| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/269/2012 Rady miejskiej Będzina

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r., poz. 406) w   związku z   art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 roku o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. Nr 207, poz. 1230)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Nadać statut Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w   Będzinie, który na mocy art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 roku o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, stał się instytucją artystyczną, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr XXI/235/2008 Rady Miejskiej w   Będzinie z   dnia 31 marca 2008 roku w   sprawie statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w   Będzinie.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/269/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 września 2012 r.

Zgodnie z   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. Nr 207, poz. 1230) Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana stał się z   dniem wejścia w   życie ustawy instytucją artystyczną. W   związku z   powyższym organizator teatru (na podstawie art. 10 ust. 2   wyżej wymienionej ustawy) zobligowany jest do dostosowania aktu o   utworzeniu instytucji oraz jego statutu do wymogów znowelizowanej ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r., poz. 406). Zatem podjęcie uchwały jest zasadne.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/269/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 września 2012 r.

Statut Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w   Będzinie.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

1. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w   Będzinie, zwany dalej Teatrem, został utworzony na mocy uchwały Nr 127/2368/68 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w   Katowicach z   dnia 1   sierpnia 1968 r. i   działa na podstawie:  

a)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

b)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity – Dz. U. z   2012 r., poz. 406),  

c)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

d)   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

e)   ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

f)   uchwały Nr XVII/124/91 Rady Miejskiej w   Będzinie z   dnia 11 grudnia 1991 r. w   sprawie przejęcia praw i   obowiązków organu założycielskiego w   stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia w   Będzinie,  

g)   umowy z   dnia 1   lutego 1999 r. zawartej pomiędzy Powiatem Będzińskim a   Gminą Miasta Będzin na wspólne prowadzenie i   finansowanie Teatru,  

h)   niniejszego statutu,  

i)   wpisu do rejestru instytucji kultury Gminy Będzin.  

§ 2.  

1.   Teatr jest samorządową instytucją artystyczną, posiadającą osobowość prawną z   mocy wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Będzin.  

2.   Organizatorem dla Teatru jest Gmina Będzin.  

3.   Teatr używa nazwy: Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w   Będzinie.  

4.   Siedzibą Teatru jest Będzin.  

5.   Teatr może prowadzić swoją działalność bez ograniczeń terytorialnych.  


II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  

§ 3.  

1.   Zakres działalności Teatru obejmuje:  

a)   przygotowanie i   prezentowanie przedstawień teatralnych oraz upowszechnianie kultury teatralnej wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży, samodzielnie lub w   koprodukcji z   innymi podmiotami w   siedzibie i   poza nią,  

b)   prezentowanie przedstawień gościnnych przygotowanych przez inne teatry lub ośrodki kultury,  

c)   prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą teatru, w   tym również poza granicami kraju,  

d)   współpracę z   twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,  

e)   współpracę z   organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i   kongresów działającymi w   dziedzinie kultury,  

f)   udział w   krajowych i   międzynarodowych festiwalach i   imprezach kulturalnych,  

g)   organizowanie przeglądów i   festiwali teatralnych,  

h)   realizację różnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,  

i)   prowadzenie działalności edukacyjnej i   upowszechniającej oraz promocyjnej w   dziedzinie teatru,  

j)   archiwizację działalności kulturalnej i   artystycznej,  

k)   prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i   ochronie kultury.  


III. ZASADY ORGANIZACYJNE  

§ 4.  

Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy Gminy Będzin w   zakresie ich kompetencji.  

§ 5.  

1.   Teatrem kieruje dyrektor, który może pełnić funkcję dyrektora artystycznego.  

2.   Dyrektor zarządza Teatrem, reprezentuje go na zewnątrz i   ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.  

3.   Dyrektora powołuje Organizator na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w   Teatrze oraz stowarzyszeń zawodowych i   twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Teatr.  

4.   Odwołanie dyrektora może nastąpić po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w   Teatrze, stowarzyszeń zawodowych i   twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Teatr oraz opinii ministra właściwego do spraw kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego.  

5.   Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru następuje w   drodze konkursu. Minister właściwy do spraw kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego przez Organizatora. W   przypadku wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w   drodze konkursu zasięganie opinii związków zawodowych i   twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Teatr nie jest konieczne.  

§ 6.  

1.   Teatr jest pracodawcą w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

2.   Pracowników Teatru zwalnia i   zatrudnia dyrektor.  

3.   Pracownicy powinni posiadać kwalifikacje właściwe dla zajmowanych stanowisk i   pełnionych funkcji, określone w   odrębnych przepisach.  

4.   Wynagrodzenie pracowników ustala dyrektor w   oparciu o   stosowne przepisy.  

§ 7.  

1.   Działalność Teatru organizowana jest w   oparciu o   sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.  

2.   Organizację wewnętrzną Teatru oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa dyrektor w   regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców działających w   Teatrze.  

§ 8.  

1.   W teatrze działa Rada Programowa.  

2.   Radę powołuje i   odwołuje dyrektor Teatru, który kieruje pracą Rady Programowej.  

3.   Rada Programowa jest organem doradczym dyrektora w   sprawach związanych z   działalnością teatru.  

4.   Do zadań Rady Programowej należy doradztwo w   sprawach:  

a)   planów rozwoju i   działalności Teatru,  

b)   organizacji pracy artystycznej,  

c)   planów repertuarowych i   innych zamierzeń programowo artystycznych.  

5.   W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele:  

a)   pracowników merytorycznych Teatru,  

b)   środowisk twórczych,  

c)   szkół i   przedszkoli.  

6.   Rada liczy 5   osób.  

7.   Kadencja Rady Programowej trwa 4   lata.  

8.   Zasady i   tryb działania Rady Programowej określa regulamin nadany i   zatwierdzony przez dyrektora.  


IV. GOSPODARKA FINANSOWA  

§ 9.  

1.   Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji zgodnie z   umową, o   której mowa w   § 1   ust 1   pkt g.  

2.   Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

§ 10.  

1.   Koszty bieżącej działalności i   zobowiązania Teatr pokrywa z   uzyskiwanych przychodów.  

2.   Przychodami Teatru są:  

a)   wpływy z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

b)   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

c)   dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetów jednostek samorządu terytorialnego i   z budżetu państwa,  

d)   środki otrzymane od osób prawnych i   fizycznych,  

e)   środki uzyskane z   innych źródeł.  

§ 11.  

1.   Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Działalność określona w   ust. 1   może być prowadzona w   szczególności w   zakresie:  

a)   działalności wystawienniczej,  

b)   działalności wydawniczej,  

c)   realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych, video, filmów oraz innych form zapisu i   odtwarzania obrazu i   dźwięku, wydawania kaset audio i   video oraz płyt,  

d)   dystrybucji materiałów, o   których mowa w   § 11 ust. 2   pkt. c,  

e)   innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i   organizacyjne Teatru.  

§ 12.  

1.   Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.  

2.   Do składania w   imieniu Teatru oświadczeń woli i   zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch osób – dyrektora oraz głównego księgowego.  


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 13.  

1.   Statut Teatrowi nadaje Rada Miejska Będzina.  

2.   Zmiany w   statucie dokonywane są w   tym samym trybie co jego nadanie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »