| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.0331.1.1.2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach uczniów klas wielozawodowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piekarach Śląskich w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

§   1.   1.   Miasto Piekary Śląskie powierza Miastu Gliwice prowadzenie zadania publicznego – dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z   Zasadniczej Szkoły Zawodowej w   Piekarach Śląskich w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 12 lutego 2002 r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. z   2002 r. Nr 15 poz. 142 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach przy ul. Konarskiego 16.  

§   2.   1.   Miasto Piekary Śląskie przekaże Miastu Gliwice dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym ( I, II i   III stopnia) w   wysokości 350,00 zł za jednego ucznia.  

2.   Szkoła przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego Ośrodkowi Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach, imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia w   terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu.  

3.   Miasto Piekary Śląskie przekaże dotację celową, o   której mowa w   ust. 1   z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice : ING Bank Śląski S.A.   22 1050 1230 1000 0022 7691 4252   w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie.   Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik Nr 1   do porozumienia).  

4.   Miastu Piekary Śląskie przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i   rozliczenia zadania o   którym mowa w   §1 pkt.1.  

5.   Za przerwanie kursu przez ucznia z   winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Miasta Piekary Śląskie kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o   którym mowa w   §2 ust. 1.  

6.   Za przerwanie kursu przez ucznia w   wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Miasto Piekary Śląskie kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o   którym mowa w   § 2   ust. 1.  

§   3.   Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Piekary Śląskie wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   4.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas okres od 01 września 2012r. do dnia 31 sierpnia 2013r.  

2.   Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego.  

3.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   5.   Zmiany w   porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w   formie pisemnej.  

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od 01 września 2012r.  

§   7.   Porozumienie sporządza się w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie  


Janusz   Pasternak


Naczelnik Wydziału Edukacji  


Marek   Kapica


Skarbnik Miasta Piekary Śląskie  


Ireneusz   Dzięcioł

Zastępca Prezydenta Miasta  


Krystian   Tomala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »