.   Przebieg sieci wodociągowej oraz lokalizację przyłącza wodociągowego określa załącznik do porozumienia.  

2.   Istniejące przyłącze wodociągowe stanowić będzie własność Odbiorcy.  

3.   Obowiązek utrzymania i   konserwacji przyłącza spoczywa na Odbiorcy.  

§   5.   Strony wspólnie ustalają, że Gmina Olesno i   Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Oleśnie będą realizowały wszelkie prawa i   obowiązki przysługujące dostawcy wody wynikłe z   przepisów powszechnie obowiązujących, bądź ustaleń niniejszego porozumienia.  

§   6.   Każdorazowa rozbudowa przyłącza ponad zakres ustalony w   § 4   oraz zmiana przeznaczenia poboru wody na cele inne niż socjalno – bytowe i   ppoż. wymaga zgody dostawcy wody.  

§   7.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

2.   Ograniczenie czasu trwania lub zakresu obowiązywania porozumienia może nastąpić w   przypadku braku możliwości poboru wody z   ujęcia w   wystarczającej ilości lub jakości uniemożliwiającej odpowiednie jej uzdatnianie, bądź też zaistnienie innych zdarzeń o   charakterze losowym, na które nie ma wpływu żadna ze stron.  

§   8.   1.   Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w   wyniku wypowiedzenia przez jedną ze stron. Okres wypowiedzenia ustala się na 3   miesiące od daty złożenia wypowiedzenia.  

2.   Za zgodą stron porozumienie może być rozwiązane w   każdym czasie.  

§   9.   1.   Nieterminowe regulowanie wzajemnych zobowiązań finansowych stanowi podstawę do naliczania odsetek ustawowych.  

2.   Terminy płatności za wodę określi umowa, o   której mowa w   § 2   ust.3.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   11.   1.   Powyższe porozumienie wymaga akceptacji Rad obu Gmin.  

2.   Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej oraz zastosowania takiej samej procedury jak w   przypadku jego zawarcia.  

3.   Porozumienie zostanie ogłoszone w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.   Porozumienie sporządzono w   6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 3   egz. dla każdej ze stron.  

 

 

Burmistrz Olesna  


Sylwester   Lewicki

Wójt Ciasnej  


Zdzisław   Kulej

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »