| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/277/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. z   2011 r., Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r., Dz.U. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.),  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchyla się uchwalę Nr XIX/268/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 czerwca 2012 r. w   sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/409/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 stycznia 2009 r. w   sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i   dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz z   późn. zm.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

W związku ze zmianami organizacyjnymi w   gminnych placówkach oświatowych, m.in. utworzeniem od 1   września 2009 r. klas przysposabiających do pracy w   Gimnajum Nr 5   przy ul. Opawskiej 81, zwiększoną liczbą zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych w   stopniu głębokim, reorganizacją kształcenia integracyjnego w   Szkole Podstawowej Nr 1   z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cecylii 30 i   Gimnazjum Nr 2   z Oddziałami Integracyjnymi i   Sportowymi przy ul. Elżbiety 14 oraz nauczania indywidualnego, zasadnym jest wprowadzenie zmian w   uchwale Nr XXVIII/409/2009 Rady Miasta Racibórz dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wprowadzone zmiany polegają na :  

1)   przyjęciu jednego roku szkolnego jako okresu rozliczeniowego;  

2)   zmianach redakcyjnych w   punktach warunkujących przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego i   dodaniu w   § 4   ust. 1   punktu 15;  

3)   zwiększeniu górnej granicy wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do 1.500 zł, bez wyodrębniania stanowisk dyrektora, wicedyrektora i   nauczyciela;  

4)   zmniejszeniu wysokości dodatku dla nauczycieli oddelegowanych do pracy związkowej z   600 zł do 400 zł;  

5)   wprowadzeniu dodatku za zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne prowadzone z   dzieckiem upośledzonym umysłowo w   stopniu głębokim;  

6)   wprowadzeniu dodatku za pracę w   oddziałach przysposabiających do pracy;  

7)   wprowadzeniu dodatku za indywidualne nauczanie ucznia poza szkołą;  

8)   zmianie wysokości dodatku za pracę w   szpitalu ze 120 zł na oddział - na 1,5 zł za godzinę dydaktyczną;  

9)   rezygnacji z   dodatku za pracę w   klasach łączonych (nie występują w   jednostkach);  

10)   rezygnacji z   zapisu dotyczącego wypłacania nauczycielowi do 5   godzin ponadwymiarowych w   przypadku pracy w   dniu wolnym, ze względu na wyczerpującą regulację w   ustawie Karta Nauczyciela i   akcie wykonawczym;  

11)   rezygnacji z   dodatku funkcyjnego dla koordynatorów ds. przedszkoli i   ds. szkół;  

12)   rezygnacji z   komentarza dot. sposobu ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w   tygodniach, w   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy nauczyciela i   w innych przypadkach;  

13)   usunięciu zapisów o   prawie nauczycieli do dodatków specjalistycznych z   tytułu posiadania stopnia naukowego lub uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej, ze względu na regulację w   zmianie do ustawy Karta Nauczyciela.  

Zachowując jednocześnie dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze w   szkole oraz doradców metodycznych, a   także dodatki za nauczanie indywidualne realizowane poza terenem szkoły, nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz za pracę w   oddziałach szpitalnych - zmieniono dodatki z   procentowych na kwotowe.  

Zatem, mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 10 do 23 sierpnia 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały  

Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  


Załącznik do Uchwały Nr XX/277/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i   gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz  

§   1.   Regulamin ustala wysokości i   szczegółowe warunki przyznawania:  

1)   dodatku za wysługę lat;  

2)   dodatku motywacyjnego;  

3)   dodatku funkcyjnego;  

4)   dodatku za warunki pracy;  

5)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw;  

6)   wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z   wyłączeniem świadczeń z   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i   dodatków socjalnych, określonych w   art. 54 ustawy Karta Nauczyciela.  

§   2.   1.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o   szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkolno-przedszkolny, a   także gimnazjum.  

2.   Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden rok szkolny.  

§   3.   1.   Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.  

2.   Wysokość oraz sposób wypłacania wyżej wymienionego dodatku określa art. 33 ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z   tego tytułu zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

§   4.   1.   Warunkami przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są :  

1)   osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze potwierdzone wynikami klasyfikacji, promocji, efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w   konkursach, zawodach i   olimpiadach;  

2)   umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami;  

3)   aktywne i   efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;  

4)   prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów niedostosowania społecznego;  

5)   dbanie o   mienie placówki, w   tym o   estetykę i   właściwe wykorzystanie powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych;  

6)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji;  

7)   rzetelne i   terminowe wywiązywanie się z   poleceń służbowych;  

8)   przestrzeganie dyscypliny pracy;  

9)   systematyczna i   efektywna realizacja przydzielonych obowiązków;  

10)   zaangażowanie w   czynności i   zajęcia wynikające z   zadań statutowych szkoły, a   w szczególności :  

a)   udział w   komisjach i   zespołach powoływanych przez pracodawcę,  

b)   sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,  

c)   aktywne uczestniczenie w   doskonaleniu zawodowym nauczycieli,  

d)   podejmowanie, koordynowanie oraz prowadzenie współpracy szkoły z   placówkami z   zagranicy,  

e)   prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych;  

11)   zaangażowanie w   prace organizacji pracowniczych zrzeszających nauczycieli;  

12)   opracowywanie publikacji naukowych związanych z   warsztatem pracy;  

13)   skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i   doskonalenie jakości jej pracy;  

14)   realizowanie zadań i   podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i   rolę szkoły w   środowisku lokalnym;  

15)   szczególnie efektywne wypełnianie zadań i   obowiązków związanych z   powierzonym stanowiskiem.  

2.   Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny w   wysokości do 1.500 zł miesięcznie.  

3.   Wysokość dodatku dla dyrektora jednostki ustala Prezydent Miasta, w   ramach przyznanych środków finansowych określonych uchwałą budżetową.  

4.   Wysokość dodatku dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, w   ramach przyznanych środków finansowych określonych uchwałą budżetową.  

5.   Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.  

6.   Dodatek motywacyjny przyznaje się w   roku budżetowym na okresy nie krótsze niż jeden miesiąc.  

§   5.   1.   Dyrektorom przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości określonej w   tabeli :  

 

Typ placówki  

Liczba wychowanków/uczniów  

Miesięczna kwota  

Przedszkola  

do 25  

550  

26-50  

600  

51-75  

650  

76-100  

700  

101-125  

750  

126-150  

800  

151-175  

850  

176-200  

900  

201-225  

950  

Szkoły Podstawowe, zespoły szkolno - przedszkolne, gimnazja  

do 60  

650  

61-100  

700  

101-150  

750  

151-200  

800  

201-250  

850  

251-300  

900  

301-350  

950  

351-400  

1000  

401-450  

1050  

451-500  

1100  

501-550  

1150  

551-600  

1200  

powyżej 600  

1250  

2.   Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Prezydent Miasta.  

3.   Wicedyrektorom szkół przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości 600 zł miesięcznie.  

4.   Osobom zajmującym inne stanowiska kierownicze w   szkole przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości 300 zł miesięcznie.  

5.   Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z   tytułu wykonywania zadań :  

1)   wychowawcy oddziału w   przedszkolu w   wysokości 90 zł miesięcznie;  

2)   wychowawcy klasy w   szkole podstawowej i   gimnazjum w   wysokości 6   zł od jednego ucznia miesięcznie, według stanu uczniów w   klasie na dzień 1   stycznia i   30 września;  

3)   powierzenia funkcji doradcy metodycznego w   wysokości 600 zł miesięcznie;  

4)   opiekuna stażu w   wysokości 30 zł miesięcznie.  

6.   Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i   innym osobom, którym przysługuje taki dodatek, ustala dyrektor szkoły.  

7.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, a   także w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji, a   jeżeli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - to od tego dnia.  

8.   Dodatek funkcyjny przyznaje się w   roku budżetowym na okresy nie krótsze niż jeden miesiąc.  

§   6.   1.   Nauczycielom oddelegowanym do pracy związkowej może być przyznany dodatek w   wysokości nie wyższej niż 400 zł miesięcznie.  

2.   Nauczycielom uczestniczącym w   projektach oświatowych (w tym przede wszystkim w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) może być przyznany dodatek w   wysokości nie wyższej niż 2.000 zł miesięcznie.  

§   7.   1.   Nauczyciolom przysługuje dodatek za warunki pracy z   tytułu pracy w   trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Dodatek za warunki pracy przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy, z   którą dodatek jest związany, oraz w   okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

3.   Dodatek za warunki pracy wypłaca się w   całości, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w   niepełnym wymiarze.  

4.   Za prowadzenie zajęć dydaktycznych i   wychowawczych w   przedszkolu w   grupie specjalnej przysługuje nauczycielom dodatek w   wysokości do 300 zł miesięcznie.  

5.   Za prowadzenie zajęć dydaktycznych i   wychowawczych w   przedszkolu w   grupie integracyjnej przysługuje nauczycielom dodatek w   wysokości do 250 zł miesięcznie. W   przypadku, kiedy nauczyciel prowadzi zajęcia w   grupie specjalnej i   integracyjnej przysługuje jeden dodatek.  

6.   Za prowadzenie zajęć dydaktycznych i   wychowawczych w   :  

1)   szkole podstawowej w   klasach integracyjnych I-III przysługuje nauczycielom dodatek w   wysokości do 200 zł miesięcznie,  

2)   szkole podstawowej w   klasach integracyjnych IV-VI przysługuje nauczycielom dodatek w   wysokości do 150 zł miesięcznie,  

3)   gimnazjum w   klasach integracyjnych przysługuje nauczycielom dodatek w   wysokości do 150 zł miesięcznie.  

7.   Za godzinę zajęć :  

1)   nauczania indywidualnego dziecka prowadzonego poza szkołą przysługuje dodatek w   wysokości 2   zł;  

2)   indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w   wysokości 2   zł;  

3)   rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych prowadzonych z   dzieckiem upośledzonym umysłowo w   stopniu głębokim przysługuje dodatek w   wysokości 2   zł.  

8.   Za godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w   szpitalu przysługuje dodatek w   wysokości 1,5 zł.  

9.   Za prowadzenie zajęć dydaktycznych i   wychowawczych w   oddziałach dwujęzycznych przysługuje nauczycielom dodatek w   wysokości do 150 zł.  

10.   Za prowadzenie zajęć dydaktycznych i   wychowawczych w   oddziałach przysposabiających do pracy przysługuje nauczycielom dodatek w   wysokości do 150 zł.  

11.   Dodatek za warunki pracy przyznaje się w   roku budżetowym na okresy nie krótsze niż jeden miesiąc.  

§   8.   1.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w   warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.  

2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, ustala się mnożąc tygodniowy wymiar zajęć przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, z   wyjątkiem ust. 4.  

4.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

5.   Godziny ponadwymiarowe przypadające w   dniach, w   których nauczyciel nie mógł ich realizować z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane, m.in. w   związku z   :  

1)   zawieszeniem zajęć z   powodu epidemii, mrozów, powodzi i   innych zdarzeń losowych;  

2)   wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy;  

3)   pierwszym dniem choroby ucznia nauczanego indywidualnie.  

6.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   doraźnych zastępstw wypłaca się z   dołu.  

§   9.   1.   Nauczyciele otrzymują nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.  

2.   Ustala się następujący podział funduszu nagród :  

1)   20% na nagrody Prezydenta Miasta, przyznawane dyrektorom oraz nauczycielom szkół;  

2)   80% na nagrody dyrektorów szkół, przyznawane nauczycielom pod warunkiem przepracowania w   szkole co najmniej roku.  

3.   Nagrody Prezydenta Miasta mogą być przyznawane z   okazji :  

1)   Dnia Edukacji Narodowej;  

2)   ważnych wydarzeń szkolnych.  

4.   Przy przyznawaniu nagród Prezydent Miasta stosuje tryb i   kryteria przyjęte uchwałą Nr XIX/267/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 czerwca 2012 r., przy czym jej wysokość kształtuje się w   następującym przedziale kwotowym :  

1)   nagrody przyznawane przez dyrektora do 2.000 zł;  

2)   nagrody przyznawane przez Prezydenta do 3.000 zł.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »